สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 14.3)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1533116102กาญจนา เพ็ชรชนะKanjana Petchana ไม่ผ่าน
2533116103กาญจนา ศรีสุพรรณKanchana Sreesupan ไม่ผ่าน
3533116104การะเกด ใจรักเสรีภาพKarakate Jairaksereepap สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4533116105การุณ ต้นหอมช่วยKaroon Tanhomchual ไม่ผ่าน
5533116106กิตติมา สุขสมกิจKittima Suksomkij สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6533116107จริยา กิ่งพรมภูJariya Kingprompoo ไม่ผ่าน
7533116108จักรกฤษ อินทร์แก้วJakkrit Inkaew ไม่ผ่าน
8533116109จันทรา โม่มาลาJantra Momala ไม่ผ่าน
9533116110ชนันท์ บัวบาลบุตรChanan Buabanbud สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10533116111ชาญวิทย์ ศักดิ์อารีChanwit Sukaree ไม่ผ่าน
11533116112ณัฐพร คงโตNatthaporn Kongto ไม่ผ่าน
12533116113ธนัชพร ศรีกัลยาThanatpron Srigallaya สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
13533116114ธรรมรัตน์ ทองประเพียนThammarat Thongpapian ไม่ผ่าน
14533116115ธฤษวรรณ นกดาราTriswan Nokdara ไม่ผ่าน
15533116116นรเศรษฐ์ ปรมัตถ์วิโรจน์Norraset Porramatwiroj ไม่ผ่าน
16533116117นฤมล ศรีสว่างNarumon Srisawang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
17533116118ปทุมพร วัดพ่วงPatumporn Vadpoung สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
18533116119ประภาพรรณ สิงหะPrapapan Singha ไม่ผ่าน
19533116120ปวีณา โตอินทร์Paweena Toin ไม่ผ่าน
20533116121ปิยนันท์ กาญจนโรจน์Piyanun Kanjanarot สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
21533116122ปิยวรรณ อินทร์แก้วPiyawan Inkaew ไม่ผ่าน
22533116123ปิยะวัฒน์ น่วมวิโรจน์Piyawat Nuamwirot ไม่ผ่าน
23533116124พุทธรักษา จันทรังษีBhudtaraksa Juntarangsri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
24533116125พรพรรณ ภู่รักPornpun Phoorak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
25533116126พลอยไพลิน บัวงามPhloyprilin Buengarm ไม่ผ่าน
26533116127พิชิต พลายสาPichit Plaisa ไม่ผ่าน
27533116128มาลินี ชาวโพธิ์หลวงMalinee Chaopholuang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28533116129รัตนา สาโรจน์Rattana Sarot ไม่ผ่าน
29533116130รุ่งนภา แต้ศิริถาวรRungnapa Taesirithaworn ไม่ผ่าน
30533116131วราภรณ์ อ่อนละเอียดWaraphon Aonlaaiad สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31533116132วริทธ์นานนท์ ขจิตศาตนันท์Warithanont Khajitsathanun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
32533116133วรุณรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์Warunrat Kruapunsak ไม่ผ่าน
33533116134วัฒนา วงษ์สินWatthana Wongsin ไม่ผ่าน
34533116135วิชชานนท์ เจียมเจริญWitchanon Jiamjaroen ไม่ผ่าน
35533116136วิชัย จุ้ยจินดาWichai Juijinda สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36533116137วีรยุทธ เขียวไพฑูรย์Veerayut Kheawphitoon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
37533116138ศิริรัตน์ อาภรณ์แสงสว่างSirirat Arphonsaengsahwang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
38533116139ศุภลักษณ์ เหมมาลาSupaluak Hammala สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
39533116140สมโภชน์ ชัยวีรวัฒน์Somphot Chaiveerawat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
40533116141สลิลรัตน์ กิมพิทักษ์Salinrat Kimpitak ไม่ผ่าน
41533116142สุกัญญา แตงดีSukanya Thangdee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
42533116143สุกัญญา สิริวรรักษ์Sukanya Siriworarak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43533116144สุภัสสรา มาตไทยSupassara Matthai ไม่ผ่าน
44533116145สุมิตรา บัวสัมฤทธิ์Sumittra Buasamrit ไม่ผ่าน
45533116146สุรชาดา สุดสาหร่ายSurachada Sudsarai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46533116147อนุรักษ์ ชัยจันทร์Anurak Chaichan ไม่ผ่าน
47533116148อรณิช จรูญพันธ์เกษมOranit Jaroonpankasem สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48533116149อารดา สังกะระณีArada Sungkaranee ไม่ผ่าน
49533116150เจษฎา ปุญญรัตนศรีขจรJedsada Punyarattanasrikajohn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
50533116151เฉลิม นิตินันท์Chaloem Nitinan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51533116152เสาวนิตย์ ศรีวงษ์อยู่Saowanit Sriwongyoo สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52533116153เสาวรส ธรรมศรีSaowarost Tammasri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
53533116154แสงดาว สุขประศรีSangdao Sukprasri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
54533116156เนตรทราย จันทร์ทองNetsai Juntong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
55533116157นริสรา ตันสุวรรณNarisara Tansuwan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
56533116158จักรพงษ์ สมพงษ์Jukkpong Sompong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57533116159ชุติกาญจน์ เขียวลีChutikan Kaewlee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
58533116160บุญเที่ยง อุปมัยBoonthieng Ouppamai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
59533116161พิมพิไล มะไพรPimpilai Maphai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
60533116162รสธร สุขมะณีRossathorn Sukmanee ไม่ผ่าน
61533116163อานนท์ สังฆจายAnon Sangkajay สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
62533116164ปัณยตา มังกโรทัยPanyata Mangkarothai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
63533116165ณัฐวุฒิ ก้อนทองคำNattavut Krontongkum ไม่ผ่าน
64533116166ชนะ ลิ้มไพบูลย์Chana Limpaiboon ไม่ผ่าน
65533116167สุกัญญา พุ่มมาลาSukanya Poommala ไม่ผ่าน
66533116168ชลธิชา ชัยโยChonticha Chaiyo สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
67533116169ฉัตรนภา มงคลแผ้วChatnapa Mongkonpaw สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
68533116170จุฬาลักษณ์ เพชรแองJulalak Phetaeng สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
69533116171ไปรมา ไกรตะนะPairama Kraitana ไม่ผ่าน
70533116172ศิริขวัญ หนูศิริSirikwan Noosiri ไม่ผ่าน
71533116173แก้วกาญจน์ กลิ่นจันทร์คลายKaewkan Klinjankluy ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)