สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ ปบ.พ.53.2)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1537199201กิรพัฒน์ กิ่งทองKirapat Kingthong ไม่ผ่าน
2537199202จันทร์จิมา ทองมีศรีJunjima Tongmesri ไม่ผ่าน
3537199203จีระติ มณีเนตรJeerati Maneenate ไม่ผ่าน
4537199204เฉลิมพล มาลาพงษ์Chalermpol Malapong ไม่ผ่าน
5537199205ชนิดา แสงสระคูChanida Saengsakoo ไม่ผ่าน
6537199206ชัยศิริ โฮกอ่อนChaisiri Hokon ไม่ผ่าน
7537199207ชุติมา อารียะธนวัลย์Chutima Areeyathanawal ไม่ผ่าน
8537199208ฐาปณัฐ อยู่สงค์Tapanat Yoosong ไม่ผ่าน
9537199209ดวงใจ สวนทรัพย์Dungjai Suansub ไม่ผ่าน
10537199210ทัตติยา น้อยพิทักษ์Tattiya Noipitak ไม่ผ่าน
11537199212ปิยนุช กีรติบูรณะPiyanoot Keeratiburana ไม่ผ่าน
12537199214พรรณงาม ตะพังPhanngam Taphang ไม่ผ่าน
13537199215พรศิริ อ้นพันธ์Phornsiri Onpan ไม่ผ่าน
14537199216พิเชษฐ์ ประกอบพรPichet Pakobporn ไม่ผ่าน
15537199217พิไลพร เตียเพชร์Pilaiporn Tiapech ไม่ผ่าน
16537199218เพ็ญรุ่ง ง้วนพริ้งPhenrung Nguanpring ไม่ผ่าน
17537199219ไพลิน โพธิสารสกุลPailin Potisansakul ไม่ผ่าน
18537199220ภัทราพร เทียมทัดPattraporn Tearmtad ไม่ผ่าน
19537199221ภาวนา สงวนพันธุ์Pawana Sanguanpan ไม่ผ่าน
20537199222รัชวรรณ ว่องจริงไวRatchawan Wongjingwai ไม่ผ่าน
21537199223วรารักษ์ คงเกราะWararuk Kongkhor ไม่ผ่าน
22537199224สุกัญญา เปี่ยมสุภาพSuganya Piamsupap ไม่ผ่าน
23537199225สุรวิชญ์ เรืองประโคนSurawit Reangprakhon ไม่ผ่าน
24537199226สุรีย์พร บุญถนอมSureeporn Boonthanom ไม่ผ่าน
25537199227หทัยชนก หมุยจิ๋วHathaichanok Muyjiw ไม่ผ่าน
26537199228อัจฉราวัลย์ ทองดีAtcharawan Thongdee ไม่ผ่าน
27537199229จิราพร เพชรสุวรรณJiraporn Petchsuwan ไม่ผ่าน
28537199230จารุณี ทองดอนเหมือนJarunee Thongdonmuen ไม่ผ่าน
29537199231ชยุต กิตติวัฒนกุลChayut Kitiwattanakul ไม่ผ่าน
30537199232วาริณี ดิษฐวุฒิVarinee Dittavut ไม่ผ่าน
31537199233ศิริพร สามบุญศรีSiriporn Samboonsri ไม่ผ่าน
32537199234ลำปาง สอนดีLumpang Songdee ไม่ผ่าน
33537199235สุริยวุฒิ ชิณวงษ์เกตุSuriyawut Chinwongket ไม่ผ่าน
34537199236รัชนัตดา สุวรรณภูมิRutchanutda Suwannapoom ไม่ผ่าน
35537199237ศรีธนาพร อยุทธ์ยานนท์Srithanaphorn Ayutyanon ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)