สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 47.308.2)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1473308201โกวิทย์ จั่นเพ็ชร์Kowit Junpetch ไม่ผ่าน
2473308202จัตุรัส จตุพรพิมลJaturad Jatupornpimol ไม่ผ่าน
3473308203เฉลิมพล จันทร์สุขChalermpon Jansook ไม่ผ่าน
4473308204ชนย์วรรธน์ โสภาคChonawat Sopak ไม่ผ่าน
5473308205ชลิต วงศ์ทวิลาภChalit Wongtavelarp ไม่ผ่าน
6473308206ชูเกียรติ อบสุวรรณChugiat Obsuwan ไม่ผ่าน
7473308207ณรงค์ กูแบ่งNarong Kubang ไม่ผ่าน
8473308208ณัฏฐารุณีย์ สุริแสงNuttharunee Surisang ไม่ผ่าน
9473308209ณัฐพร สอดสุขNattaporn Sodsuk ไม่ผ่าน
10473308210ธนวุฒิ พบสุขTanawoot Pobsook ไม่ผ่าน
11473308211นำพล หลงสมบูรณ์Numpol Nongsomboon ไม่ผ่าน
12473308212นิธิยศ สุขเกษมNitiyot Sukkasam ไม่ผ่าน
13473308213นิพนธ์ ยลเบญจพลNipon Yonbenjapon ไม่ผ่าน
14473308214บัณฑิต น่วมเปี่ยมใหญ่Bandit Nompeiamyai ไม่ผ่าน
15473308215บัณฑิต สินชัยBandit Sinchai ไม่ผ่าน
16473308216บุญปลูก เที่ยงน่วมNoonplook Thingnuam ไม่ผ่าน
17473308217ปิยนุช ใจยศPiyanoot Jaiyote ไม่ผ่าน
18473308218ปิยวุฒิ นนทสิงห์Piyawut Nontasing ไม่ผ่าน
19473308219ปิยะนุช พิงพึ่งPiyanut Phingphung ไม่ผ่าน
20473308220ผกามาส ทิพย์พานทองPakamas Tippaanthong ไม่ผ่าน
21473308221รวิชา ไทศรีวิชัยRawicha Thaiciwichai ไม่ผ่าน
22473308222พรพรรณ เส็งสมวงศ์Pornpun Sengsomwong ไม่ผ่าน
23473308223พรรณี บุญหาญPannee Boonharn ไม่ผ่าน
24473308224พันธ์ทิพย์ สงวนรักษาPantip Sanguanraksa ไม่ผ่าน
25473308225พิเชษฐ ภายในPichet Payni ไม่ผ่าน
26473308226ภัคสิริ แอนิหนPuksiri Aenihon ไม่ผ่าน
27473308227ยิ่งพงษ์ ชูกลิ่นYingpong Chuklin ไม่ผ่าน
28473308228รณชัย แสงกุดเรือRonachai Sngkrutrua ไม่ผ่าน
29473308229ระพี หนองเป็ดRapee Nongped ไม่ผ่าน
30473308230รังสี เทพนุภาRangsee Thepnupa ไม่ผ่าน
31473308231รัชนี บุสำโรงRatchanee Boosamrong ไม่ผ่าน
32473308232ลักขณา เย็นจะตุรัสLukkhana Yenjaturas ไม่ผ่าน
33473308233วนารี ชนะบุญWanalee Chanabun ไม่ผ่าน
34473308234วิทยากรณ์ สว่างแก้วVittayakorn Sawangkaew ไม่ผ่าน
35473308235วินิจ มุนินทร์สาครWinit Muninsakhon ไม่ผ่าน
36473308236วิรัตน์ บุญอิ่มWirat Boonim ไม่ผ่าน
37473308237วีระยุทธ พิศพันธ์Weerayuth Pispun ไม่ผ่าน
38473308238ศรีอนุเทพ มีสวนนิลSrianuthep Mesounin ไม่ผ่าน
39473308239ศิธิพงษ์ จันทร์เปลี่ยนSitipong Ganpleal ไม่ผ่าน
40473308240ศิริพร พาประเสริฐSiriporn Parpasirt ไม่ผ่าน
41473308241ศิริพร สืบเนียมSiriporn Seubnem ไม่ผ่าน
42473308242ศุภสิทธิ์ แตงจุ้ยSuppasit Tangjuy ไม่ผ่าน
43473308243สนั่น นาคทั่งSanan Nakthung ไม่ผ่าน
44473308244สุธน เพ็งกลัดSuthon Pengard ไม่ผ่าน
45473308245สุริญญา ราชสมจิตรSurinya Rachsomchit ไม่ผ่าน
46473308246เหมวรรณ รัชอินทร์Hemmawan Ratchain ไม่ผ่าน
47473308247อรรถพงษ์ บุญเลขาAttapong Boonleka ไม่ผ่าน
48473308248อานนท์ เหลืองพุ่มพิพัฒน์Arnon Lhangpumpipat ไม่ผ่าน
49473308249อำภา สังขวิลัยAmpha Sangwilai ไม่ผ่าน
50473308250อินทิรา นิลวัฒน์Intira Ninlawat ไม่ผ่าน
51473308251ณรงค์ เนียมเกิดNarong Niemkerd ไม่ผ่าน
52473308252นิพนธ์ คุณเศวตกุลNiphon Kusvatakoon ไม่ผ่าน
53473308253มงคล เกตุสุริยงค์Mongkol Kestsuriyong ไม่ผ่าน
54473308254รัชเขต พงษ์สมบูรณ์Ratchket Pongsoomboon ไม่ผ่าน
55473308255ขจรศักดิ์ ขันทะเขตKajohnsak Kantakhat ไม่ผ่าน
56473308256นฤมล นิลอ่างทองNarumon Niloangthong ไม่ผ่าน
57473308257เบญจพล ยางเดิมBenchaphon Yangdoem ไม่ผ่าน
58473308258วิรุณ วิมูลคะWiroon Wimoonka ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)