สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ ปบ.พ.51.7)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1517199501กรรณิกา หอมช่วงทรัพย์Kannika Homchuangsub ไม่ผ่าน
2517199502กิ่งกาญจน์ ชาวไร่นาคKingkarn Chawrainak ไม่ผ่าน
3517199503กิตติมา บุญรักษาKittima Boonraksa ไม่ผ่าน
4517199504กึกก้อง ไตรศิริKukkong Trisiri ไม่ผ่าน
5517199505คฑากร บุญอรุณรักษาKathakorn Bunarunraksa ไม่ผ่าน
6517199506จิรันดร บู๊ฮวดใช้Jirundon Buhuatchai ไม่ผ่าน
7517199507ชลธิชา วันสามง่ามChonticha Wansamngam ไม่ผ่าน
8517199508ณภัทร อภัยภักดีNaphat Apaipakdee ไม่ผ่าน
9517199509ณัฐพล เปิดคีรีNuttapol Pedkiri ไม่ผ่าน
10517199510ทิพากร อยู่ยอดThipakon Yuyote ไม่ผ่าน
11517199511นฤมล ง่วนกิมNarumol Ngounktm ไม่ผ่าน
12517199512บุษยา เทศเปี่ยมBussaya Tespeaum ไม่ผ่าน
13517199513ปิยะพร ดีพุ่มPiyaporn Deepum ไม่ผ่าน
14517199514พจนา พลชัยPodjana Palachai ไม่ผ่าน
15517199515พร้อมพล โรจนวิเชียรPhromphon Rotchanawichan ไม่ผ่าน
16517199516มัทนา คุ้มเนตรMatana Khumnet ไม่ผ่าน
17517199517วัศยา รอดประสิทธิ์ชัยWassaya Rodprasitchai ไม่ผ่าน
18517199518วิทยา พูลบางยุงWittaya Poonbangyung ไม่ผ่าน
19517199519สาริน ไกรนาคSariw Kainak ไม่ผ่าน
20517199520สาวิตรี เปาวะสันต์Sawitree Paoasan ไม่ผ่าน
21517199521สุทธาทิพย์ อินทะนินSuttathip Intanin ไม่ผ่าน
22517199522สุภรัตน์ อินทรสมบูรณ์Suparat Intrasomun ไม่ผ่าน
23517199523สุมาศ สมจิตSumas Somchit ไม่ผ่าน
24517199524อธิคม ทิพย์พยอมAthilom Tippayom ไม่ผ่าน
25517199525ฒิชากร ปริญญากาญจน์Thichakorn Parinyakarn ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)