สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 47/418/2)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1474418201กาญจนา สุวโรจน์กุลKanjana Suvarodcun ไม่ผ่าน
2474418202ขวัญสุดา นิตย์มณีKwansuda Nitmanee ไม่ผ่าน
3474418203จารุณี ชาวหนองหินJarunee Chownonghin ไม่ผ่าน
4474418204จารุวรรณ กลิ่นดอกแก้วJaruwan Klindokkaew ไม่ผ่าน
5474418205จุฑามาศ ประกอบJutamas Prakob ไม่ผ่าน
6474418206จุฑารัตน์ ธนะปุณณานนท์Jutharut Tanapunnanon ไม่ผ่าน
7474418207ชาญชัย วรานุสาสน์Chanchat Waranusart ไม่ผ่าน
8474418208ชาลิณี เข่งขยันChalinee Kengkayeng ไม่ผ่าน
9474418209ณัฐพร ทองเพ็ชรNattaporn Thongpest ไม่ผ่าน
10474418210ณัฐพล เกียรติประพิณNattapon Kietdaisin ไม่ผ่าน
11474418211ธวัชชัย ณะกองดีTawatchai Nakongdee ไม่ผ่าน
12474418212ธารทิพย์ สีทองThanthip Sithong ไม่ผ่าน
13474418213ธีระวัฒน์ เล็บครุฑTeerawat Lebkrut ไม่ผ่าน
14474418214นพพร เนียมแก้วNopporn Naemkeaw ไม่ผ่าน
15474418215นฤดล อ้นทาNarudon Aonta ไม่ผ่าน
16474418216นฤมล ม่วงมณีNarumol Mungmanee ไม่ผ่าน
17474418217นิตยา ศรีจันทร์เคนNittaya Srijunken ไม่ผ่าน
18474418218นิตยา สิงห์ทองNittaya Singthong ไม่ผ่าน
19474418219นิทัศน์ แสงสาดNitat Sangsard ไม่ผ่าน
20474418220นิวัตน์ เล็กพูนเกิดNiwat Lekpoonkerd ไม่ผ่าน
21474418221นุศรา สร้อยสำราญNussara Soisumran ไม่ผ่าน
22474418222บังอร สีสำลีBangon Seesomlee ไม่ผ่าน
23474418223บุษยา เทศเปี่ยมBussayay Tespeaum ไม่ผ่าน
24474418224ปนัดดา เหมทองPhanadda Hemtong ไม่ผ่าน
25474418225ปรัชญาพร มะหะหมัดPrachayaporn Mahamud ไม่ผ่าน
26474418226เปรมวดี ตั้งมานะกิจPremwadee Thangmanakit ไม่ผ่าน
27474418227พงศกร วรานุชิตกุลPongsakorn Waranuchitkul ไม่ผ่าน
28474418228พรพิมล จงกลวานิชสุขPronohimon Jonglonwanichsuk ไม่ผ่าน
29474418229เพ็ญศรี นามพงษาPensri Nampongsa ไม่ผ่าน
30474418230ภัทรา สุวรรณนิกขะPattra Suwanikka ไม่ผ่าน
31474418231มณีชมพู โพธิ์ประสิทธิ์Manechompoo Poprasit ไม่ผ่าน
32474418232มัณฑณา อินทร์ปัญญาMantana Inpanya ไม่ผ่าน
33474418233ยุวดี หนูสินYuwadee Nusin ไม่ผ่าน
34474418234รัชฎาภรณ์ บำรุงพืชRatchadaporn Bumrongphead ไม่ผ่าน
35474418235รุ่งวัฒนา แซ่คูRungwattana Saeku ไม่ผ่าน
36474418236วรงกรณ์ อยู่ไพบูลย์Varungkorn Yupiboon ไม่ผ่าน
37474418237วราภรณ์ เวชสิทธิ์Waraporn Wetchasit ไม่ผ่าน
38474418238วิไลพร เล้ารัตนานุรักษ์Wilaiporn Lawrattananuruk ไม่ผ่าน
39474418239วิวัฒน์ บุตรมั่นWiwat Butmun ไม่ผ่าน
40474418240วีระยุทธ พันธ์ทิมWerayut Pantim ไม่ผ่าน
41474418241วุฒิศักดิ์ เพิ่มบำเพ็ญพัฒน์Wuttisuk Purmbumpenpat ไม่ผ่าน
42474418242ศศินิภา ห้วยหงษ์ทองSasinipa Hoyhongtong ไม่ผ่าน
43474418243ศิริรัตน์ มีแก้วSirirat Meekeaw ไม่ผ่าน
44474418244ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทองSupaluk Huayhongtong ไม่ผ่าน
45474418245ศุภาศรี ศรีประชาSupasri Sripracha ไม่ผ่าน
46474418246สมชาย สอดสีSomchay Sodsri ไม่ผ่าน
47474418247สุกัญญา ตรีเดชาSukanya Treedachar ไม่ผ่าน
48474418248สุนิษา พรรณสุมาลีSunisa Pansumalee ไม่ผ่าน
49474418249สุภาวดี นาคโสมกุลSuphawadee Naksomkul ไม่ผ่าน
50474418250โสภินทร์ อุมาบลSopin Umabol ไม่ผ่าน
51474418251อนันต์ ถิ่นน้อยวงศ์Anan Thinnoywong ไม่ผ่าน
52474418252อภิชาติ ผ่องใสApichat Pongsai ไม่ผ่าน
53474418253อภิญญา รอดโพธิ์ทองApinya Rodpotong ไม่ผ่าน
54474418254อมรรัตน์ รักจ้อยAmornrat Rokjoi ไม่ผ่าน
55474418255อรุณ ศรีโสภาArun Srisopa ไม่ผ่าน
56474418256อัญมณี เขียวลีAnyamanee Kiewlee ไม่ผ่าน
57474418257อานนท์ สุขสมนึกAnon Suksomnuke ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)