สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 47/308/4)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1474308401พิมภัทรา รวมทรัพย์Kanjana Rumtrup ไม่ผ่าน
2474308402กิตติวัฒน์ เอกรัตนณัฐKittiwat Akratananat ไม่ผ่าน
3474308403จิรสิทธิ์ ผิวอ่อนJirasit Pueon ไม่ผ่าน
4474308404จุฬาวรรณ กล้วยเครือChurawan Kuelkuay ไม่ผ่าน
5474308405ชลิดา แก้วประเสริฐChalida Kaewprasert ไม่ผ่าน
6474308406ชัชวาลย์ รุ่งสว่างChatchawan Rungsawan ไม่ผ่าน
7474308407ชาญณรงค์ นิติปิยรัตน์Chanarong Nitipiyarut ไม่ผ่าน
8474308408ชุมพล แก้วพิจิตรChumpool Kaewpichirt ไม่ผ่าน
9474308409ไชยณรงค์ แฉล้มนงนุชChainarong Chalaemongnuj ไม่ผ่าน
10474308410ฐิติพร ปานอำพันธ์Thitiporn Panamphan ไม่ผ่าน
11474308411ณรงค์ ดอนพรหมมะNarong Donpormma ไม่ผ่าน
12474308412ดรุณี เพริดพิชญ์นันท์Darunee Predpitchanun ไม่ผ่าน
13474308413ดำรง มิ่งมาลัยรักษ์Damrong Mingmalairuk ไม่ผ่าน
14474308414ดำรงค์ หลวงณรงค์Dumrong Luangnarong ไม่ผ่าน
15474308415เต็มสิริ แซ่เตียวTemsiri Saeteau ไม่ผ่าน
16474308416ธนินทร์ เล้าอรุณTanin Laoarun ไม่ผ่าน
17474308417ธนิศ อินทนิสาTanis Intanisa ไม่ผ่าน
18474308418นคร ผิวงามNakhon Pewngam ไม่ผ่าน
19474308419นันทนา บัวงามNantana Buangam ไม่ผ่าน
20474308420นิมานนท์ แสงขำNimanon Sangkum ไม่ผ่าน
21474308421ปวีณา เกิดโภคาPawena Kirdpoka ไม่ผ่าน
22474308422ปัญจมา เกษตรสินPanjama Kasetsin ไม่ผ่าน
23474308423ปัทมา ใจเย็นPuttama Jaiyen ไม่ผ่าน
24474308424พรเทพ สุวรรณเกิดPornthep Suwannakerd ไม่ผ่าน
25474308425พรรศักดิ์ สุริยะกุลPunsak Sureeyagoon ไม่ผ่าน
26474308426พิพัฒน์ ไทยเจียมPipat Thaijieam ไม่ผ่าน
27474308427พิพัฒน์ สืบพันธ์โกยPipat Suppankoi ไม่ผ่าน
28474308428ภัทรนันท์ ตระกูลโอสถPattaranun Tragoolosot ไม่ผ่าน
29474308429ภัทรานิษฐ์ นะราPattranit Nara ไม่ผ่าน
30474308430ภาณุ แลเพชรPanu Laephet ไม่ผ่าน
31474308431ลลิดา จันทร์ขำLalida Chankam ไม่ผ่าน
32474308432วรวุฒิ บุตรพาWarawut Budpar ไม่ผ่าน
33474308433วรวุฒิ สังข์เงินWoravut Sangkren ไม่ผ่าน
34474308434วันชัย จำปานิลWanchai Jumphanin ไม่ผ่าน
35474308435วิไลลักษณ์ กัญญาภิวัฒน์Wilailuk Kanyaphiwat ไม่ผ่าน
36474308436วุฒิไกร ศรีนิลWutikai Srinil ไม่ผ่าน
37474308437ณัฐชลีพร สิทธิชัยNatchaleeporn Sittichai ไม่ผ่าน
38474308438ศิริขวัญ กิจเจริญSirikwan Kitchareon ไม่ผ่าน
39474308439ศิริพร แซ่เอี๊ยวSiriporn Saeiaw ไม่ผ่าน
40474308440ส่งศรี ปานนุ่มSongsri Parnnum ไม่ผ่าน
41474308441สมบัติ รุ่งโรจน์Sombat Rungrot ไม่ผ่าน
42474308442สาธิต ศรีพูนทรัพย์Sathit Sripoonsup ไม่ผ่าน
43474308443สำฤทธิ์ ลิ่วเวหาSumrit Lioweha ไม่ผ่าน
44474308444สุทธิพร รื่นรวยSuttiporn Riunruoy ไม่ผ่าน
45474308445สุพัฒน์ สอนเดชSuphat Sorndach ไม่ผ่าน
46474308446โสภณ ปานเรืองSopon Panruang ไม่ผ่าน
47474308447หนึ่งฤทัย เล็กมาบแคNeungreuthai Lekmarbkae ไม่ผ่าน
48474308448อดิเรก แดงเลาขวัญAdirek Danglaokwan ไม่ผ่าน
49474308449อดิศร ล้อถิรธรAdisorn Lorthirathorn ไม่ผ่าน
50474308450อดิสร เรืองเดชAdisorn Rungdet ไม่ผ่าน
51474308451อัจฉรา ฮวบบดีAutchara Hubbodee ไม่ผ่าน
52474308452อาณัฐพล ไม่หน่ายกิจAnagpon Mainaigit ไม่ผ่าน
53474308453อารีรัตน์ คืนชัยภูมิAreerat Kuenchaiyaphoom ไม่ผ่าน
54474308454อิทธิพร คงถิ่นIttiporn Kongthin ไม่ผ่าน
55474308455เอกพงษ์ บัวผึ่งAekapong Buapung ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)