สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 14.15)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1533236101กิตติคุณ ใจต๊ะเมาKittikun Jaitamao ไม่ผ่าน
2533236102จิรลักขิ์ มีมากJiraluck Meemak ไม่ผ่าน
3533236104ธนกฤต สุวรรณฤกษ์Tanakit Suwannalurk ไม่ผ่าน
4533236105นิพนธ์ เหมือนพร้อมNiphon Mueanphrom ไม่ผ่าน
5533236106ปรัชญาพร จันทร์สว่างPratchayaporn Junsawang ไม่ผ่าน
6533236107ปรียาพร จุลมาPreeyaporn Chunma ไม่ผ่าน
7533236108ปิยะวัฒน์ วรสวาทPiyawat Worrassawat ไม่ผ่าน
8533236109พงศ์พิภัทร บัวฝรั่งPhongpipath Bufarung ไม่ผ่าน
9533236110ลัดดาวัลย์ โต๊ะเจริญLaddawan Thocharern ไม่ผ่าน
10533236111วุฒิชัย อุทัยพิบูลย์Wuttichai Uthaipiboon ไม่ผ่าน
11533236112ศศิธร บูชาSasithorn Boocha ไม่ผ่าน
12533236113อาทร กาญจนสมศักดิ์Arthon Kancanasomsak ไม่ผ่าน
13533236114อานนท์ เอกวิบูลสถิตย์Anon Ekwibunstid ไม่ผ่าน
14533236115ดารณี มูลสวัสดิ์Daranee Moolsawas ไม่ผ่าน
15533236116วชิรราช เหมือนแท้Wachirarat Muentae ไม่ผ่าน
16533236117พรเทพ ศรีทิพย์Porntap Srithip ไม่ผ่าน
17533236118ทศพล อินทโชติTodsapon Intachod ไม่ผ่าน
18533236119ธีรภัทร์ ยิ้มประยูรTeerapat Yimprayoon ไม่ผ่าน
19533236120นวพล สายแก้วNawapol Saykal ไม่ผ่าน
20533236121วิรงรอง จันทร์ท่ามอญ ไม่ผ่าน
21533236122สมศักดิ์ พุ่มกุมารSomsak Pumkumarn ไม่ผ่าน
22533236123อุดมเพรียว ม่วงอยู่Udompreaw Moungyou ไม่ผ่าน
23533236124กัลฒวรวัฒณ์ วัชรพงศ์ชินธนาKantaworawat Watcharapongchintana ไม่ผ่าน
24533236125สรวิชญ์ ถาวรายุศม์Sorawich Tavarayut ไม่ผ่าน
25533236126ทิพรัตน์ บุตรน้ำเพชรTipparat Bootnumpet ไม่ผ่าน
26533236127ธนชนม์ บัวผันThanachon Buaphan ไม่ผ่าน
27533236128วัชธนนท์ เหลืองสิรีกูลWastanont Leungsireekoon ไม่ผ่าน
28533236129เครือวัลย์ ศรีเหราKruewan Srihera ไม่ผ่าน
29533236130ผกามาศ อวยชัยPhakamas Ouychai ไม่ผ่าน
30533236131ชานนท์ มหัทธโนChanon Mahattano ไม่ผ่าน
31533236132ธนากร อินทาปัจTanakon Intapat ไม่ผ่าน
32533236133บุณฑาริกา ผิวสวยคำBoontarika Pewsaykam ไม่ผ่าน
33533236134ณัฐกานต์ แก้วกระจ่างNattakarn Kaewkrajaeng ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)