สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 47.B186.1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1475186101กนิษฐา ศรีแตงอ่อนKanidta Sretangon ไม่ผ่าน
2475186102กรองกาญจน์ วัฒนาโชติกุลKrongkan Wattanachotikul ไม่ผ่าน
3475186103กัลญา ฌานปัญญาชนKalaya Chanpanyachon ไม่ผ่าน
4475186104กาญจนา วงษ์นารีKanjana Wongnaree ไม่ผ่าน
5475186105ขนิษฐา อินต๊ะเสนKhanittha Inthasan ไม่ผ่าน
6475186106จรัสพร ศิริธรJarusporn Sirithorn ไม่ผ่าน
7475186107ชม สันเหล็กChom Sunkleg ไม่ผ่าน
8475186108ฐานิต ฤทธิ์เอนกThanit Ritanag ไม่ผ่าน
9475186109ณรงค์ฤทธิ์ พวงไพโรจน์Narongrit Pornpiroad ไม่ผ่าน
10475186110นันทิชา กฤดาวุฒNanticha Kitdawut ไม่ผ่าน
11475186111นาตยา มหันตพงษาNattaya Mahantapongsa ไม่ผ่าน
12475186112นิตยา ฉิมวัยNittaya Chimway ไม่ผ่าน
13475186113บุษยา ลิ้มประเสริฐBussaya Limprasirt ไม่ผ่าน
14475186114พรวิดา นิเวศน์Pornwida Niwast ไม่ผ่าน
15475186115พัชรี เสริมพันธุ์กุลPatcharee Sermpankul ไม่ผ่าน
16475186116พิกุล อำนาจศิลปกุลPikul Omnarisillapakul ไม่ผ่าน
17475186117ไพรินทร์ ปานคล้ายPairin Panclary ไม่ผ่าน
18475186118ภัทรา เทพสมบูรณ์Pathra Thepsomboon ไม่ผ่าน
19475186119มัศยา เนียมนิ่มMussaya Neamnim ไม่ผ่าน
20475186120ระภีพรรณ เอี่ยมอุดมRapeephan Eamoudom ไม่ผ่าน
21475186121รัตนา วัฒนาสิริพงศ์Rattana Wattanasiripong ไม่ผ่าน
22475186122รัตนา เหลือน้อยRatana Luenoi ไม่ผ่าน
23475186123กนกพร ไร่นาดีKanokporn Rainadee ไม่ผ่าน
24475186124วรรณา จุ้ยวรรณ์Wanna Juywan ไม่ผ่าน
25475186125วรินทร พึ่งแสงVarintorn Puengsang ไม่ผ่าน
26475186126วันเพ็ญ ธรรมสาลีWanpen Thamsalee ไม่ผ่าน
27475186127วินัย กลิ่นดอกแก้วWinai Klindokkaew ไม่ผ่าน
28475186128สมปรารถนา พงษ์พานิชSomprattana Pongpanitch ไม่ผ่าน
29475186129สมพร อรุณภู่Somporn Orunpu ไม่ผ่าน
30475186130สิริกรานต์ แก้วทิมบุตรSirikran Kaewtimbut ไม่ผ่าน
31475186131สุพัฒษร กานดาSupatsorn Kanda ไม่ผ่าน
32475186132เสาวลักษณ์ ทองเปลี่ยนSaowalux Thongpiean ไม่ผ่าน
33475186133อรัญญา ศรีสงสารArunya Srisongsan ไม่ผ่าน
34475186134อัญชิษฐา พรหมสมบัติAnchitha Promsombut ไม่ผ่าน
35475186135อารมณ์ พรมสารArom Promsan ไม่ผ่าน
36475186136อารีย์ คล่องแคล่วAree Klongklaw ไม่ผ่าน
37475186137นัยนา ทองโสภาNaiyana Tonsopa ไม่ผ่าน
38475186138บังอร ชัยวันดีBaneon Chaiwandee ไม่ผ่าน
39475186139ธาริณี ขุนนุชTharinee Khunnuch ไม่ผ่าน
40475186140ตรีชฎา แก่นจันทร์Treechada Kanjun ไม่ผ่าน
41475186141ไอยรัตน์ เอี่ยมสกุลIyarat Aeamsakul ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)