สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 17.10)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1563449101กมลลักษณ์ ธนประเสริฐสกุล ไม่ผ่าน
2563449102กรรณิการ์ ชุนใช้ ไม่ผ่าน
3563449103กฤษณา จุ้ยพิทักษ์ ไม่ผ่าน
4563449104กานดา พิบูลแถวKanda Piboonteaw ไม่ผ่าน
5563449105กิจธิศักดิ์ กิชฐิพัฒณภูมี ไม่ผ่าน
6563449106คณากร ศักดิ์นภาพรเลิศ ไม่ผ่าน
7563449107จันทร์จิรา อุดมใจพุทธ ไม่ผ่าน
8563449108จิราภรณ์ จิตร์มั่นJiraporn Jitman เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9563449109ชนกชนม์ รัตนมารุตพงษ์Chanokchon Ratanamarutphong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10563449110ชไมพร จันทร์ฤทธิ์Chamaiporn Janrit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
11563449111ชลธิชา ทองโชติChonthicha Tongchot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12563449112ชลิตา พงษ์เภาChalita Pongpoa ไม่ผ่าน
13563449113ชัชชญา จิรากรกุลธร ไม่ผ่าน
14563449114ชัยวิทย์ ธีระประเสริฐกุลChaiwit Teeraprasertkul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15563449115ชานนท์ ผลบุญช่วยChanon Pornbunchuai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
16563449116ชุติกาญจน์ แก้วอ่อน ไม่ผ่าน
17563449117ฐิติมา ศรีพัฒนพร ไม่ผ่าน
18563449118ทิพวัลย์ การทวี ไม่ผ่าน
19563449119ทิวานันท์ จันทแนน ไม่ผ่าน
20563449120ธนัชชา ตติเจริญTanatcha Taticharoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21563449121ธนาภรณ์ มุ่งกสิกร ไม่ผ่าน
22563449122ธัญญา ปานจันทร์ ไม่ผ่าน
23563449123ธารา วัชระพิมลมิตร ไม่ผ่าน
24563449124นวพร เย็นนะสาNavaporn Yennasa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
25563449125นันทวัฒน์ มีคาแอล ศิริทรัพย์Nanthawatmichael Sirisap ไม่ผ่าน
26563449126นันทิยา ใจรื่น ไม่ผ่าน
27563449127นาถนภา จันทแนน ไม่ผ่าน
28563449128นิดา จรดล ไม่ผ่าน
29563449129บุษบา ใหลประเสริฐ ไม่ผ่าน
30563449130เบญจรงค์ บุญสมBenjarong Boonsoom ไม่ผ่าน
31563449131ปภาวี วิทยภาพPapawee Wittayaphap เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
32563449132กัลยาณทิพย์ ศรีโปฎกKanlayanathip Sripodok สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
33563449133ปานิสา บุตรศรีด้วงPanisa Butsriduang สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
34563449134ปิยพร แซ่เอี้ยวPiyaporn Saeaiw ไม่ผ่าน
35563449135ปิยะ แต้มฉลาดPiya Tamchalad ไม่ผ่าน
36563449136ผกาวรรณ นาเมืองรักPhakawan Namueangrak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37563449137พนิดา อนันต์จรรยา ไม่ผ่าน
38563449138พรรณราย เอี่ยมทรัพย์Pannaray Aeimsub ไม่ผ่าน
39563449139พศวีร์ ศรีทองอินทร์Phasawi Sritongintr เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
40563449140พุฒินาท คงเกษม ไม่ผ่าน
41563449141ภัทรวัฒน์ สุดแน่นPhattharawat Sudnaen ไม่ผ่าน
42563449142ภิณวัฒน์ ฉ่ำปรีชา ไม่ผ่าน
43563449143มนันญา นาคสวาทMananya Naksawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44563449144วัลลิกา วัฒนสุนทรWanlika Wattanasunthon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
45563449145วิภาดา ธีราพงษ์Vipada Teeraphong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46563449146วิรัญชนา บุญยงค์ ไม่ผ่าน
47563449147วิสัณห์ รักษาพงศ์ ไม่ผ่าน
48563449148ศรัญรัตน์ ดวงตาSaranrat Duangta เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49563449149ศรินธร เมฆสมศรีSarinthorn Meksomsri ไม่ผ่าน
50563449150ศุภกร คีตวศินSupakorn Keetawasin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51563449151ศุภกร เหล็กขำ ไม่ผ่าน
52563449152สงกรานต์ คำครุฑ ไม่ผ่าน
53563449153สรรสิริ ศรีสุวรรณภัทรSansiri Srisuwannapat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
54563449154สันติพงษ์ กองจินดาSantipong Kongjinda เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55563449155สายสุนี ถนอมแนวSaysunee Tanuomneaw ไม่ผ่าน
56563449156สิรวิตย์ ตปสีโล ไม่ผ่าน
57563449157สุชาดา บุญศรี ไม่ผ่าน
58563449158สุทธิโชค ละมูลมอญ ไม่ผ่าน
59563449159สุนทรี เยี่ยมสมร ไม่ผ่าน
60563449160สุพรรษา ศรีสุทธี ไม่ผ่าน
61563449161สุรีรัตน์ ลิมสกุลชัยSureerat Limsakulchai ไม่ผ่าน
62563449162โสภา หรมาศ ไม่ผ่าน
63563449163อดิศักดิ์ ตั้งสัจจธรรมAdisak Tangsajjatam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
64563449164อนุพงษ์ นาวิเศษAnupong Nawisat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
65563449165อนุสิทธิ์ อยู่ถนอมAnusit Yootanom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
66563449166อภิสิทธิ์ ศรีทองจ้อยApisit Srithongjoi เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
67563449167อรชา มะลิพันธ์Oracha Maliphan ไม่ผ่าน
68563449168อัครเดช ศรีสันต์Akaradet Srisan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
69563449169อังศุมา จันอนุกาญจน์Aungsuma Chananukarn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
70563449170อัจฉรา ชาดาศักดิ์สมบัติ ไม่ผ่าน
71563449171อัญชลี อรชร ไม่ผ่าน
72563449172อารียา คนใหญ่ ไม่ผ่าน
73563449173อารีรัตน์ รัตนศรีAreerut Ruttanasri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
74563449174ณัฐวดี มีมากNattawadee Meemak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
75563449175เพ็ญพิชชา นาคสีทอง ไม่ผ่าน
76563449176ภมร นะวาระ ไม่ผ่าน
77563449177ชยพร ชนประชา ไม่ผ่าน
78563449178ไชยวัฒน์ สิงห์เสนาChaiwat Singsena เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
79563449179ธณัฐญา บ่อบัวทองThanatya Bobuathong ไม่ผ่าน
80563449180นภาพร สุวรรณกรกุล ไม่ผ่าน
81563449181พนิดา เสือพิทักษ์ ไม่ผ่าน
82563449182ภรณ์นิภา ศิริแววPorninipa Sirivaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
83563449183มัลลิกา ชูกลิ่นManlika Chuklin ไม่ผ่าน
84563449184รัตนาภรณ์ มีหวังMissruttanapron Meewung ไม่ผ่าน
85563449185อนณ ใบมะลิ ไม่ผ่าน
86563449186อัมพิกา ขอมปรางค์Ampika Khomprang ไม่ผ่าน
87563449187พรทิพย์ แก้วดกPorntip Kaewdok สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)