สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 47.B275.1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1475275101เกร็ดดาว พิมายนอกKretdao Phimaynog ไม่ผ่าน
2475275102เจษฎา ล่าเพ็งJetesada Lapeng ไม่ผ่าน
3475275103ชัยนเร ตันตราจิณChainaray Tontrajin ไม่ผ่าน
4475275104ฐกร ธรรมประทีปThakorn Thammaprateep ไม่ผ่าน
5475275105ไตรราช สืบประสงค์Trairad Suebprasong ไม่ผ่าน
6475275106ถนอมพล แช่มประสิทธิ์Thanompol Chamarasit ไม่ผ่าน
7475275107ทศพร สุนทรวิภาตTossaporn Sungtongvipat ไม่ผ่าน
8475275108ธีรพงษ์ เกียรติกมลชัยTeerapong Keattikamonchai ไม่ผ่าน
9475275109นงนุช คำผลศิริNongnoot Kamphonsiri ไม่ผ่าน
10475275110นรินทร์ โตอวยพรNarin Toouypon ไม่ผ่าน
11475275111นิธิกร พันยุโดดNitikron Punyudoad ไม่ผ่าน
12475275112บุญงาม ห้วยหงษ์ทองBoonngam Huayhongthong ไม่ผ่าน
13475275113ประดิษฐ์ ชาวไร่นาคPradit Chawrainak ไม่ผ่าน
14475275114ประภาพร ธนจารุภักดิ์Praphaporn Tanajarupak ไม่ผ่าน
15475275115ปราโรม ฉ่ำจุ้ยPrarom Chamjuy ไม่ผ่าน
16475275116ภัทรานิษฐ์ นิธิภัทราเศรษฐ์Patranit Nitipatrasret ไม่ผ่าน
17475275117พรรักษ์ หวังน้ำใจPhornrak Wangnamjai ไม่ผ่าน
18475275118ภุชงค์ เจนจินดามณีPuchong Chanjindamanee ไม่ผ่าน
19475275119มณธิชา ปรีสงค์Monticha Preesong ไม่ผ่าน
20475275120มณี สังข์แก้วManee Sangkeaw ไม่ผ่าน
21475275121กรกนก ผิวขาวKornkanoke Piekhao ไม่ผ่าน
22475275122รวมพล ซุยลาRuampol Sujla ไม่ผ่าน
23475275123ราตรี เนตรนิยมRatree Natniyom ไม่ผ่าน
24475275124วัชพล ฐานบัญชาWatsapon Tanbancha ไม่ผ่าน
25475275125วัชระ ทวีตั้งตระกูลWatchara Taweetangtrakul ไม่ผ่าน
26475275126วุฒิ พนาพรสกุลWut Panaponskul ไม่ผ่าน
27475275127วุฒิชัย ลำใยVudtichai Lumyai ไม่ผ่าน
28475275128ศรัณย์ ทรัพย์สัณฐิติกุลSran Subsanthitikul ไม่ผ่าน
29475275129ศรัณย์ พิพิธธนาบรรพ์Saran Pipittanabunp ไม่ผ่าน
30475275130ศักดิ์ดา ห้วยหงษ์ทองSukda Junghongtong ไม่ผ่าน
31475275131ศิริกัญญา สมจิตSirikanya Somjit ไม่ผ่าน
32475275132สงกรานต์ กรดเครือSongkron Krodkraud ไม่ผ่าน
33475275133สัณห์พล ธาตุทองSunpon Thadthong ไม่ผ่าน
34475275134สาโรช สืบจากศรีSaroch Seabchaksri ไม่ผ่าน
35475275135สิลเดช ตรีทิพย์วาณิชย์Siladech Threethipvanich ไม่ผ่าน
36475275136สุทธิพงษ์ พิมพ์ทองSutttpong Pimthong ไม่ผ่าน
37475275137สุทธิรักษ์ จิดารักษ์Suttiruk Jidaruk ไม่ผ่าน
38475275138สุธรรม เยี่ยงพนาพฤกษ์Sutham Yiengdanapreuk ไม่ผ่าน
39475275139สุพัฒน์ เหลืองอ่อนSupat Lerngon ไม่ผ่าน
40475275140อธิคม รัชนพงษ์Atikom Rajnapong ไม่ผ่าน
41475275141อมร เผ่าผางArmon Paopang ไม่ผ่าน
42475275142อัศวิน ม่านทองAssawin Manthong ไม่ผ่าน
43475275143อิทธิพล รัชนพงษ์Ittipol Rajnapong ไม่ผ่าน
44475275144เอกรินทร์ นาควงษ์Eakarin Nakwong ไม่ผ่าน
45475275145เอกลักษณ์ ไชโยAekalua Chaiyo ไม่ผ่าน
46475275146ธนกร อินทรเชษฐTanakorn Intarachet ไม่ผ่าน
47475275147พัฒน์พงษ์ เหล่าประเสริฐศักดิ์Patpong Laoprasertsae ไม่ผ่าน
48475275148สมคิด มั่งคั่งSomkid Mangkang ไม่ผ่าน
49475275149เชษฐา คล้ายหงษ์Chatta Clayhong ไม่ผ่าน
50475275150คชากร เหมพันธ์Kachakorn Hamporn ไม่ผ่าน
51475275151นพดล จันทร์ผาNoppadon Janpha ไม่ผ่าน
52475275152วิชาญ จันทร์แย้มWichan Junyam ไม่ผ่าน
53475275153กิตติ มั่นคงKitti Mankhong ไม่ผ่าน
54475275154ศักดิ์ชัย ทองอุดมSakchai Tongudom ไม่ผ่าน
55475275155ธเนตร เมืองกระจ่างThanate Muangkrajang ไม่ผ่าน
56475275156วลัยพรรณ กล่อมจิตเจริญValaipan Klomchitcharoen ไม่ผ่าน
57475275157วีรวัฒน์ กังวาลสิงหนาทWeerawat Kangwansinghanat ไม่ผ่าน
58475275158ปิยะพงษ์ วิหกPiyapong Wihok ไม่ผ่าน
59475275159พิทยา เหมือนดาวPittaya Muandao ไม่ผ่าน
60475275160ชนะการ สมุทจิตChankan Samutjit ไม่ผ่าน
61475275161ศิริโรจน์ ทรวงโพธิ์Sirirot Suangpho ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)