สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 46/40)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1464501201กรองทอง จักรเพชรKrongthong Jakpet ไม่ผ่าน
2464501202กานดา ฉัยยาจิตต์Kanda Chaiyajit ไม่ผ่าน
3464501203จริยา ภู่พุดตาลJariya Puputtal ไม่ผ่าน
4464501204จันทิมา เอี่ยมเอมJanthima Aiemem ไม่ผ่าน
5464501205จีระพร ปิ่นบ้านกวยCheeraporn Pinbanguai ไม่ผ่าน
6464501206ฉวีวรรณ เฉลยบุญChaweewan Chaleoiboon ไม่ผ่าน
7464501207ชลดา อรุณฉายChollada Arunchai ไม่ผ่าน
8464501208ณัฐชยา มามากNatchaya Mamak ไม่ผ่าน
9464501209ณัฐวุฒิ เจียมจิระเศรษฐ์Nuttawut Jiamjiraset ไม่ผ่าน
10464501210ดวงใจ บัวแสงDuangjai Buasang ไม่ผ่าน
11464501211เดือน ภู่เพ็ชร์Duen Phuphet ไม่ผ่าน
12464501212นวลนภา แย้มจินดาNualnapa Yamchinda ไม่ผ่าน
13464501213นิภาพร ศรีจันทร์Nipaporn Srijan ไม่ผ่าน
14464501214ประภัสสร น่วมคงPraphatsorn Nuamkong ไม่ผ่าน
15464501215ประภาพันธ์ พันธ์ต่วนPrapaphan Phantuan ไม่ผ่าน
16464501216ประภาส ศรีโสภณPrapas Srisophon ไม่ผ่าน
17464501217ปรียนุช เจริญผลPreeyanuch Chareonphon ไม่ผ่าน
18464501218ปัทมา ฤกษ์ฉวีPadthama Ruckchawee ไม่ผ่าน
19464501219ปาริชาติ ชูราศรีParichat Churasri ไม่ผ่าน
20464501220พัชราภรณ์ น้อยมีPatcharaporn Noyme ไม่ผ่าน
21464501221เพ็ญพรรณ พวงเงินสกุลPenpun Poungngensakul ไม่ผ่าน
22464501222ยุพิน ทาถีYupin Thathee ไม่ผ่าน
23464501223รจนา โสตรดีRojchana Sotedee ไม่ผ่าน
24464501224รัตติยา แซ่ลิ้มRuttiya Saelim ไม่ผ่าน
25464501225รัตนา ธรรมะRattana Thumma ไม่ผ่าน
26464501226วริษา ชาวหนองหินWarisa Chawnonghin ไม่ผ่าน
27464501227วรีพร ถาวรประดิษฐ์Wareeporn Thawornpradit ไม่ผ่าน
28464501228สโรชา ศรีธรรมSarocha Sritham ไม่ผ่าน
29464501229สุนิลทา เหลือวัฒนาสกูลSunintha Luarvattanasakul ไม่ผ่าน
30464501230สุนิษา ลิ้มเฉลิมSunisa Limchaloem ไม่ผ่าน
31464501231สุมลรัตน์ มีสุขSumolrat Meesuk ไม่ผ่าน
32464501232สุรีพร ออมพลศิริSureeporn Omphonsiri ไม่ผ่าน
33464501233สุรีรัตน์ เอี่ยมเวียงSureerat Iamwiang ไม่ผ่าน
34464501234หฤทัยพร มั่นบุญสมHaruthaiporn Munbunsom ไม่ผ่าน
35464501235อรทัย ชาวนาหว่านOrathai Chaonawan ไม่ผ่าน
36464501236อรอุมา ตาทองศรีOrouma Tatongsri ไม่ผ่าน
37464501237อริยา นาคสงค์Ariya Naksong ไม่ผ่าน
38464501238อรุณ ศรีโสภาArun Srisopa ไม่ผ่าน
39464501239อัมพร นุตโรAmporn Nuttaro ไม่ผ่าน
40464501240อำนาจ ยรรยงUmnaj Yanyong ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)