สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ สังคม10.1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1549200101ทรงพล เมฆทองSongpon Mekthog ไม่ผ่าน
2549200102ศิรินารถ ศิริบรรจงSirinart Siribunjong ไม่ผ่าน
3549200103สุเทพ มหาสวัสดิ์Suthep Mahaswadi ไม่ผ่าน
4549200104ประพีร์ศักดิ์ กล่อมมานพPrapeesak Klonmanope ไม่ผ่าน
5549200105กชพร ศรลัมภ์Kodchaporn Sornlam ไม่ผ่าน
6549200106กมลรส อินทรประเสริฐGamonrose Intaraprasert ไม่ผ่าน
7549200107นันทรัตน์ ธัญญพืชNuntarat Tanyapuch ไม่ผ่าน
8549200108เพ็ญศรี รัตนมาลัยรักษ์Pensri Rattanamalailuk ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)