สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 47/301/1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1474301101กรรณิการ์ นาคฉายKannikar Nakchay ไม่ผ่าน
2474301102กาญจนา อ่ำแจ่มKanjana Umjam ไม่ผ่าน
3474301103เจนจิรา ถินวงษ์ดวงJanjira Thinwongduang ไม่ผ่าน
4474301104ฌานิน มีจั่นเพชร์Chanin Mejunpech ไม่ผ่าน
5474301105ณรงค์ชัย ทองจันทร์Narongchai Tongjun ไม่ผ่าน
6474301106พรทิพย์ พิราวุฒิPorntip Pirawoot ไม่ผ่าน
7474301107มัญชรี สรวงน้อยMancharee Songnoy ไม่ผ่าน
8474301108รุ่งฤดี เลื่อนประไพRungrudee Luenpraphai ไม่ผ่าน
9474301109ศศิพันธ์ เหลืองประเสริฐSasipan Lhungprasert ไม่ผ่าน
10474301110ศิริวรรณ จันทร์เจริญSirivan Janjarean ไม่ผ่าน
11474301111ศิริอร บุญอาจSirion Bunard ไม่ผ่าน
12474301112สกุณา เสรีเผ่าวงษ์Sguna Alepuy ไม่ผ่าน
13474301113สมใจ พรมเอี่ยมSomjai Promaim ไม่ผ่าน
14474301114สุพรรณี เกิดผลSuphannee Kirdphon ไม่ผ่าน
15474301115สุภัทรา มีทองSupattra Meetong ไม่ผ่าน
16474301116อรชุมา อำนวยผลOnchuma Amnvypol ไม่ผ่าน
17474301117อาภากร ดอกเบญจมาศArpagon Dokbanjamat ไม่ผ่าน
18474301118อิทธิฤทธิ์ มาลัยIttirit Malai ไม่ผ่าน
19474301119เอกลักษณ์ สายทองEakluk Saitong ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)