สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 47.B276.1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1475276101กิจเกษม มีชาญKitkasam Meechan ไม่ผ่าน
2475276102ขวัญชัย แก่นสิงห์Kvanchai Kansing ไม่ผ่าน
3475276103คมกฤช ชัยวงศ์Komkit Chaiwong ไม่ผ่าน
4475276104คมสันต์ ขวัญเสน่ห์Komsan Khwunsane ไม่ผ่าน
5475276105ชัยณรงค์ คงเปลี่ยนChainarong Kongpien ไม่ผ่าน
6475276106ชานุ เผือกทองChanu Phuakthong ไม่ผ่าน
7475276107เชฏฐา ศรีประมงค์Chettha Sripramong ไม่ผ่าน
8475276108ณรงค์ชัย อากาศฤกษ์Narongchai Arkardlurk ไม่ผ่าน
9475276109ณรงค์ฤทธิ์ โตวัฒนาNarongrit Towattana ไม่ผ่าน
10475276110ธนวัฒน์ จงอุษากุลThanawat Joungusakul ไม่ผ่าน
11475276111ธนิต บุญชูThanit Boonchu ไม่ผ่าน
12475276112ธเนศ ลือชัยThaneth Luchai ไม่ผ่าน
13475276113ธวัชชัย สุนทรพิธTawatchai Soontonpit ไม่ผ่าน
14475276114พิรชัช กิจเกิดแสงPirachuch Kijkerdseng ไม่ผ่าน
15475276115นพพร เครือไชยNopporn Khachai ไม่ผ่าน
16475276116บรรพต สอนดีBunpoj Sondee ไม่ผ่าน
17475276117บัญชา แตงรอดBuncha Tangrod ไม่ผ่าน
18475276118บุญล้อม สิมมาBoonlom Simma ไม่ผ่าน
19475276119ปฏิภาณ เอกจรูญPatiparn Ekkcharoon ไม่ผ่าน
20475276120พรชัย กลับบ้านเกาะPornchai Klubbankoe ไม่ผ่าน
21475276121พีระชัย แย้มบริบูรณ์Peepachai Yamborboon ไม่ผ่าน
22475276122ภาคภูมิ สิงห์ไธสงPakphum Singthaisong ไม่ผ่าน
23475276123มงคล เพ็งพิทักษ์Mongkol Pengpitak ไม่ผ่าน
24475276124มาตุภูมิ ดุษรักษ์Martupoom Dusluk ไม่ผ่าน
25475276125ยศพันธ์ สุทพิสิฏฐYotsupan Sutapisit ไม่ผ่าน
26475276126สุพรทิพย์ นารินทร์พรSupornthip Narinporn ไม่ผ่าน
27475276127รุ่งโรจน์ จันทวงษ์Rungrod Juntawong ไม่ผ่าน
28475276128วรายุส์ วรวัฒนานนท์Warayu Worawattananon ไม่ผ่าน
29475276129วินัย ดาษทรัพย์Winai Dassup ไม่ผ่าน
30475276130วิรุจน์ โสวิภาViruth Sovipa ไม่ผ่าน
31475276131วิษณุพงษ์ เทียมวงค์Wisanupong Tiamwong ไม่ผ่าน
32475276132วิสุทธิ์ ศุทธนสารWisuth Sutthanasran ไม่ผ่าน
33475276133วีระศักดิ์ กมศิลป์Weerasak Komsin ไม่ผ่าน
34475276134สว่าง เพชรแอนSawang Petann ไม่ผ่าน
35475276135สาระอนันต์ แสนเกรียวSaraanan Seankiaw ไม่ผ่าน
36475276136สิทธิศักดิ์ นักคุ่ยSittisak Nukkui ไม่ผ่าน
37475276137สุทธิรักษ์ พลเดชSuthiruk Polndeach ไม่ผ่าน
38475276138สุธร ดีคำSutorn Decom ไม่ผ่าน
39475276139สุรชาติ แสงจันทร์Surachat Sanggun ไม่ผ่าน
40475276140สุรพล แสงสาครSurapon Sangsakow ไม่ผ่าน
41475276141อนุวัตร พิมพาAnuwat Pimpa ไม่ผ่าน
42475276142อรรถพร ประกอบเพชรUtaporn Prakobpetch ไม่ผ่าน
43475276143อรรถวิทย์ คงสุขเจริญAhawith Kongsukjaroun ไม่ผ่าน
44475276144อาทิตย์ ศิริสุขนิรันดร์Atit Sirisukniran ไม่ผ่าน
45475276145อำนวย โพธิ์ทองAumnouy Potong ไม่ผ่าน
46475276146เอกมล จันทร์แสงขจรEkkamon Chansangkajron ไม่ผ่าน
47475276147เอกลักษณ์ สุพานิชวรภาชน์Ekkalak Supawnitvoraphart ไม่ผ่าน
48475276148คามณีย์ ดียิ่งCamny Deeying ไม่ผ่าน
49475276149ดนุพล จังธนสมบัติDanupol Jungtanasombat ไม่ผ่าน
50475276150ประสาน บุญโสดPrasan Bunsod ไม่ผ่าน
51475276151สุรพงษ์ สระทองฮ่วมSurapong Srathonghoum ไม่ผ่าน
52475276152ศิริชัย ถ้วยทองคำSirichai Thoytongkom ไม่ผ่าน
53475276153ระพิน ขวัญจิตรRapin Kwunjit ไม่ผ่าน
54475276154วิทยา กระจายศักดิ์Vittaya Krajaisuk ไม่ผ่าน
55475276155ธนากร เข็มทองThanakorn Khemthong ไม่ผ่าน
56475276156จีรภัทร ทองอุ่นJeeraphat Thonguw ไม่ผ่าน
57475276157ฉัตรชัย ผิวเผือดChatchai Piwpuad ไม่ผ่าน
58475276158ปฐวีร์ ศรีสำราญPattawee Srisamran ไม่ผ่าน
59475276159ประทาน ใจอารีย์Prathan Chiaree ไม่ผ่าน
60475276160สุชาติ พุ่มทองSucchat Phumtong ไม่ผ่าน
61475276161อุชัย ลิ้มธุวทรัพย์Uchai Limtuvasup ไม่ผ่าน
62475276162ยอดชัย ชอบสมัยYordchai Chobsamai ไม่ผ่าน
63475276163เกรียงไกร แก้วน้ำเงินKrtangkrai Kawnamngean ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)