สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ หลักสูตร13)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1569400101ขวัญพัฒม์ เอกนราจิรารัตน์Kwanpat Aeknarachirarat ไม่ผ่าน
2569400102ชริดา ศรีโสมCharida Srisom ไม่ผ่าน
3569400103ชรินทร์ สงสกุลCharin Songsakoon ไม่ผ่าน
4569400104ทิวา พรหมชนะ ไม่ผ่าน
5569400105บุญสม อ่วมพยัคฆ์Boonsom Aoumpayuk ไม่ผ่าน
6569400106พนิตานันท์ อนุสรณ์ประชาPanithanan Anusornpracha ไม่ผ่าน
7569400107พรรณิกา ลูกรักPannika Lookruk ไม่ผ่าน
8569400108พีรยา อ้นหลำPeeraya Onlum ไม่ผ่าน
9569400109เพ็ญรุ่ง เรียงจารุสมบูรณ์Penrung Reangjarusomboon ไม่ผ่าน
10569400110เรณุกา จิตนารินRaynukar Jinnarin ไม่ผ่าน
11569400111เรวัฒน์ เพชรซัดRawat Petshad ไม่ผ่าน
12569400112ศิวพร ประสิทธิ์นอกSiwaporn Prasitnawk ไม่ผ่าน
13569400113อัญชลี ด้วงต้อยAunchlee Dungtoy ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)