สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 47/241/1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1474241101กันยารัตน์ พบพืชKanyarut Popphut ไม่ผ่าน
2474241102ชนินทร์เนตร สุจจิตร์จูลChanintrnetr Sujijtrjool ไม่ผ่าน
3474241103ฐิติญาย์ สุขนึกTitiya Suknuk ไม่ผ่าน
4474241104ดารารัตน์ ติ่งดาDararat Tingda ไม่ผ่าน
5474241105ธัญญาลักษณ์ กำลังยิ่งTanyarlux Kamlangying ไม่ผ่าน
6474241106น้ำผึ้ง ชาตินุชNumpheng Chartnut ไม่ผ่าน
7474241107นิรมล มาไพศาลสินMiramon Mapisansin ไม่ผ่าน
8474241108บุญญรัตน์ สุขประพันธ์Bunyarat Sukprapan ไม่ผ่าน
9474241109ประภัสสร เหรียญประชาPraprtsorn Lanreach ไม่ผ่าน
10474241110ปิ่นแก้ว ปูชะพันธ์Pinkaew Poochapun ไม่ผ่าน
11474241111ผุสดี ยิ้มอาจPudsadee Yimorj ไม่ผ่าน
12474241112ภัทราพร สังเกตการณ์Pattarporn Sangateqgan ไม่ผ่าน
13474241113ภาวินี เอี่ยมศรีเพชรPawinee Aiumsripach ไม่ผ่าน
14474241114ปราวี เครือวัลย์Parave Karewan ไม่ผ่าน
15474241115วรัญญา คนอยู่Waranya Konyou ไม่ผ่าน
16474241116วิลาวัลย์ ขันตีWilawan Khantee ไม่ผ่าน
17474241117ศิรินภา สายหมีSirinapa Saimee ไม่ผ่าน
18474241118สิริกาญจน์ มาชมสมบูรณ์Sirikam Machomsomboom ไม่ผ่าน
19474241119สิริมาศ สิงห์โตSirimas Singto ไม่ผ่าน
20474241120สิวลี สายค้ำSiwalee Saikum ไม่ผ่าน
21474241121สุทัศน์ สีสรรพ์Sutas Seesun ไม่ผ่าน
22474241122สุภาวดี เพ่งผลSupavadee Pangpon ไม่ผ่าน
23474241123สุวิมล มั่นคงSuwimon Munkong ไม่ผ่าน
24474241124อนุษรา ลีนาAnusaea Leena ไม่ผ่าน
25474241125อรณี จันทร์ดีOranee Jandee ไม่ผ่าน
26474241126อรุณมาศ เนียมเพ็ชรArunmart Niompet ไม่ผ่าน
27474241127อารีรัตน์ ฮวดเจริญAreerat Huadjarern ไม่ผ่าน
28474241128อุทัยรัตน์ เหียงอรชรAuthirat Hearorchon ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)