สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 14.2.2)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1533467101ขวัญฤทัย จินดารัตน์Khwanruethai Jindarat ไม่ผ่าน
2533467102โชคชัย เข็มต้น ไม่ผ่าน
3533467103ธรรมนูญ เหลือหลายThumanoon Lhuelhay ไม่ผ่าน
4533467104ธราวุฒิ มอญปากTharawut Monpak ไม่ผ่าน
5533467105น้อม จูสั้นNorm Joosan ไม่ผ่าน
6533467106นันทิชา จอมคำสิงห์Nanticha Jomkhomsing ไม่ผ่าน
7533467107บุญสม หงษ์ทองBoonsom Hongtong ไม่ผ่าน
8533467108ปณิธาน สาเกผลPanithan Sakephol ไม่ผ่าน
9533467109ประหยัด จำรัสศรีPrayad Jamrassri ไม่ผ่าน
10533467110ปัญจพล กองชัยPanchapol Kongchai ไม่ผ่าน
11533467111ปุณยนุช โทคะPunyanud Toka ไม่ผ่าน
12533467112พรทิพย์ เทียมฉันท์Pornthip Theanchan ไม่ผ่าน
13533467113กุลปรียา สุดหอมKunpriya Sudhom ไม่ผ่าน
14533467114มาลินี ศรีเสนMalinee Srisen ไม่ผ่าน
15533467115ศรัณยา หงษ์ทองSaranya Hongthong ไม่ผ่าน
16533467116ศิริลักษณ์ ปาปะเกSiriluk Papake ไม่ผ่าน
17533467117สมเกียรติ ไข่ม่วงSomkeat Kaimuang ไม่ผ่าน
18533467118สิทธิชัย เหลืองอ่อนSitichit Lungoon ไม่ผ่าน
19533467119สุกัญญา แซ่ปึงSukanya Chaepung ไม่ผ่าน
20533467120สุพิชญา พรมสูงSupitchaya Pormsoong ไม่ผ่าน
21533467121สุรินทร์ ผิวเพ็ชรSrin Phiwphech ไม่ผ่าน
22533467122เสาวลักษณ์ เข็มต้น ไม่ผ่าน
23533467123อนุสรา สูนแดงAnusara Soondang ไม่ผ่าน
24533467124อุษณี มหาวีโรOusanee Mahawero ไม่ผ่าน
25533467125ประชาชาติ แสนทรัพย์Prachachat Sansub ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)