สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ ปบ.52/2)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1528199201จุฑารัตน์ เกษมสวัสดิ์Jutarat Kasamsawat ไม่ผ่าน
2528199202ชญาดา จันทร์นาคChayada Jannak ไม่ผ่าน
3528199203ณราวุฒิ ช่างทุ่งใหญ่Narawut Changtungyai ไม่ผ่าน
4528199204ทัศนีย์ ทองล่อนThatsanee Thonglon ไม่ผ่าน
5528199205วาณุวัฒน์ คงเม่นWanuwat Kongmen ไม่ผ่าน
6528199206ศิริวิมล วัฒนะไมตรีSiriwimon Wattanamaitree ไม่ผ่าน
7528199207อารีรัตน์ ปั้นปล้องAreerat Punpong ไม่ผ่าน
8528199208โควิน บุตรดาวงศ์Kowin Butdawong ไม่ผ่าน
9528199209นุชจรีย์ หวานตลอดNutjaree Hwantarod ไม่ผ่าน
10528199210มณฑกานต์ ศิลาMontakan Sila ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)