สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ เกษตร4)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1539901101กริชชา จึงเจริญKritcha Chungcharoen ไม่ผ่าน
2539901102กิตติทัต ผลประเสริฐKittithat Pholprasert ไม่ผ่าน
3539901103สิทธิรัฐ เปี่ยมมีสมบูรณ์Sittirat Piammeesomboon ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)