สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 12.16)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1513236101กรรทิมา บัณฑิตทองKantima Bundittong ไม่ผ่าน
2513236102กฤษฎา จั่นเรไร ไม่ผ่าน
3513236103คเชนทร์ ถิ่นมาบแคKachan Tinmabkae ไม่ผ่าน
4513236104จักรพันธ์ ลักษณะโตJakkpan Laksanato ไม่ผ่าน
5513236105จักรี จรลีJakkree Jonlee ไม่ผ่าน
6513236106ชาตรี เครือศรีChatree Kruasee ไม่ผ่าน
7513236107ฐิติพร มีมาThitiporn Meema ไม่ผ่าน
8513236108ณัฐวดี หวานขันNattawadee Whankan ไม่ผ่าน
9513236109ธัญญรัตน์ ปรุงวนิชพงษ์Thunyarar Prungwanichpong ไม่ผ่าน
10513236110ธีรัตม์ เปี่ยมทรัพย์Teerat Piamsup ไม่ผ่าน
11513236111นคร ธัญรัตนศรีสกุลNakhon Thanyararatsaesakol ไม่ผ่าน
12513236112บวร จันทจิตร์Borworn Juntajit ไม่ผ่าน
13513236113บำรุง คำหอมBamrung Kamhom ไม่ผ่าน
14513236114บุษรินทร์ หลิวปลอดBudsalin Hliwplod ไม่ผ่าน
15513236115ปฐมพงศ์ ศิริศักดิ์กำพลPatompong Sirjsakkampol ไม่ผ่าน
16513236116ปางปฐม หัสชูPangpathom ไม่ผ่าน
17513236117พงศธร คงสิงห์Pongsatorn Kongsing ไม่ผ่าน
18513236118พนม สินแฉล้มPanom Sinchalam ไม่ผ่าน
19513236119พิษณุ ผิวอ่อนPitsanu Piwon ไม่ผ่าน
20513236120มินตรา ใจเด็จMinter Jaidet ไม่ผ่าน
21513236121วสันต์ คงสอนWasan Kongsorn ไม่ผ่าน
22513236122ศราวุฒิ โพธิ์ทองSarawoot Phothong ไม่ผ่าน
23513236123ศศิวิมล แป้นอินทร์Sasiwimon Panin ไม่ผ่าน
24513236124สิริพร ภมรสันต์Siriporn Pamonsun ไม่ผ่าน
25513236125สุชาดา แสงจันทร์Suchada Sangjan ไม่ผ่าน
26513236126สุธาทิพย์ ไสยศาสตร์Sutatip Saiyasad ไม่ผ่าน
27513236127สุนิสา ชมหมู่Sunisa Chommu ไม่ผ่าน
28513236128สุภาวดี แผ้วสวัสดิ์Supawadee Pawsawas ไม่ผ่าน
29513236129อนันต์ พงศ์พุทธชาติAnant Phongphutthachart ไม่ผ่าน
30513236130อนุชา แซ่เอี๊ยวAnucha Saeaeaw ไม่ผ่าน
31513236131อนุวัตร วัฒนเวชAnuwat Wattanavet ไม่ผ่าน
32513236132อนุสรณ์ เพ็ญจันทร์Anusorn Penjun ไม่ผ่าน
33513236133อภิรักษ์ แก้วกาญจนาวรรณApiruk Kaewkanjanawan ไม่ผ่าน
34513236134อัคราช สังข์ภักดีAkkaratch Sangpakdee ไม่ผ่าน
35513236135อาทิตย์ นิติกูลArthit Nitikul ไม่ผ่าน
36513236136อาทิตย์ พูนบางยุงArtit Poonbangyung ไม่ผ่าน
37513236137เจนจิรา คำเทียนJanjira Kamtern ไม่ผ่าน
38513236138ชัยรัตน์ เมฆวิลัยChairat Makrilai ไม่ผ่าน
39513236139เสาวลักษณ์ สมัครราษฏรSuawarux Smarad ไม่ผ่าน
40513236141ธนาธร สุดประเสริฐTnatron Sudprasert ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)