สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 47/248/3)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1474248301กฤษฎา อารยชัยชาญKitsada Ariyachaichan ไม่ผ่าน
2474248302กิตติคุณ บุญมานันท์Kittikhun Boommanan ไม่ผ่าน
3474248303โกวิทย์ จันทรวงศ์Kowit Jantarawong ไม่ผ่าน
4474248304จักรพงศ์ เหลนปกJakkapong Lenpok ไม่ผ่าน
5474248305จักรีญา ช่วยสงค์Jukreena Chaysong ไม่ผ่าน
6474248306จารุวัฒน์ เจริญผลJaruwat Charoenpol ไม่ผ่าน
7474248307ฉัตรชัย โชติเชื้อวงศ์Chatchai Shoritshewwong ไม่ผ่าน
8474248308เฉลิมขวัญ แสงอุไรChalermkhuan Sengurai ไม่ผ่าน
9474248309ชูศิลป์ ภิรมย์ขวัญChoosin Piromkvun ไม่ผ่าน
10474248310เชิดศักดิ์ มหาชัยCherdsak Mahachai ไม่ผ่าน
11474248311ทรงศักดิ์ ยี่สุนเทศSongsak Yeesuunted ไม่ผ่าน
12474248312ธนากร เกิดกรุง ไม่ผ่าน
13474248313ธนากร อุตมาThanakorn Utama ไม่ผ่าน
14474248314ธวัชชัย ฉิมกลางTawatchai Chimklang ไม่ผ่าน
15474248315นราวุฒิ พรหมสถิตย์Narawut Promsatit ไม่ผ่าน
16474248316นันทนา สิทธิชัยNantana Sittichai ไม่ผ่าน
17474248317นิรุตติ์ หวยสูงเนินNirut Hursoongnurn ไม่ผ่าน
18474248318นิวัช แก้วคำหาNiwat Kaewkumha ไม่ผ่าน
19474248319บุญศรี เขียวสะอาดBoonsir Kewsarid ไม่ผ่าน
20474248320ประภัสสร ผิวงามPrapadson Pewgam ไม่ผ่าน
21474248321ปัญญา ขุนประเสริฐPanya Kunprachert ไม่ผ่าน
22474248322ปัญญา เปรมศิริPanya Premsiri ไม่ผ่าน
23474248323ปัญญา มีชนะPanya Meechana ไม่ผ่าน
24474248324พงศ์เทพ ไชยเฉลิมPongtep Chaichalearm ไม่ผ่าน
25474248325พรพรรณ ป่าไม้ทองPornpan Pamaitong ไม่ผ่าน
26474248326พรไพศาล พร้อมเจริญสกุลPronpinsan Promdariunsakuun ไม่ผ่าน
27474248327ไพโรจน์ พลอยพิมพ์Pairod Ploypim ไม่ผ่าน
28474248328ลักษณ์เล่ สมทรัพย์Luckie Somchup ไม่ผ่าน
29474248329วัชรพงษ์ บัวถาวรWatcharapong Buatawon ไม่ผ่าน
30474248330วิเชียร แก้วแกมทองWichian Kawgamtong ไม่ผ่าน
31474248331วิมล มีปลอดVimon Meepord ไม่ผ่าน
32474248332ศศินิภา พุกผลSasinipa Phukphol ไม่ผ่าน
33474248333สถาพร จิตรมั่นSathaporn Chitmun ไม่ผ่าน
34474248334สมมาตร ทองสิทธิ์Sommat Tongsit ไม่ผ่าน
35474248335สมยศ รุ่งเรืองSomyot Rungruang ไม่ผ่าน
36474248336สรพงษ์ ไกรเนตรSorapong Krainate ไม่ผ่าน
37474248337สัมฤทธิ์ ตันตุลาSumrit Tuntula ไม่ผ่าน
38474248338สายชล เปลี่ยนรัมย์Saichon Peanlum ไม่ผ่าน
39474248339สุชาติ พุ่มมากSuchat Pummak ไม่ผ่าน
40474248340สุรชัย กระสันต์Surachai Kbasun ไม่ผ่าน
41474248341สุรศักดิ์ มีปลอดSurasak Meepord ไม่ผ่าน
42474248342สุรศักดิ์ โฮ่ทองคำSurasak Hotongkum ไม่ผ่าน
43474248343สุรัตน์ วรธรรมSurut Voratham ไม่ผ่าน
44474248344สุรัตน์ หนูพวงSurat Noopong ไม่ผ่าน
45474248345เสกสิทธิ์ เจริญลาภSaksit Charoenlap ไม่ผ่าน
46474248346อนุวัฒน์ ธุระธรรมAuwa Turatum ไม่ผ่าน
47474248347อภิสิทธิ์ กลิ่นสุคนธ์Apisit Keansukon ไม่ผ่าน
48474248348อาทิตย์ ก้อนตั้งตรงจิตArtit Konthtuorjit ไม่ผ่าน
49474248349อานนท์ พุ่มกระจ่างArnon Pumkaraja ไม่ผ่าน
50474248350เอก จันทร์ยิดEk Chanyid ไม่ผ่าน
51474248351เอกชัย ไกรทองสุขEkachai Kraithongsuk ไม่ผ่าน
52474248352เอกสิทธิ์ อำมาตย์เอกEkkadith Ammartek ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)