สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ ปบ.พ.55.3)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1557199301กมลชนก บุญลี้Kamolchanok Boonlee ไม่ผ่าน
2557199302กฤษฎา รุ่งคูหาKrissada Rungkhuha ไม่ผ่าน
3557199303ควีนณา คงแก้วKhwinna Khongkaew ไม่ผ่าน
4557199304จรรยา จิตมีธรรมเลิศJanya Jitmeethamlert ไม่ผ่าน
5557199305จักรพันธ์ หิรัญโรจน์Jakkapan Hirunrod ไม่ผ่าน
6557199306ช่อผกา ดอกแขมกลางChorpaka Dorkhamklang ไม่ผ่าน
7557199307ชิดชนก พูลบัวChidchanok Poolbua ไม่ผ่าน
8557199308ชูเกียรติ เนตรจอมไพรChukeat Netjomprai ไม่ผ่าน
9557199309ฐปนา คงรักษาThapana Khongraksa ไม่ผ่าน
10557199310ณัฐนิชา เมืองเชียงหวานNatnicha Muangchiangwhan ไม่ผ่าน
11557199311ธนชิต ห้วยหงษ์ทองThanachit Houihongthong ไม่ผ่าน
12557199312ธีราพร โพธิ์ธราวัชร์Theeraporn Potharawat ไม่ผ่าน
13557199313นิลุบล วรสารNilubon Worasan ไม่ผ่าน
14557199314นุสรา มั่งคั่งNusara Mungkung ไม่ผ่าน
15557199315ปิยกุล สังข์สิญจน์Piyagool Sungsin ไม่ผ่าน
16557199316ปิยวัฒน์ ใจอารีย์Piyawat Jaiaree ไม่ผ่าน
17557199317เปมิกา กองถวิลPemika Kongtawin ไม่ผ่าน
18557199318เปมิกา หัตถาภรณ์สกุลPemika Hattaponsakul ไม่ผ่าน
19557199319เปรมิณทร์ กล้าหาญPaeramin Klahan ไม่ผ่าน
20557199320พจมาลย์ เขียวเซ็นPotchaman Kiewsen ไม่ผ่าน
21557199321พันทิพา พานิชสุโขPuntipa Panichsuko ไม่ผ่าน
22557199322ไพฑูรย์ แยกผิวผ่องPaithoon Yeakpeopong ไม่ผ่าน
23557199323ไพลิน ภิญโยPailin Pinyo ไม่ผ่าน
24557199324ภัทราภรณ์ จันทาPhattaraporn Junta ไม่ผ่าน
25557199325รัตรวี ว่องไวRatrawee Wongwai ไม่ผ่าน
26557199326ฤดีมาศ เอี่ยมพนากิจRuedeemas Aiempanakit ไม่ผ่าน
27557199327วัศยา ทองดีWatsaya Thongdee ไม่ผ่าน
28557199328วาลิกา รักยินดีWalika Rakyindee ไม่ผ่าน
29557199329ศิรายุ ทิพย์ประสิทธิ์Sirayu Tippasit ไม่ผ่าน
30557199330สิทธิโชค สันติโยธินSitthichoke Santiyothin ไม่ผ่าน
31557199331สุภาวิณี รักพวกSupawinee Rakpuak ไม่ผ่าน
32557199332สุมาณี หลงสมบุญSumanee Lhongsombun ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)