สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 13.20)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1525305101จงรักษ์ เถื่อนเก่าChongrak Tuankaw ไม่ผ่าน
2525305102จำนงค์ ภิรมย์เมืองChamnong Pirlommuang ไม่ผ่าน
3525305103จำลอง แย้มนาคJumlong Yeamnak ไม่ผ่าน
4525305104จินตนา ฉุนพ่วงJintana Chungpoung ไม่ผ่าน
5525305105ฉาย ดุลยรัตนาชัยChay Dulyaruttanachai ไม่ผ่าน
6525305106ชนะไพศาล กลิ่นหอมChanapisan Klinhom ไม่ผ่าน
7525305107ชาญวุฒิ พงษ์ศักดิ์Chanwut Pongsak ไม่ผ่าน
8525305108ฐิติยา เผ่าจันทวงษ์Titiya Paojunwong ไม่ผ่าน
9525305109ธวัชชัย แพพวงทิพย์Tawatchai Phaephongtip ไม่ผ่าน
10525305110ธีระพล แหยมไทยTheeraphol Yamthai ไม่ผ่าน
11525305111ธเนธ บุญไธสงTanet Bunthaisong ไม่ผ่าน
12525305112นิภา นาคหนุนNipa Naknun ไม่ผ่าน
13525305113บดินทร์ อมรไตรภพBadin Amontaiphop ไม่ผ่าน
14525305114บุญสม จงศรBoonsom Chongson ไม่ผ่าน
15525305115ประจักษ์ อิ่มคำPrachak Imkum ไม่ผ่าน
16525305116ปรียาลักษณ์ ไทรนิ่มนวลPreeyaluk Srainimnun ไม่ผ่าน
17525305117พรพักตร์ จินดาอยู่Pornpug Jindayoo ไม่ผ่าน
18525305118พิชิต ชุนเกษาPichit Chunkesa ไม่ผ่าน
19525305119พิทักษ์ สร้อยทองPituk Soaetong ไม่ผ่าน
20525305120ภูมิพัทธ์ คำประพันธ์Poomipat Kampraphan ไม่ผ่าน
21525305121วิลาวัลย์ ฉิมอ่องWilawan Chimong ไม่ผ่าน
22525305122พิชญ์วัชร์ ทรงยอดเกรื่องPidchawat Tongyodkrung ไม่ผ่าน
23525305123วีระพงษ์ คนสวรรค์Weerapong Kongsawan ไม่ผ่าน
24525305124ศุกร์ วัฒนคามีSook Wattanakamee ไม่ผ่าน
25525305125สมพงษ์ ไพรดีพะเนาSompong Paideepanao ไม่ผ่าน
26525305126สมภพ ชัยชมภูSomphop Chaichompoo ไม่ผ่าน
27525305127สัญญา อ้นพันธุ์Sanya Onpun ไม่ผ่าน
28525305128สามารถ อิ่มโอฐSamart Imoed ไม่ผ่าน
29525305129สิทธิศักดิ์ พาจันทึกSitthisak Prajunthuk ไม่ผ่าน
30525305130สุมินทร์ คงโหมดSumin Kongmod ไม่ผ่าน
31525305131สุเทพ มหาสวัสดิ์Suthep Mahaswadi ไม่ผ่าน
32525305132อดิศร แย้มเกษมAdison Yaemkasem ไม่ผ่าน
33525305133อัครพล เหล่าสิมAkarapon Laosim ไม่ผ่าน
34525305134อาณัฐ อาจณรงค์ฤทธิ์Arnat Artnarogrit ไม่ผ่าน
35525305135เรวัฒน์ พัฒนจันหอมRawat Puttanajuahom ไม่ผ่าน
36525305136ไชยเชษฐ์ ภูมิอักโขChaiyachad Poomangko ไม่ผ่าน
37525305137ไพรัตน์ เจือมณีPairat Chueamanee ไม่ผ่าน
38525305138อนันต์ชัย อภิชวนันท์สกุลAnanchai Apichawanansakul ไม่ผ่าน
39525305139สิทธิชัย เลิศสินไทยSittichai Lerdsinthai ไม่ผ่าน
40525305140นภาพร กิจทวีNapaporn Kittawee ไม่ผ่าน
41525305141เสาวลักษณ์ คุ้มสวัสดิ์Saowaluk Kumsawat ไม่ผ่าน
42525305142จิรโรจน์ บุญญวงศ์Jirarod Bunyawong ไม่ผ่าน
43525305143พิรุฬห์ลักษณ์ เพ็งส้มPhiroonluck Pengsom ไม่ผ่าน
44525305144ขวัญจิรา อาภาวัฒนกิจสกุลKuanjila Apavittnakijskul ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)