สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 47.A418.7)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1471418701กนกวรรณ พิทักษ์สกุลชนKanokwan Pitaksakulchon ไม่ผ่าน
2471418702กรกฤช วรศักดิ์พงศ์Kronkrit Vorasakpong ไม่ผ่าน
3471418703กฤษฎา ปานเต็งKritsada Pantang ไม่ผ่าน
4471418704กัณทิมา แซ่เฮงKantima Saehang ไม่ผ่าน
5471418705กิตติ ทองเสงี่ยมKitti Tongsangiam ไม่ผ่าน
6471418706กุลนิษฐ์ ใจยศKulannit Jaiyote ไม่ผ่าน
7471418707เกศริน ยิวKetsarin Yew ไม่ผ่าน
8471418708จันจิรา แย้มมาChanchira Yamma ไม่ผ่าน
9471418709จันทร์จีรา ศรีกฤษณรักษ์Janjira Srikitsanaluk ไม่ผ่าน
10471418710จิราพร คำพึ่งพรJiraporn Khumpungporn ไม่ผ่าน
11471418711ชยาพรรณ ปานตระกูลChayapun Pantrakoon ไม่ผ่าน
12471418712ชัยนุชิต ลี้สุวรรณChatnooshit Leesuwan ไม่ผ่าน
13471418713ชาคริยา รูปดีเหมาะShakreya Rupdeemow ไม่ผ่าน
14471418714ชินานาฏ พลอยสมุทร์Chinanat Plotsmonth ไม่ผ่าน
15471418715ทัศนีย์ ปานเพชรTasanee Panphet ไม่ผ่าน
16471418716ทิพมาส อ่อนแช่มTipamas Oncham ไม่ผ่าน
17471418717เทอดหญิง บัวจีนTerdting Boujeen ไม่ผ่าน
18471418718ธนกฤต กู้ทรัพย์Tanakit Kusup ไม่ผ่าน
19471418719นครินทร์ กระวนกิจNakarin Kravonkij ไม่ผ่าน
20471418720นภารัตน์ ชาวนาสวนNaparat Chaonasouan ไม่ผ่าน
21471418721ปณิธาน จิตตวีระPanithan Jittaveri ไม่ผ่าน
22471418722ประภาศรี สงวนสัตย์Prapasri Saguansat ไม่ผ่าน
23471418723พิมวดี ยมทัศน์Pimvadee Yommathat ไม่ผ่าน
24471418724พิศมัย พรหมมิPistmami Prommi ไม่ผ่าน
25471418725มนตรี พุฒศรีMontri Putsri ไม่ผ่าน
26471418726มาริษา ศรีแก้วMarisa Srikaew ไม่ผ่าน
27471418727ยศวดี เงินมาYosvadee Nganma ไม่ผ่าน
28471418728ยุทธพงษ์ เผ่าจินดาYootapong Paojinda ไม่ผ่าน
29471418729รัตนา เอการัมย์Rattana Agarum ไม่ผ่าน
30471418730วรากร แช่มค้าVaragonk Chamka ไม่ผ่าน
31471418731วศิน เกตุแก้วWasin Ketkaw ไม่ผ่าน
32471418732วันเพ็ญ นรารอดWanpen Nararod ไม่ผ่าน
33471418733วาสนา ดีสวัสดิ์Wassana Deesawad ไม่ผ่าน
34471418734วิทยา วรรณอุบลWithaya Wannaubon ไม่ผ่าน
35471418735วิศนุ วงษ์ศิลป์Visanu Vongsin ไม่ผ่าน
36471418736ศิรินทา หุ้นเส็งSirinta Hunseng ไม่ผ่าน
37471418737ศิวะกร โภโสภาSiwakorn Phosopa ไม่ผ่าน
38471418738ศุฑามาศ เจียงพุดซาSutamas Jaingpudsa ไม่ผ่าน
39471418739ศุภมาส ชื่นชันSuphamat Chuenchan ไม่ผ่าน
40471418740สกลวรรณ อุ่นสุวรรณSakonwan Aunsuwan ไม่ผ่าน
41471418741สุจินันท์ สายะพงษ์Sujinan Sayapong ไม่ผ่าน
42471418742สุภาภรณ์ วรานุชิตกุลSupaporn Varanuchikul ไม่ผ่าน
43471418743สุหรรษา เอี่ยมสำอางค์Suhansa Aiemsumang ไม่ผ่าน
44471418744หทัยทิพย์ อริยสัมพันธ์Hthithip Arsriysumpsn ไม่ผ่าน
45471418745อัญชุลี ถาวรAunchle Thvon ไม่ผ่าน
46471418746อัปสร มณีอินทร์Apsorn Maneein ไม่ผ่าน
47471418747อำพร ทองยินดีAmporn Thongyindee ไม่ผ่าน
48471418748สุวรรณา เดชเพิ่มSuvanna Dachpam ไม่ผ่าน
49471418749พิมาภรณ์ จรัสมาธุสรPimaporn Jarasmathusorn ไม่ผ่าน
50471418750จอมภัค เพ็งตะโกJompak Pengtago ไม่ผ่าน
51471418751พัสดา แพงน้อยPatsada Pangnoi ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)