สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 21.1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1603263101กนกพร คงศรีKanokporn Kongsri เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
2603263103กมลชนก วงจั่นแก้วKamolchanok Wongjunkaew ไม่ผ่าน
3603263104กมลรัตน์ ไกรเพ็ชรKamonrat Kaiphet ไม่ผ่าน
4603263105กฤตภาส อิทธิสังวรKitapas Itthisangworn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
5603263106กฤษณา เศียรปักษาKhrissana Seinpuksa เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
6603263107กัญญาภัทร อุนะเสน ไม่ผ่าน
7603263108กิ่งกมล จันทอนKingkamon Chanthon ไม่ผ่าน
8603263109จริญาพร มากรุงJariyaporn Makrung ไม่ผ่าน
9603263111จีรนุช ขวาธิจักรJeeranuch Khwathijak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
10603263112เจนจิรา ตันปิรักษ์Jenjira Tanpirak ไม่ผ่าน
11603263113ชนแดน เดชบุรัมย์Chondaen Detburam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
12603263115ชัยวัฒน์ มหรรณพChaiyawat Mahannop ไม่ผ่าน
13603263116ชาลิสา เผื่อนพิทักษ์Chalisa Phuanphitak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14603263117ชุติมา เกาะเต้นChutima Koten ไม่ผ่าน
15603263118ฐิติพร พุ่มวิไลThitiporn Phumwilai สอบผ่าน (สอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์)
16603263119ณัฐชา อินทพงษ์Nutcha Intapong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
17603263120ณัฐพงษ์ มีทรัพย์มั่นNattapong Meesubmun ไม่ผ่าน
18603263121เดือนเพ็ญ สุดใจ ไม่ผ่าน
19603263122ทรรศนีย์ ราชไพบูลย์Tasanee Rachipiboon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
20603263123ทรัพย์ทวี สุขนิรันดร์Suptavee Suknirun เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
21603263124ทองสุข คำผายThongsuk Khamphai ไม่ผ่าน
22603263125ทิพวรรณ ประเสริฐสังข์ ไม่ผ่าน
23603263126ธัญวรัตม์ สระทองนวลThanwarat Srathongnual ไม่ผ่าน
24603263127ธันยาภรณ์ เอี่ยมสะอาดThanyaphon Iamsaard ไม่ผ่าน
25603263130นนทกานต์ พวกยะNonothakan Puakya ไม่ผ่าน
26603263131นพดล ดำดีNopadol Damdee ไม่ผ่าน
27603263132นภาพร สถาปิตานนท์ ไม่ผ่าน
28603263133นรเชษฐ์ กระดังงาNorachet Kradangnga เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
29603263134นฤพล อ่อนสดNaruphon Onsod เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
30603263135นัชชา ทรัพย์ประสมNatcha Sappasom ไม่ผ่าน
31603263137เบญจมาศ ปัสสาBenjamat Patsa ไม่ผ่าน
32603263139ปทิตตา จิระสกุลไทยPatitta Jirasakulthai ไม่ผ่าน
33603263140ปราการ ประสิทธิ์ศิลป์Prakan Prasttsin ไม่ผ่าน
34603263141พงษ์อิสรา แตงอ่อนPhongitsara Taengon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
35603263144พรไพรินทร์ เจียมพุกPornpairin Jeampook เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
36603263145พรสุดา กองเงินPornsuda Kongngoen เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37603263148พัชนี สุดดีPachnee Suddee ไม่ผ่าน
38603263149พิพัฒน์พล ทองประยูรPipatpol Thongprayoon ไม่ผ่าน
39603263150พิมพ์วิภา อุยยาหาญ ไม่ผ่าน
40603263151แพรทอง พระงามPrathong Prangam ไม่ผ่าน
41603263152ภรนมน มั่นคงภักดีกุลPornnamol Mankongphakdeekul ไม่ผ่าน
42603263153ยุพา สระทองด้วงYupa Sratongduang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
43603263154รักสิตา นวลแจ่มRaksita Nuanjam เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
44603263155เรณุกา บุญมีRenuka Bunmee ไม่ผ่าน
45603263156ละอองฝน สีขาบLaongfon Seekhab ไม่ผ่าน
46603263157วนิดา มั่งคั่งWanida Mangkhang ไม่ผ่าน
47603263158วรรณนิศา มั่นคงWannisa Mankong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
48603263159วรรณวิภา อำไพจิตต์Wanwipa Ampaijit ไม่ผ่าน
49603263160วรรณิสา แขกนวมWannisa Khaeknuam ไม่ผ่าน
50603263162วรินทร์ มนัสปัญญากุลWarin Manuspanyakul เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
51603263163วัชรินทร์ ขวัญเริงใจWatcharin Kwanreongjai ไม่ผ่าน
52603263164วันชัย รูปสังข์Wanchai Roopsang เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
53603263165วารินทร์ พละเดชWarin Paradech ไม่ผ่าน
54603263166วารุณี โยนะพันธ์Warunee Yonapan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
55603263167วิจิตรา หิรัญวงษ์Vijittra Hiranwong ไม่ผ่าน
56603263168วิภาพร ศิริบูรณ์Wiparporn Siriboon ไม่ผ่าน
57603263169ศศิมาภรณ์ หมาดบำรุง ไม่ผ่าน
58603263170ธนัชญา กล่ำรัตน์Thanatchaya Klumrat เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
59603263172สมเกียรติ แสงบ้านเหนือSomkiad Saengbannuea ไม่ผ่าน
60603263173สโรชา สีหรั่งSarocha Sirang ไม่ผ่าน
61603263174สุกัญญา มวนอ่อม ไม่ผ่าน
62603263175สุดที่รัก เหล่าภักดีSudtiruk Laopukdee เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
63603263176สุภัทรา ตาละคำSuphattra Talacom ไม่ผ่าน
64603263177สุรินทร์ ขันคำSurin Kankam ไม่ผ่าน
65603263179แสงฟ้า แสงวงศ์Sangfa Sangwong ไม่ผ่าน
66603263180อธิคม จารุกานนท์Atikhom Jarukanont เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
67603263181อภิชญา ตันวานิชกุลApichaya Tanvanichakul ไม่ผ่าน
68603263182อมรรัตน์ จารุกานนท์Amonrat Jarukanon เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
69603263183อมาวศรี สุจะริยานุรักษ์Amarwasri Sujariyanurak เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
70603263184อรพรรณ เกียรติโอภาสOrapan Kieropat ไม่ผ่าน
71603263185อังคณา พิลาบุตรAnkana Pilabud ไม่ผ่าน
72603263186อานิสา หลงภูงาAnisa Longphunga เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
73603263187อุดมเพชร หุ่นสวัสดิ์Udomphet Hunsawat ไม่ผ่าน
74603263188อุไรรัตน์ การะเวก ไม่ผ่าน
75603263189อุไรรัตน์ บรรหารUrairat Banharn เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
76603263190ช่อผกา อ่อนเบาChopaka Onbaow เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
77603263191สุนิสา สายเทียนSunisa Saitian เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
78603263192กิตติพงษ์ ทองดีแท้Kittipong Thongdeetae เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
79603263193ปราณปรียา พบวารีParnpreya Pobwaree เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)