สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 10.33)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1495477101กมลวรรณ เจริญสุขKamonwan Jaroensuk ไม่ผ่าน
2495477102กรรณิกา ชำนาญกิจKannika Chamnankit ไม่ผ่าน
3495477103กฤษฎา แสงโสดKitsada Sangdod ไม่ผ่าน
4495477104กัลยา ศรีเหราKanlaya Sihara ไม่ผ่าน
5495477105เกศมณี เกษมไพบูลย์Kadmanee Kasamephaiboon ไม่ผ่าน
6495477106ขวัญชนก เล็กสาครKhwanchanok Leksakhon ไม่ผ่าน
7495477107ญาณิศา สิงห์อยู่Yanisa Singyoo ไม่ผ่าน
8495477108ญาณี ขจรบุญYanee Khajonboon ไม่ผ่าน
9495477109ดนุสรณ์ รักติประกรDanusorn Raktiprakorn ไม่ผ่าน
10495477110ธนินท์ธร อัศวกุลธารินท์Taninton Atsawakultarin ไม่ผ่าน
11495477111นงนุช อบมาลีNongnuch Obmalee ไม่ผ่าน
12495477112บงกช ทิมพิทักษ์Bongkot Thimpituk ไม่ผ่าน
13495477113บังอร ประทุมพวงBangorn Pratumpung ไม่ผ่าน
14495477114บุษรินทร์ อรุณรักษาBoosslin Olunluxsa ไม่ผ่าน
15495477115ปวีณา นายกองแหล่งPaweena Naikdnglang ไม่ผ่าน
16495477116พิพัฒน์ คูคานนอกPipat Khookhannok ไม่ผ่าน
17495477117พิมประภาพร อุ่นเจริญPimprapaporn Uncharoen ไม่ผ่าน
18495477118ไพรัช สลุงอยู่Pairut Snlunyoo ไม่ผ่าน
19495477119ภาวิดา มัชมีPhawida Masmee ไม่ผ่าน
20495477120มลฑิฬา ปิ่ณฑศิริMolthira Pintasira ไม่ผ่าน
21495477121ฤกษ์ฤดี ทองคำRoekrudi Tongkam ไม่ผ่าน
22495477122ลลิตา สุวรรณนัจศิริLalita Suwannatsiri ไม่ผ่าน
23495477123วัชรินทร์ วังคีรีWatcharin Wangkiree ไม่ผ่าน
24495477124วันทนีย์ เมธาฐิติกุลWantanee Meataitiloun ไม่ผ่าน
25495477125ศรัญญา กาฬภักดีSarunya Karaphukdee ไม่ผ่าน
26495477126ศิริรัตน์ กลิ่นถือศีลSirirat Kilnthueseen ไม่ผ่าน
27495477127สมใจ สอนโยธาSomjai Sonyota ไม่ผ่าน
28495477128สุพรรษา ระรื่นรมย์Suphansa Raruenrom ไม่ผ่าน
29495477129สุภาภรณ์ คำเพชรSupaporn Comephet ไม่ผ่าน
30495477130สุมัตตา ยอดแก้วSumatta Yadgaew ไม่ผ่าน
31495477131โสรดา บัวผันSorada Bouphan ไม่ผ่าน
32495477132อาทิตยา โพธิ์นิยมพันธ์Artitaya Phoniyompun ไม่ผ่าน
33495477133อนุสรณ์ ใจประเสริฐสุข ไม่ผ่าน
34495477134อมริสา อาศนเวชAmarisa Assanawet ไม่ผ่าน
35495477135อรพินท์ เอี่ยมขำOrrapin Iemkum ไม่ผ่าน
36495477136อริศรา สุกแตงArisara Sooktang ไม่ผ่าน
37495477137อังคณี นิ่มเนตรAngkanee Nimnet ไม่ผ่าน
38495477138อารียา อยู่ยงค์Areeya Yuyong ไม่ผ่าน
39495477139เอกราช สำเรียนรัมย์ ไม่ผ่าน
40495477140ภัคพล พลพิพัฒน์กิจPakcphon Phonpepautkut ไม่ผ่าน
41495477141ทิตา คูรัตนศิริThita Kurattanasiri ไม่ผ่าน
42495477142เจริญ หงษ์น้อยCharoen Hongnoi ไม่ผ่าน
43495477143นิสามณี กร่างปรีชาNisamanee Krangpreecha ไม่ผ่าน
44495477144ปิยนันท์ กิ่งแก้วPiyanun Kingkaew ไม่ผ่าน
45495477145วิรัช ตรีพรพิเชฐVirat Trephonphichat ไม่ผ่าน
46495477146ณภัชนันท์ ปฐวีไพสิฐNapatchanan Pataweepaisit ไม่ผ่าน
47495477148อังคณา สังข์วิเวกAngkana Sangwiwek ไม่ผ่าน
48495477149อัศนัย กลั้นกลืนAtsanai Klanklaun ไม่ผ่าน
49495477150กวิญ บัวจอมKawin Buachorm ไม่ผ่าน
50495477151ธิติมาภรณ์ หมั่นเพียรกิจThitimaporn Manpainkit ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)