สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 12.28)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1515477101กวีณา ธนิกกุลKaweena Tanikkun ไม่ผ่าน
2515477102คันธรส หงิมเสงี่ยมKantaros Heamsahieam ไม่ผ่าน
3515477103ชญานิช ภาคภูมิChayanit Pakpoom ไม่ผ่าน
4515477104ฐิติมา ขำอวยชัยTitima Kamuaichai ไม่ผ่าน
5515477105ดวงพร ศรีพักดีDuangporn Sripakdee ไม่ผ่าน
6515477106นพพร ทองไหลรวมNopporn Thonglairuam ไม่ผ่าน
7515477107นฤมล เลาหชวลิตNaruemol Louhachaovalit ไม่ผ่าน
8515477108น้ำผึ้ง แก้วสุวรรณNumpaung Keawsuwan ไม่ผ่าน
9515477109ป่าสัก เปี่ยมทองPasak Pamitong ไม่ผ่าน
10515477110พงศ์สรร เปรมสิริพงษ์กุลPongsan Peamsiripongkul ไม่ผ่าน
11515477111พงษ์พัฒน์ ณัฐวุฒิ ไม่ผ่าน
12515477112พนิดา ศรียศPanida Sriyot ไม่ผ่าน
13515477113พิทยา เปี่ยมคล้าPittaya Phamklra ไม่ผ่าน
14515477114พิลาวรรณ บัวตูมPhilawan Buatoom ไม่ผ่าน
15515477115ภูวดล หรดีPhowadon Holadee ไม่ผ่าน
16515477116มาริสา ปันแปงMarisa Panpang ไม่ผ่าน
17515477117ยุพาพรรณ ภิรมย์ศรีYupapan Piromsri ไม่ผ่าน
18515477118ระพีพงษ์ สุขดีRapeepong Sookdee ไม่ผ่าน
19515477119ราตรี พันธวิฬารพงศ์Ratree Pantawiranpong ไม่ผ่าน
20515477120ลักษณา หลุกกูลLaksana Lukkul ไม่ผ่าน
21515477121ปกิตตา พลรักษาPakitta Phonraksa ไม่ผ่าน
22515477122วสันต์ชัย กรุงทวีWasanchai Krungtawee ไม่ผ่าน
23515477123วิมลรัตน์ อิ่มหริ่มWimonratn Aimrim ไม่ผ่าน
24515477124ศักดิ์สกุล มีทองSaksakul Meethong ไม่ผ่าน
25515477125ศันสนีย์ กินนารีSansanee Kinnaree ไม่ผ่าน
26515477126ศุภชัย กล้าหาญSupachai Kahan ไม่ผ่าน
27515477128สมพร เจริญฉายSomporn Charoenchey ไม่ผ่าน
28515477129สันทัด แก้วค้าSanthad Keawkha ไม่ผ่าน
29515477130สิริอร สาธุพงษ์Sirion Sathupong ไม่ผ่าน
30515477131สุขกันยา ศิริชัยSukkanya Sirichai ไม่ผ่าน
31515477132สุนีย์ มงคลศิวกุลSunee Mongkhonsiwakun ไม่ผ่าน
32515477133สุวจี สินธุ์เจริญSumachee Sincharoen ไม่ผ่าน
33515477134สุวิมล มีชำนาญSuvimon Meechamnan ไม่ผ่าน
34515477135อาทร มูลละอองAthovn Mooaleong ไม่ผ่าน
35515477136เบญจรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์Bangurut Rungruangboriboon ไม่ผ่าน
36515477137เมธี ลักษณะMetee Lucksana ไม่ผ่าน
37515477138สุพัตรา ศรีสุขSupattra Srisuk ไม่ผ่าน
38515477139ธรรมรัตน์ น้อยอำไพThumarat Noiumpai ไม่ผ่าน
39515477140ชนะชาติ ภูมิถาวรChanachat Phoumthaworn ไม่ผ่าน
40515477141พัศภัสสรณ์ น้ำตาลชื้นPhatphatsorn Namtanchuen ไม่ผ่าน
41515477142เสาวลักษณ์ บุญสุวรรณ์Saowalak Boonsuwan ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)