สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 47.A418.1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1471418101ณัฐพัชร์ ประชาธนานุกิจNattapach Prachatananukit ไม่ผ่าน
2471418102กฤษณะ ไพฑูรย์โยธินKissana Paitoonyotin ไม่ผ่าน
3471418103กิ่งแก้ว บัวแจ่มKingkaew Bourjam ไม่ผ่าน
4471418104เกษรา กาบสารKetsara Kabsan ไม่ผ่าน
5471418105คณากร บางใหญ่Kanakron Rangyai ไม่ผ่าน
6471418106จันทรา พุ่มพวงChanctra Pumpung ไม่ผ่าน
7471418107จิตติมา เกิดสำอางค์Jittima Kerdsamang ไม่ผ่าน
8471418108จิตรวรรณ ชาญปรีชาJitravan Chanpreecha ไม่ผ่าน
9471418109จุฑารัตน์ มาลาJutharat Mala ไม่ผ่าน
10471418110ชมัยพร รัตนวิลัยChamaipon Ruttanawilai ไม่ผ่าน
11471418111ชัยวัฒน์ ชินเครือChaiwat Chincher ไม่ผ่าน
12471418112ธีรยุทธ วีรวัฒนานนท์Terayut Werawattanaon ไม่ผ่าน
13471418113เบญจวรรณ ระวีทองดีBenjawan Rawgetomgdee ไม่ผ่าน
14471418114ประดิษฐ์ จันทะเนาว์Pradit Juntanow ไม่ผ่าน
15471418115ปรัชญา จินตนานนท์Prudya Jintananon ไม่ผ่าน
16471418116ปวีณา ศรีกิมแก้วPaweena Srikimkaev ไม่ผ่าน
17471418117ปิยะวดี กรคณฑีPiyawadee Konkrontee ไม่ผ่าน
18471418118เปรมศักดิ์ อุ่นโชคดีPreamsak Ounchockdee ไม่ผ่าน
19471418119พงศธร ลิขิตธนานันท์Pongsathorn Likitananan ไม่ผ่าน
20471418120พรรณี ชัยวิชิตPunnee Chaivichit ไม่ผ่าน
21471418121พวงเพชร นิละดาห์Puangpet Nilada ไม่ผ่าน
22471418122รจนา วัฒสุขRaijana Vatsuk ไม่ผ่าน
23471418123รัชฎาพร ศรเลิศรสRatchadaporn Srilertrot ไม่ผ่าน
24471418124รัตติยา ผิวเกลี้ยงRattiya Piwkltang ไม่ผ่าน
25471418125รุ่งทิวา ขุนประเสริฐRungtiwa Kunprasoet ไม่ผ่าน
26471418126ฤทัย เสนาะคำRutai Sanokom ไม่ผ่าน
27471418127วรรณวิภา มีชำนาญVanvipa Meechamnan ไม่ผ่าน
28471418128วรัญญา ใจบุญWarunya Jriboon ไม่ผ่าน
29471418129วริยา คำเครือWariya Kumcure ไม่ผ่าน
30471418130วิภาภรณ์ สร้อยทองVipapron Sroythong ไม่ผ่าน
31471418131วิรัช ล้ำเลิศWirach Lumlues ไม่ผ่าน
32471418132เวียง ลาดนอกVeang Ladnonk ไม่ผ่าน
33471418133สมควร ยังอยู่Somkuan Yungyu ไม่ผ่าน
34471418134สาวิตรี เอี่ยมสำอางค์Savitree Eamsunoangk ไม่ผ่าน
35471418135สุชีพ ศุภาดารัตนาวงศ์Sucheep Supadarattanawong ไม่ผ่าน
36471418136สุรีรัตน์ วังเย็นSurerat Wangyen ไม่ผ่าน
37471418137ภคกานต์ หัตถกรรมPakakarn Hattakam ไม่ผ่าน
38471418138สุวิษา สามศรีทองSuvisa Samsritong ไม่ผ่าน
39471418139โสภิษ อภินันทกูลSopis Apinunthakul ไม่ผ่าน
40471418140อรจิรา กล้าหาญAonjira Klahan ไม่ผ่าน
41471418141อรจิรา เหลืองวิไลOnjira Luangwilai ไม่ผ่าน
42471418142อรณี ปรีดาOranee Preda ไม่ผ่าน
43471418143ศศิวิมล ยะนิลSasivimon Yanil ไม่ผ่าน
44471418144อรพิน ศรีสวัสดิ์Orapin Srisawat ไม่ผ่าน
45471418145อรพินท์ นิจจำรูญOrapin Nitchamroon ไม่ผ่าน
46471418146อัจฉรา วงศ์ดียิ่งAutchara Wongdeeyeng ไม่ผ่าน
47471418147อิทธิพล สัมฤทธิ์Ittipow Sumrit ไม่ผ่าน
48471418148ณัฐรินีย์ ปุยะพันธ์Nattharinee Puyaphan ไม่ผ่าน
49471418149อุมาพร ทองประศรีAumaphon Thongprasri ไม่ผ่าน
50471418150เกษศิณี ศิริมงคลชัยกุลKetsinee Sirimongkolchaignl ไม่ผ่าน
51471418151ดวงพร ชัยวัฒนะเกื้อกูลDuangporn Chaiwattanakhurkul ไม่ผ่าน
52471418152วิยุตา หว่างดอนไพรWiyuta Whandonpai ไม่ผ่าน
53471418153จริยาภรณ์ พินธรรมมาศJariyaporn Pinthammas ไม่ผ่าน
54471418154นริน เนียมนราNarin Niamnara ไม่ผ่าน
55471418155อุมาพร ตั้นสูงเนินUmaporn Tasoonoen ไม่ผ่าน
56471418156ธีรพฤกษ์ เนตรเสมาทองTeerapreak Nadsamathong ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)