สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 17.7)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1563801101กรกช ศรีสุขใส ไม่ผ่าน
2563801102กฤตมน จินดาวัฒนภูมิKittamon Jindawattanapoom ไม่ผ่าน
3563801103กิจติพงษ์ แผนสมบูรณ์ ไม่ผ่าน
4563801104กิตติ สกุลณา ไม่ผ่าน
5563801105เกียรติกุล สระทองเทียน ไม่ผ่าน
6563801106คทาวุธ โตทุ้ยKatawut Totuy ไม่ผ่าน
7563801107จงรัก ภู่ระหงษ์Jongruk Purahong ไม่ผ่าน
8563801108จตุรวิทย์ รุ่งเรืองJaturawit Rungreang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9563801109ชลธิชา สนสุข ไม่ผ่าน
10563801110ชัยชาญ พูลบัว ไม่ผ่าน
11563801111ชาญ ปทุมานุสรณ์ ไม่ผ่าน
12563801112ชุตินันท์ เหลืองพบสุขChutinan Leangpobsok เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
13563801113ทนกฤต ครองชนม์ ไม่ผ่าน
14563801114ทวี โรจน์บุญถึง ไม่ผ่าน
15563801115นนทนันทน์ ชาวชัยนาท ไม่ผ่าน
16563801116นาวิน นาทกร ไม่ผ่าน
17563801117บรรลือ ศรีหงศรBunlue Srihongsorn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
18563801118บัณฑิต ศรีสัมฤทธิ์ ไม่ผ่าน
19563801119บุญสม จันทร์หอม ไม่ผ่าน
20563801120ปฏิภาณ พรอนันต์จำเริญ ไม่ผ่าน
21563801121ปติมา ธนันณัฏฐ์Pattma Tanunnan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22563801122ปนัดดา ปั้นสันเทียะ ไม่ผ่าน
23563801123ปรัชญา ฐานะ ไม่ผ่าน
24563801124ปัทมา แซ่ลี้Patama Saelee ไม่ผ่าน
25563801125ปิยณัฐ จอมสายสี ไม่ผ่าน
26563801126พสิษฐ์ จินดาวัฒนภูมิPasit Jindawattanapoom ไม่ผ่าน
27563801127พัฒนากร สนสาขา ไม่ผ่าน
28563801128ไพโรจน์ ภูภาณุสมบูรณ์ ไม่ผ่าน
29563801129ภัทรินรัชต์ นิลขาว ไม่ผ่าน
30563801130มนภาส พูลเพิ่มManapat Poolperm เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
31563801131มาโนช ปิยนันท์จรัสศรี ไม่ผ่าน
32563801132เยาวภา สุมโนYaowapa Sumano ไม่ผ่าน
33563801133รณชัย คชศิลาRonnachai Kotsila เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34563801134รณชัย สอนใต้ ไม่ผ่าน
35563801135ลัดดาวัลย์ พรมมา ไม่ผ่าน
36563801136วราศินี ตีรถะVarasine Teerata ไม่ผ่าน
37563801137วัชรินทร์ สุขสอาดWacharin Suksaard ไม่ผ่าน
38563801138วิโชติ ธนาคมเศรษฐ์ ไม่ผ่าน
39563801139ศักดิ์สิทธิ์ กลมเกลี้ยงSaksit Klomkliang ไม่ผ่าน
40563801140ศุภณัฐ แสงชัยทวี ไม่ผ่าน
41563801141ศุวนัส ทองเพชร ไม่ผ่าน
42563801142สมศักดิ์ ศรีจันทร์ ไม่ผ่าน
43563801143สร้อยสุวรรณ นาคขำSoisuwan Nakkham ไม่ผ่าน
44563801144สันติ แจ่มจำรัสSanti Jamjumrus ไม่ผ่าน
45563801145สามารถ ทองดอนจุย ไม่ผ่าน
46563801146สุกัลยา แหวนทองคำSukanya Waenthongkham ไม่ผ่าน
47563801147สุจิตรา ผงคำSujitra Phongkham เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48563801148สุนิสา บุญสุข ไม่ผ่าน
49563801149สุรพงศ์ เธียรสุรารักษ์ ไม่ผ่าน
50563801150สุรศักดิ์ ธุระพันธ์Surasak Turapan ไม่ผ่าน
51563801151โสรยา เพชรชำนาญ ไม่ผ่าน
52563801152อภิพล กำลังเกื้อ ไม่ผ่าน
53563801153อริญชย์ นาคขำArin Nakkham ไม่ผ่าน
54563801154อรุณศรี โพธิ์ทองคำ ไม่ผ่าน
55563801155อังกาศ สิงห์พิทักษ์ ไม่ผ่าน
56563801156อัษฎา เฮงสงวนAtsada Hengsanguan ไม่ผ่าน
57563801157ณัชชา เสียงแจ่มใส ไม่ผ่าน
58563801158วรรณวิศา เสียงแจ่มใส ไม่ผ่าน
59563801159รัฐเศรษฐ์ เหลามี ไม่ผ่าน
60563801160ศักดาพัฒษ์ แก่นสาร ไม่ผ่าน
61563801161กมลศิลป์ จิตร์เครือ ไม่ผ่าน
62563801162สุวนันท์ เพชรชนะSuwanan Phetchana ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)