สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ จัดการ2.1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1489500101กรรณิการ์ พุ่มพูลสวัสดิ์Kannika Pumpunswat ไม่ผ่าน
2489500102กรุณา สมจิตKaruna Somjit ไม่ผ่าน
3489500103จักรกริช อ้อสุวรรณJakkrit Oosuwan ไม่ผ่าน
4489500104จักรพงษ์ ฉัตรพัฒนวงศ์Chakkrapong Chatpattanawong ไม่ผ่าน
5489500105จันทิมา มุขด้วงJuntima Mukduang ไม่ผ่าน
6489500106จินตนา แก้วชมเชยJintana Kaewchomchoei ไม่ผ่าน
7489500107ณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์Nattha Thirawutisat ไม่ผ่าน
8489500108ดวงนภา ม่วงคุ้มDuanganpa Moungkum ไม่ผ่าน
9489500109ธนพนธ์ พินิจทรัพย์สินThanapon Pinijsupsin ไม่ผ่าน
10489500110ธนพร โลหวัฒนกิจThanaporn Lohawattanakij ไม่ผ่าน
11489500111นวพร เมืองแสนNawaporn Maungsaen ไม่ผ่าน
12489500112นภัสรัก สุขสบายNapatsaruk Suksabai ไม่ผ่าน
13489500113ประจวบ เนียมปุกPrachuab Neampuk ไม่ผ่าน
14489500114ประทีป ปลื้มมีชัยPrateep Plummeechai ไม่ผ่าน
15489500115ปราณี ชำนาญกุลPranee Chamnankul ไม่ผ่าน
16489500116ปราณีต คล้ายเจ๊กPranee Clayjeg ไม่ผ่าน
17489500117วนภูมิ บำรุงศรีVanapoom Bumrungsri ไม่ผ่าน
18489500118วรพรรณ สามทองกล่ำWaraphan Samthongklam ไม่ผ่าน
19489500119ศศิธร เทพวัลย์Sasithorn Theppawan ไม่ผ่าน
20489500120ศิราพร สุวรรณเอี่ยมSiraporn Suwanaium ไม่ผ่าน
21489500121พสิษฐ์ เอกอมรพิพัชร์ ไม่ผ่าน
22489500122สุทธิพงษ์ พันตาวงษ์Suttipong Pantawong ไม่ผ่าน
23489500123สุธาทิพย์ บุตรหงษ์Sutatip Boothong ไม่ผ่าน
24489500124สุพิชฌาย์ อุปริกธาติพงษ์Supitcha Oupatigthatipong ไม่ผ่าน
25489500125หนึ่งฤทัย พุ่มทองสุขNuengruthai Pumthongsuk ไม่ผ่าน
26489500126อดิสรณ์ เกิดผลAdisorn Kedphon ไม่ผ่าน
27489500127อังคณา แสงสุระธรรมAngkana Sangsuratham ไม่ผ่าน
28489500128อาภรณ์ บุษบาAporn Busaba ไม่ผ่าน
29489500129ปวริศา ภูศรีPawarisa Poosri ไม่ผ่าน
30489500130สุวรรณดี ศรีสมบัติSuwandee Srisombut ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)