สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 21.1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1603263101กนกพร คงศรีKanokporn Kongsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2603263103กมลชนก วงจั่นแก้วKamolchanok Wongjunkaew ไม่ผ่าน
3603263104กมลรัตน์ ไกรเพ็ชรKamonrat Kaiphet เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
4603263105กฤตภาส อิทธิสังวรKitapas Itthisangworn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5603263106กฤษณา เศียรปักษาKhrissana Seinpuksa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6603263107กัญญาภัทร อุนะเสน ไม่ผ่าน
7603263108กิ่งกมล จันทอนKingkamon Chanthon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8603263109จริญาพร มากรุงJariyaporn Makrung เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
9603263111จีรนุช ขวาธิจักรJeeranuch Khwathijak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10603263112เจนจิรา ตันปิรักษ์Jenjira Tanpirak ไม่ผ่าน
11603263113ชนแดน เดชบุรัมย์Chondaen Detburam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12603263115ชัยวัฒน์ มหรรณพChaiyawat Mahannop ไม่ผ่าน
13603263116ชาลิสา เผื่อนพิทักษ์Chalisa Phuanphitak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14603263117ชุติมา เกาะเต้นChutima Koten ไม่ผ่าน
15603263118ฐิติพร พุ่มวิไลThitiporn Phumwilai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16603263119ณัฐชา อินทพงษ์Nutcha Intapong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17603263120ณัฐพงษ์ มีทรัพย์มั่นNattapong Meesubmun ไม่ผ่าน
18603263121เดือนเพ็ญ สุดใจ ไม่ผ่าน
19603263122ทรรศนีย์ ราชไพบูลย์Tasanee Rachipiboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20603263123ทรัพย์ทวี สุขนิรันดร์Suptavee Suknirun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21603263124ทองสุข คำผายThongsuk Khamphai เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
22603263125ทิพวรรณ ประเสริฐสังข์ ไม่ผ่าน
23603263126ธัญวรัตม์ สระทองนวลThanwarat Srathongnual เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
24603263127ธันยาภรณ์ เอี่ยมสะอาดThanyaphon Iamsaard ไม่ผ่าน
25603263130นนทกานต์ พวกยะNonothakan Puakya ไม่ผ่าน
26603263131นพดล ดำดีNopadol Damdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
27603263132นภาพร สถาปิตานนท์ ไม่ผ่าน
28603263133นรเชษฐ์ กระดังงาNorachet Kradangnga เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29603263134นฤพล อ่อนสดNaruphon Onsod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30603263135นัชชา ทรัพย์ประสมNatcha Sappasom ไม่ผ่าน
31603263137เบญจมาศ ปัสสาBenjamat Patsa ไม่ผ่าน
32603263139ปทิตตา จิระสกุลไทยPatitta Jirasakulthai ไม่ผ่าน
33603263140ปราการ ประสิทธิ์ศิลป์Prakan Prasttsin เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
34603263141พงษ์อิสรา แตงอ่อนPhongitsara Taengon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35603263144พรไพรินทร์ เจียมพุกPornpairin Jeampook เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36603263145พรสุดา กองเงินPornsuda Kongngoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37603263148พัชนี สุดดีPachnee Suddee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
38603263149พิพัฒน์พล ทองประยูรPipatpol Thongprayoon ไม่ผ่าน
39603263150พิมพ์วิภา อุยยาหาญ ไม่ผ่าน
40603263151แพรทอง พระงามPrathong Prangam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41603263152ภรนมน มั่นคงภักดีกุลPornnamol Mankongphakdeekul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42603263153ยุพา สระทองด้วงYupa Sratongduang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43603263154รักสิตา นวลแจ่มRaksita Nuanjam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44603263155เรณุกา บุญมีRenuka Bunmee ไม่ผ่าน
45603263156ละอองฝน สีขาบLaongfon Seekhab เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
46603263157วนิดา มั่งคั่งWanida Mangkhang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
47603263158วรรณนิศา มั่นคงWannisa Mankong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48603263159วรรณวิภา อำไพจิตต์Wanwipa Ampaijit เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
49603263160วรรณิสา แขกนวมWannisa Khaeknuam ไม่ผ่าน
50603263162วรินทร์ มนัสปัญญากุลWarin Manuspanyakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51603263163วัชรินทร์ ขวัญเริงใจWatcharin Kwanreongjai ไม่ผ่าน
52603263164วันชัย รูปสังข์Wanchai Roopsang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53603263165วารินทร์ พละเดชWarin Paradech ไม่ผ่าน
54603263166วารุณี โยนะพันธ์Warunee Yonapan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55603263167วิจิตรา หิรัญวงษ์Vijittra Hiranwong ไม่ผ่าน
56603263168วิภาพร ศิริบูรณ์Wiparporn Siriboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
57603263169ศศิมาภรณ์ หมาดบำรุง ไม่ผ่าน
58603263170ธนัชญา กล่ำรัตน์Thanatchaya Klumrat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59603263172สมเกียรติ แสงบ้านเหนือSomkiad Saengbannuea เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
60603263173สโรชา สีหรั่งSarocha Sirang ไม่ผ่าน
61603263174สุกัญญา มวนอ่อม ไม่ผ่าน
62603263175สุดที่รัก เหล่าภักดีSudtiruk Laopukdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
63603263176สุภัทรา ตาละคำSuphattra Talacom เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
64603263177สุรินทร์ ขันคำSurin Kankam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
65603263179แสงฟ้า แสงวงศ์Sangfa Sangwong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
66603263180อธิคม จารุกานนท์Atikhom Jarukanont เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
67603263181อภิชญา ตันวานิชกุลApichaya Tanvanichakul ไม่ผ่าน
68603263182อมรรัตน์ จารุกานนท์Amonrat Jarukanon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
69603263183อมาวศรี สุจะริยานุรักษ์Amarwasri Sujariyanurak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
70603263184อรพรรณ เกียรติโอภาสOrapan Kieropat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
71603263185อังคณา พิลาบุตรAnkana Pilabud ไม่ผ่าน
72603263186อานิสา หลงภูงาAnisa Longphunga เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
73603263187อุดมเพชร หุ่นสวัสดิ์Udomphet Hunsawat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
74603263188อุไรรัตน์ การะเวก ไม่ผ่าน
75603263189อุไรรัตน์ บรรหารUrairat Banharn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
76603263190ช่อผกา อ่อนเบาChopaka Onbaow เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
77603263191สุนิสา สายเทียนSunisa Saitian เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
78603263192กิตติพงษ์ ทองดีแท้Kittipong Thongdeetae เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
79603263193ปราณปรียา พบวารีParnpreya Pobwaree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)