สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 15.12)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1543263101กมลรัตน์ ทวีพรหมสวัสดิ์ ไม่ผ่าน
2543263102กรกมล แซ่ตัน ไม่ผ่าน
3543263103กฤตพร ไข่บัวKittapron Kaibua สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
4543263104กฤตาณัฏฐ์ ห้วยหงษ์ทองKitthanat Huayhongtong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
5543263105กฤติยา แย้มอุ่มKittiya Yamuam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
6543263106กัลยาณี ปีเลี่ยมKallayanee Peeliam ไม่ผ่าน
7543263107กุลิสรา คลังวิทยาKulisara Klangwitthsya ไม่ผ่าน
8543263108ขวัญชนก ลบเลิศ ไม่ผ่าน
9543263109จอมใจ ดวงภุมเมศJomjai Daegpummad สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
10543263110จิตินันท์ กาวีJitinun Kawee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
115432631100สุดารัตน์ จันทร์ศิริSudarat Chansiri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
125432631101สุนิษา จันทร์ศิริSunisa Chansiri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
135432631102เมธยา มะลิทองMethaya Malithong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
145432631103ธนาธร พลูสนาม ไม่ผ่าน
15543263111จีรายุ สอนอุทัยJerayu Sonouthai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16543263112แจ่มนะภา โพธิสารChamnapa Photisan ไม่ผ่าน
17543263113ชนัดดา ขันทองChanatda Khanthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
18543263114ชุติมา ถิ่นคำChutima Thinkam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
19543263115สุพิชญา มีนิลดีSuphitchaya Meenildee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20543263116ดวงพร ชำนิกล้า ไม่ผ่าน
21543263117ทรงศักดิ์ ไทยพานิชSongsak Thaipanith สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
22543263118ทิพย์สุคนธ์ สุเกตุThipsukon Sugade เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
23543263119ธนพร คำสัญญาTanaporn Khamsanya ไม่ผ่าน
24543263120ธัญญ์ชยา นาเครือ ไม่ผ่าน
25543263121ธัญญรัตน์ ประคำทองThanyarat Prakumthong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
26543263122นพวรรณ ทรงเจริญNoppavan Songcharoen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
27543263123นันทา วังมะนาวNantha Wangmanao สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
28543263124เบญจนาถ จันทร์เจริญกิจ ไม่ผ่าน
29543263125ปวีณา หงษ์โต ไม่ผ่าน
30543263126ปุณณภา พรหมผ่องแผ้วPoonapapr Prompongpaew สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
31543263127พงศกร อินทรมาศ ไม่ผ่าน
32543263128เพียงตะวัน วงศ์ศิริPeangtawann Wongsiri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
33543263129พรรณธิภา อัมพรพงษ์Pantipa Aumponpong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34543263130พัชรินทร์ นามนัยPatcharin Namnai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
35543263131พิเชษฐ์ ไชยจำนงค์Pichest Chaijumnong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
36543263132พิสิฐ ค้ำชู ไม่ผ่าน
37543263133เพ็ญพักตร์ บุญยังPhanphuk Boonyung ไม่ผ่าน
38543263134ภัทรนันท์ ฮุยเวง ไม่ผ่าน
39543263135ภาวิณี ปรีชานนท์Pawinee Preechanon ไม่ผ่าน
40543263136ภาวินันท์ วังมะนาวPhawinan Wangmanaw ไม่ผ่าน
41543263137มนัสนันท์ พิกุลชัยรัตน์Manassanan Pikulchairat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42543263138เมตตา โกยทรัพย์Mettra Koysup สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
43543263139เมทิกา บูรณะสมบูรณ์ ไม่ผ่าน
44543263140ยุพาพัชร์ วิมังสาเจริญYupapat Vimangsajaroen สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
45543263141รชรินทร์ ปาปะขาRodcharin Papakha สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
46543263142รังศิมา พิมพ์ปฏิภาณRungsima Phimpatiphan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
47543263143รัตติกานต์ นุพันธ์Rattikan Nupan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
48543263144ราตรี มูลจันทะRatree Moonjunta สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
49543263145ลดาวัลย์ ชายานันท์Ladawan Chayanan ไม่ผ่าน
50543263146วรัญญา นิยมVaranya Niyom สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
51543263147วลัญรัตน์ เขาอุ่นWalunrat Khaoaun สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
52543263148วิไล เพียสุระWilai Piasura ไม่ผ่าน
53543263149วิไลลักษณ์ หาญเจริญกูลWilailuk Harncharoenkul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54543263150ศิริทรัพย์ เฟื่องฟุ้งSirisub Feungfung ไม่ผ่าน
55543263151ศิริรัตน์ ผลดาSirirut Polda เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
56543263152สรวลศลักษณ์ วิธวาศิริSuanshaluk Witthawasiri สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
57543263153สวรรค์ แข็งแรงSawan Kangrang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
58543263154สาธิตา บุญตาSatita Boonta สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
59543263155สาวิณี ศิริรัตน์Sawinee Sirirat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
60543263156สิริพร บัวสีSiriporn Buasee ไม่ผ่าน
61543263157สุดารัตน์ รุนมีSudarat Runmee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
62543263158สุทธิภา สวัสดีSuttipa Sawaddee ไม่ผ่าน
63543263159สุเนตรา ไชยนาแพงSunattra Chainapang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
64543263160สุพรชัย ปัญจพงษ์Supornchai Panjapong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
65543263161สุพรรณี หินเม็ดSupannee Hinmed สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
66543263162สุพัสสา คงเนียมSupassa Khongniam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
67543263163สุภัทธา พันธุ์พยัคฆ์Supatta Panpayak ไม่ผ่าน
68543263164สุภาพร ประนอมสกุลSupaporn Pranomskun ไม่ผ่าน
69543263165สุมณฑา รุ่งศิรประภาSumonta Rungsiraprapa สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
70543263166สุรัญญา โสภา ไม่ผ่าน
71543263167สุวรรณ คงประโคนSuwan Khongprakhon สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
72543263168แสงอรุณ แสงวาโทSangorung Sangwatho สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
73543263169โสภัคค์ นิธากรณ์Sopak Nithakorn สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
74543263170อารยา ทองมากAraya Tongmak สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
75543263171อติวัณณ์ ไตรยศักดา ไม่ผ่าน
76543263172อนันตพร นิ่มวิศิษย์Anantaporn Nimwisit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
77543263173อเนก ไพรวัลAnek Praiwan สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
78543263174ชยานันท์ เหมือนหงส์Chayanan Mueanhong สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
79543263175อรรถสิทธิ์ เหมพรม ไม่ผ่าน
80543263176อลิสา ลาวน้อยAlisa Laonoy สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
81543263177อลิสา เหลืองอร่าม ไม่ผ่าน
82543263178อังคณา เรือนมินทร์Angkana Rueanmin ไม่ผ่าน
83543263179อุษา เชิงทวี ไม่ผ่าน
84543263180พรรณวรท ทรัพย์ปรีดีหิรัญPanvarot Shappreedehiran สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
85543263181จิตรลดา สมโภชน์Chidrada Somphod สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
86543263182พรรณทิภา จินะเพยPuntipa Jinaphoei เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
87543263183วรรณิดา ทองวงค์ญาติWannida Tongwongyat สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
88543263184วรรณวิษา จินะเพยWanwisa Jinaphoei เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
89543263185พรพิมล แสงน้อยPornpimon Sangnoi สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
90543263186นิ่มนวล ผลอุดมNimnol Poludom ไม่ผ่าน
91543263187ธีระนุช จ้อยร่อยTeeranuch Joiroy ไม่ผ่าน
92543263188รุ่งทิพย์ ร่วมวงค์Rungtip Ruamwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
93543263189รุ่งนภา คำลาRungnapa Cumla สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
94543263190พัชชรี อ่อนเที่ยงPatcharee Aontheing สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
95543263191ชัญญณัฎฐ จิรัตน์ชัยธนาChanyanut Jhiratchaichana สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
96543263192สุนิสา ฉุนพ่วงSunisa Chunpuang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
97543263193อรุโณทัย ทองประเสริฐArunothai Tongprasert ไม่ผ่าน
98543263194กฤษณา มะนะงามKritsana Manangam สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
99543263195จุไรรัตน์ คชชูJurairat Kodchoo ไม่ผ่าน
100543263196ณัฐริกา นิลใสNattarika Nilsai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
101543263197ผกาวรรณ โสดาดีPhakawan Sodadee สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
102543263198พงศ์วิทย์ เจริญสุขPongwit Charoensuk ไม่ผ่าน
103543263199วราภรณ์ เวชสิทธิ์Waraporn Wetchasit สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)