สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 14.21)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1533602101กฤษดา ประสงค์สุขKidsada Prasongsuk ไม่ผ่าน
2533602102จำลอง คำหวานJumlong Kumwarn ไม่ผ่าน
3533602103ชัชวัสส์ รุ่งสุขประเสริฐChatchawat Rungsukprasert ไม่ผ่าน
4533602104ชัชวาล แสงขำChutchawan Sangkham ไม่ผ่าน
5533602105ชิติพัทธ์ วาสุกรีChitipat Wasukree ไม่ผ่าน
6533602106ณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมละออNarongsak Iamlaor ไม่ผ่าน
7533602107ณัฐ นาคโสมNut Naksom ไม่ผ่าน
8533602108ดิเรก บวรสกุลเจริญDirek Bhawornsakunjarean ไม่ผ่าน
9533602109ธนุ อบมาลีTanu Aobmalee ไม่ผ่าน
10533602110นนท์ สมหวังNon Somwang ไม่ผ่าน
11533602111นริศ ผิวอ่อนNaris Piwon ไม่ผ่าน
12533602112บุญมี ยอดธรรมBoonme Yodtham ไม่ผ่าน
13533602113ประพนธ์ เหมืองทองPrapon Moungthong ไม่ผ่าน
14533602114ปราโมทย์ เกลียวกันPramote Kiaokan ไม่ผ่าน
15533602115ปริญญา ฤทธิบุตรParinya Rittibut ไม่ผ่าน
16533602116พันธกานต์ เตียวตระกูลPantakan Teawtrakul ไม่ผ่าน
17533602117พิชญ์พงศ์ พรานพนัสPichdong Pranpanas ไม่ผ่าน
18533602118พิทยา นุชนาทPhittaya Nutchanat ไม่ผ่าน
19533602119พิสิทธ์ สุปะเกตุPisit Sukakat ไม่ผ่าน
20533602120ยุทธนา ตู้เจริญYuttana Toojaroen ไม่ผ่าน
21533602121วัลลภ ภูนาสอนWanlop Phunason ไม่ผ่าน
22533602122วิษณุ แสงสุริยวงศ์Witsanu Sangsuriyawong ไม่ผ่าน
23533602123พิฎชญุตมิ์ จันทรPitchayut Juntorn ไม่ผ่าน
24533602124สัณห์พงศ์ สงวนพงษ์Sanphong Sanguanphong ไม่ผ่าน
25533602125สุประดิษฐ์ ศรีประพันธ์Supradit Srpraphan ไม่ผ่าน
26533602126สุรชัย จันทโรกรSurachai Chantharokorn ไม่ผ่าน
27533602127สุรพงศ์ แพ่งแสงSuraphong Pangsang ไม่ผ่าน
28533602128อรรถพร แสงนาคAttaprn Seangnark ไม่ผ่าน
29533602129เกรียงเดช มากมีKraingdeth Makmee ไม่ผ่าน
30533602130เทอดเกียรติ มีบุตรดีThoekiad Mebutdee ไม่ผ่าน
31533602131เกรียงไกร อู่บัวทองKrtengkai Auborthong ไม่ผ่าน
32533602132สุทธิฤทธิ์ รอดประเสริฐSuttilit Rodprasert ไม่ผ่าน
33533602133สายันต์ ยศตีนเทียนSayan Yoteentien ไม่ผ่าน
34533602134สุมิตร หีบทองSumit Heebthong ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)