สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 23.9)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1623418008กฤติยา ชมชื่นKruetiya Chomchuen ไม่ผ่าน
2623418010กฤษณะ มะลิทองKitsana Malithong ไม่ผ่าน
3623418012กัญญณัช นุ่มสร้อยKanyanach Numsoy ไม่ผ่าน
4623418013กัญญณัช โสโสมKanyanat Sosom ไม่ผ่าน
5623418020ขนิษฐา พิทักษ์ภราดรKhanistha Pithakparadorn ไม่ผ่าน
6623418021นิรชา คำโมNiracha Khammo ไม่ผ่าน
7623418023จตุพรพัฒน์ โพธิพิพิธJatupornpat Potipipit ไม่ผ่าน
8623418024อรวรรณ ผิวอ่อนOrawan Peawaon ไม่ผ่าน
9623418029จิตนาณัฐ มิ่งทองคำJitananat Mingtongkum ไม่ผ่าน
10623418035จิรายุทธ เหลืองปฐมชัยJirayut Learngpathomchai ไม่ผ่าน
11623418037ลัดดาวรรณ สงกาLaddawan Songka ไม่ผ่าน
12623418039ชนิตา สระทองพูลChanita Shathongpool ไม่ผ่าน
13623418043ชาญศักดิ์ วิมูลชาติChansak Wimoonchat ไม่ผ่าน
14623418046โชติมา จีระภัทร์ศิลปChotima Jirapatsilp ไม่ผ่าน
15623418047ชลลดา เพ็งเหมือนChonlada Phengmoen ไม่ผ่าน
16623418048ฐิตาภา โพธิมีThitapa Phomee ไม่ผ่าน
17623418049ฐณมณ กระแบกThanamon Krabaek ไม่ผ่าน
18623418055ณัฐชา คงสนิทNatcha Khongsanit ไม่ผ่าน
19623418058ณัฐวดี โชติช่วงNattawadee Chodchuang ไม่ผ่าน
20623418059ณัฐวร พุ่มกุมารNattaworn Pumkumarn ไม่ผ่าน
21623418078นครินทร์ แก่นทองNakarin Kaentong ไม่ผ่าน
22623418079นพดล ชูดีNoppadol Choodee ไม่ผ่าน
23623418085นิภาวรรณ พรมรักNipawan Phamrak ไม่ผ่าน
24623418087นุสรินทร์ วงษ์ลำภูNusarin Wonglumpoo ไม่ผ่าน
25623418089บุษกร บุตรศรีBudsakon Butsri ไม่ผ่าน
26623418090บุษบาวรรณ จีนประชาSiraprapha Morakotjinda ไม่ผ่าน
27623418093ใบเฟิร์น ฟักสมบูรณ์Baifern Faksombun ไม่ผ่าน
28623418096ปรเมศษ์ สิมลีPoramet Simlee ไม่ผ่าน
29623418101ปิยะธิดา หอยสังข์Piyathida Hoisang ไม่ผ่าน
30623418109พรบุญมี ศรีนิเวศน์Phonboonmee Sriniwes ไม่ผ่าน
31623418117พีรดา จิตต์ประเสริฐPeerada Jitprasert ไม่ผ่าน
32623418122ภัทชราภา ยุคละวัฒนะPhatcharaphar Yuklawatthana ไม่ผ่าน
33623418124ภัทรรัตน์ บุญมีPhatthararat Bunmee ไม่ผ่าน
34623418125ภัทรวรินทร์ สุขเจริญPattarawarin Sookjaroen ไม่ผ่าน
35623418127ภูริช แสงพลอยPoorich Saengpioy ไม่ผ่าน
36623418133มาริษา ศรีนาคล้วนMarisa Srinakluan ไม่ผ่าน
37623418135เมธี ฉ่ำสดใสMatee Chamsodsai ไม่ผ่าน
38623418140รัตนา ศรีเหราRattana Srihera ไม่ผ่าน
39623418146วรพล ภาณุศานต์Worrapon Panusan ไม่ผ่าน
40623418153วิไลพร เชิดชูชีพWilaiporn Cherdchoocheep ไม่ผ่าน
41623418155วีรวัฒน์ พามีWeravat Pame ไม่ผ่าน
42623418158ศาสวัต พรมชาติSatsawat Promchat ไม่ผ่าน
43623418160ศิริญญา บัวเกตุSirinya Buaked ไม่ผ่าน
44623418169สิทธิศักดิ์ เจริญผลSittisak Jaroenphon ไม่ผ่าน
45623418172สิริกร อังหิรัญSirikon Aunghirun ไม่ผ่าน
46623418173สิริกาญจน์ อังหิรัญSirikan Aunghirun ไม่ผ่าน
47623418178สุดารัตน์ โพธิวัฒน์Sudarat Phothiwat ไม่ผ่าน
48623418182สุพัชชา โสทธิสงค์Supatcha Sottisong ไม่ผ่าน
49623418195อนุสรณ์ สมานจิตรAnusorn Samanjit ไม่ผ่าน
50623418198อมรรัตน์ ทิพย์ประสิทธิ์Amonrat Tippasit ไม่ผ่าน
51623418199อมราวดี แช่มช้อยAmarawadee Chamchoy ไม่ผ่าน
52623418214นภาภรณ์ รุ่งกลิ่นNapaporn Rungklin ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)