สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 47.308.5)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1473308501เกริก แก้วสกุลKerek Kaewsakul ไม่ผ่าน
2473308502จักรดุลย์ ใจบุญมาJukdul Jaiboonma ไม่ผ่าน
3473308503เจษฎาวัฒน์ อินทรJedsadawat Inton ไม่ผ่าน
4473308504ชญาดา เพชรดำดีChayada Petchdumdee ไม่ผ่าน
5473308505ชัชวาล ศรีปิ่นเป้าChatchawal Sripinpao ไม่ผ่าน
6473308506ณัฐชาติ ศรีบุญธรรมNchachat Seboonthum ไม่ผ่าน
7473308507ธงพชร ตุ้มทองคำThongphachon Tomthongkum ไม่ผ่าน
8473308508ธีระชัย ตันเสียงสมTeerachai Tonsingsom ไม่ผ่าน
9473308509นรากร กระภูฤทธิ์Narakorn Krapurit ไม่ผ่าน
10473308510พจนีย์ ยิ้มน้อยPodjanee Yimnoi ไม่ผ่าน
11473308511พรรณทิภา สำราญจิตรPantipa Somranjit ไม่ผ่าน
12473308512ไพรัช เปี่ยมพรมPairat Piamprom ไม่ผ่าน
13473308513ยศวัฒน์ จูฑะพุทธิYosawast Chudhabuddhi ไม่ผ่าน
14473308514รัศมี ศรีหงส์Rassamee Srihong ไม่ผ่าน
15473308515วรรณภา สระทองเทียนWannapa Sratongteen ไม่ผ่าน
16473308516วรวุฒิ รวยภิรมย์Worawut Ruoypirom ไม่ผ่าน
17473308517วิฑูลย์ ศรีแสลงWittoon Sreesalaeng ไม่ผ่าน
18473308518วิทยา สระทองพูนVittaya Satongpoon ไม่ผ่าน
19473308519ศุภสิทธิ์ แตงจุ้ยSuppasit Tanujuy ไม่ผ่าน
20473308520สถาพร จันจูSathaporn Junju ไม่ผ่าน
21473308521สถาพร โสภาศรีSataporn Sopasri ไม่ผ่าน
22473308522สนธยา ภูมิถาวรSontaya Joomtavon ไม่ผ่าน
23473308523สมชาย สระทองแฝงSomchai Sathongfang ไม่ผ่าน
24473308524สรายุทธ พันธ์เพียรSarayut Phunpian ไม่ผ่าน
25473308525สุชาติ เลิศกมลสินSuchart Lertkamolsin ไม่ผ่าน
26473308526สุชาติ อินมั่นSuchati Inman ไม่ผ่าน
27473308527พัฒณศักธ์ คำจันทร์Patnasak Khomchan ไม่ผ่าน
28473308528สุพัต ชูดีSupat Chudee ไม่ผ่าน
29473308529จันทร์ธร จิตราภัณฑ์ ไม่ผ่าน
30473308530ธีรภัทร ศรีนาคTeraput Srenak ไม่ผ่าน
31473308531วราพรรณ เขนยอิงWarporn Kaneuytng ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)