สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 47.B144.2)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1475144201คงศักดิ์ ชุนถนอมKongsug Chuntanom ไม่ผ่าน
2475144202จิรกิตต์ สุดตังChirakit Sudtang ไม่ผ่าน
3475144203จิรัตน์ สัตยประกอบJirat Sattayaprakob ไม่ผ่าน
4475144204นภาพร เฉลิมแดนNaphaporn Chaleamdan ไม่ผ่าน
5475144205ประเยียน สุนทรวิภาตPrayean Sunthornwipat ไม่ผ่าน
6475144206ประเวศ บุญญะกรรจ์Pravate Boonyakun ไม่ผ่าน
7475144207ปรีชา โมราศรีPreecha Morasri ไม่ผ่าน
8475144208พงพจน์ ทวีพงศากรPongpot Taweepongsakorn ไม่ผ่าน
9475144209พงษ์เพชร วงษ์ศรีเมืองPongpet Wongsrimueng ไม่ผ่าน
10475144210พนอม โพธิ์ทองPanom Phothong ไม่ผ่าน
11475144211พันทิพา สระสมทรัพย์Panthipa Sasomchub ไม่ผ่าน
12475144212พิเชษฐ์ บุญรักษาPishet Boonruksa ไม่ผ่าน
13475144213พีรพัฒน์ โพธเดชขจรPeerapat Potadatkajone ไม่ผ่าน
14475144214มานัส พวงบุปผาManas Phuangbuppha ไม่ผ่าน
15475144215ยุทธพล พรพิทักษ์พงศ์Yuttapol Pornpitakpong ไม่ผ่าน
16475144216ยุวดี เกิดโพธิ์ชาYuvadee Kerdphocha ไม่ผ่าน
17475144217เยาวนิจ บุญญบาลYoavanij Boonyabal ไม่ผ่าน
18475144218วันเพ็ญ ชื่นใจฉ่ำWanpen Chuenjaichum ไม่ผ่าน
19475144219วีระพา โถวสกุลVerapa Thowsakul ไม่ผ่าน
20475144220วุฒิ เพ็ชรประสิทธิ์Wutti Phetparsit ไม่ผ่าน
21475144221ศรัญญา ลิ้มประจันทร์Saranya Limprachan ไม่ผ่าน
22475144222สมศักดิ์ แซ่อึ๊งSomsak Seaung ไม่ผ่าน
23475144223สากล ภู่อาวรณ์Sakon Phuarwron ไม่ผ่าน
24475144224สิทธา แสนพลSittha Saenphon ไม่ผ่าน
25475144225สิทธิชัย ศิริพงษ์เวคินSitthichai Siripongvakin ไม่ผ่าน
26475144226สุชิน แสงรีSuchin Sangree ไม่ผ่าน
27475144227สุทธิรักษ์ ขวัญสดSutthiruk Kwansod ไม่ผ่าน
28475144228สุทธิลักษณ์ สังข์เงินSutiluk Songagun ไม่ผ่าน
29475144229สุบรรณ จงรักSuban Jungrak ไม่ผ่าน
30475144230สุริยะ นครกลางSuriya Nakonglang ไม่ผ่าน
31475144231แสงลดา กิจประเสริฐSanglada Kitprasert ไม่ผ่าน
32475144232อนุวัฒน์ จูงใจAnuwat Jungjai ไม่ผ่าน
33475144233อภิญญา เฮงพระพรหมAphinyar Hengphaphorm ไม่ผ่าน
34475144234อมรรัตน์ ฤกษ์ดีAmornrat Rerkdee ไม่ผ่าน
35475144235นฤมล โตอวยพรNarumon Toauyporn ไม่ผ่าน
36475144236นพวิทย์ รัตนมโนสิทธิ์Noppawit Rattanamanosit ไม่ผ่าน
37475144237กนกวรรณ ชุนจำรัสKanokwan Chunjunrut ไม่ผ่าน
38475144238กฤษณ์ ตีรมาโนชKrit Tiramanoch ไม่ผ่าน
39475144239อภิเดช แขกเมืองApidet Keakmung ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)