สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ ปบ.พ.53.4)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1537199401กรองทอง กุลพรทานุทัตKrongtong Kulpornthanutuch ไม่ผ่าน
2537199402จันทร เกียรติกมลชัยChantorn Keatkamonchai ไม่ผ่าน
3537199403ชาริตา ชาวบางใหญ่Charita Chawbangyai ไม่ผ่าน
4537199404ณรงค์ ศรีเมืองNarong Srimuang ไม่ผ่าน
5537199405ณัฐรดา พณิชยกุลNatrada Panichajakul ไม่ผ่าน
6537199406เทียนฤทัย ทองใบอ่อนThienruthai Thongbaion ไม่ผ่าน
7537199407ธนวุฒิ กาญจนไตรภพThanawoot Kanjanatriphob ไม่ผ่าน
8537199408นนทชา สุนทรพรนาวินNontacha Soontronpronnavin ไม่ผ่าน
9537199409นฤมล กุลสืบNarumol Kolsub ไม่ผ่าน
10537199410นุกูล เรืองสอนNugul Ruangsorn ไม่ผ่าน
11537199411บรรเจิด อิ้วอำพันธุ์Bunjerd Eiewampun ไม่ผ่าน
12537199412เบญจรัตน์ ศิวปราชญ์Benjarat Siwparch ไม่ผ่าน
13537199413ปทุมพร อิ่มไวPratumporn Aimvai ไม่ผ่าน
14537199414ปัทมา ทมมืดPattama Thommued ไม่ผ่าน
15537199415ปานวาด พูลดีPanwad Poondee ไม่ผ่าน
16537199416ปิยะฉัตย์ แสนแก้วPiyachat Sankaew ไม่ผ่าน
17537199417พนาดร รูปสูงPanadon Rubsung ไม่ผ่าน
18537199418พรทิพย์ ทับทิมทองPorntip Tabtimthong ไม่ผ่าน
19537199419พลวัฒน์ ดำรงกิจภากรPollawat Dumrongkitpakorn ไม่ผ่าน
20537199420เพชรศักดิ์ อินทร์ชาPetsak Incha ไม่ผ่าน
21537199421มะลิวัลย์ มันตะพงษ์Maliwan Mantapong ไม่ผ่าน
22537199422มัชนก เนียมพูนทองMatchanok Neampoonthong ไม่ผ่าน
23537199423รจนีย์นาฏ อวัยวานนท์Rosechaneenas Awaivanonth ไม่ผ่าน
24537199424วรุณ กาฬพันธ์Warun Kalapan ไม่ผ่าน
25537199425วินนตา บูชาทิมVinnata Boochatim ไม่ผ่าน
26537199426ศรีธนาพร อยุทธ์ยานนท์ ไม่ผ่าน
27537199427ศรีสุดา ยอดแก้วSrisuda Yodgaew ไม่ผ่าน
28537199428ศุภมาส พณิชยกุลSupamas Panichajakul ไม่ผ่าน
29537199429สถาพร บัวรัตน์Sathaporn Buarut ไม่ผ่าน
30537199430สิรวิชญ์ รอบจังหวัดSirawat Robjangwat ไม่ผ่าน
31537199431หทัยชนก วงศ์สามีHathaichanok Wongsamee ไม่ผ่าน
32537199432อภิเดช ดวงจำปาApidech Duangchampa ไม่ผ่าน
33537199433อาลิตา เกิดมงคลAlita Keadmongkol ไม่ผ่าน
34537199434อุบลรัตน์ หัสดีUbonrat Hatsadee ไม่ผ่าน
35537199435นิพนธ์ เจริญวรรณ์Niphon Jaroenwan ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)