สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 12.7)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1513477101กรกฎ ศุภสิริวรัตม์Korrakot Subpasirivarut ไม่ผ่าน
2513477102กรรนิกา สำเภาทองKunniga Sompaotong ไม่ผ่าน
3513477103กฤษณา แก้วฟูKitsana Kawfoo สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4513477104จามรี แสงสลับสีJammaree Sangsarabse ไม่ผ่าน
5513477105จุฑามาศ เพ็ชรสิงห์Jutamart Phetsing ไม่ผ่าน
6513477106ชนวีร์ ยงฮะChonnawee Yongha ไม่ผ่าน
7513477107ชลทิตย์ กล่อมจิตChonlatit Klomjit ไม่ผ่าน
8513477108ณัฐพร วิเชียรชูตระกูลNuttaporn Vichercutrakool ไม่ผ่าน
9513477109ตรีกาญจน์ เทพวารินทร์Treekan Thepwarin ไม่ผ่าน
10513477110ทัดดาว ยอดมโนธรรมThuddown Yodmanothom ไม่ผ่าน
11513477111ธนพร ผ่องสอาดTanaporn Phongsaed ไม่ผ่าน
12513477112นฤมล วิเศษฤทธิ์Narumon Wiserin ไม่ผ่าน
13513477113น้ำทิพย์ โพธิ์งามNumtip Pongam ไม่ผ่าน
14513477114ประวิทย์ ทองปลั่งPrawit Tongplong ไม่ผ่าน
15513477115พชร ประทุมแก้วPatchara Pratumkeaw ไม่ผ่าน
16513477116พรพรรณ ไกรลาศPornpan Krailas ไม่ผ่าน
17513477117พิพัฒน์ เล็กใหญ่Pipat Lakyai ไม่ผ่าน
18513477118พีระวัฒน์ ชมภูพันธ์Peerawat Chompupan ไม่ผ่าน
19513477119ภักดิ์พงษ์ ยังอยู่Pugpong Youngyou ไม่ผ่าน
20513477120ยลดา ชัยพรYonlada Chaiyaporn ไม่ผ่าน
21513477121ราชศักดิ์ รักษ์สุวงศ์Ratchasak Ragsuwong ไม่ผ่าน
22513477122ลัดดา บุญญานุรักษ์Latda Bunyanurak ไม่ผ่าน
23513477123วันทา สุพรWanta Suporn ไม่ผ่าน
24513477124วินารี อ้นทองWinaree Aonthong ไม่ผ่าน
25513477125วิลาวัณย์ เสือเอี่ยมWinawan Seaream ไม่ผ่าน
26513477126ศิรดา พุทธไชยSirada Puttachai ไม่ผ่าน
27513477127ษุรพงษ์ หงษ์ทองSurapong Hongthong ไม่ผ่าน
28513477128สมฤกษ์ เหลืองยั่งยืนSomrark Rangyungyen ไม่ผ่าน
29513477129สาริศา ผลไกรเพชรSarisa Ponkaipash ไม่ผ่าน
30513477130สุกัญญา ปิณฑศิริSukanya Pinthasiri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31513477131สุภาวดี รูปเลขาSupavadee Ruplakha ไม่ผ่าน
32513477132สุรสิทธิ์ ประสงค์มงคลSurasit Prasongmongkol ไม่ผ่าน
33513477133สุวิมล จันทร์จูSuwimol Chaiju ไม่ผ่าน
34513477134อรรคพล ชัชวงษ์Akkapol Chutchawong ไม่ผ่าน
35513477135อานนท์ บุญเลิศ ไม่ผ่าน
36513477136เสาวรส ประนิธินันท์Saovaros Pranitinun ไม่ผ่าน
37513477137เอก ณัฐนทีAke Natnatee ไม่ผ่าน
38513477138โสภาวดี วงษ์ทองดีSupawadee Wongthongdee ไม่ผ่าน
39513477139สุรวุฒิ นิรมิตสุขพรกุลSurawut Niramitsukpornkul ไม่ผ่าน
40513477140ทิพย์วลี สุนทรศิริเวชThipwalee Soontornsirjwet ไม่ผ่าน
41513477141ผกาวรรณ ปิ่นทองPagawan Pintong ไม่ผ่าน
42513477142พงษ์พัฒน์ ณัฐวุฒิPongput Nattawuth ไม่ผ่าน
43513477143สกลยุทธ ทรงสุวรรณ์Sakonyooth Songsuwan ไม่ผ่าน
44513477144ณัฐพล ภู่ทองNattaphon Phootong ไม่ผ่าน
45513477145อิงอร อินทรโชติสกุลIngon Intarachotsakul ไม่ผ่าน
46513477146พัชรี ศรีบัวรอดPatcharee Sribuarod ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)