สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 47/418/3)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1474418301กมลวรรณ คำคงแก้วKamonwan Khangkongkeaw ไม่ผ่าน
2474418302กฤษฎา เอี่ยมใจดีKitsada Aiemjidee ไม่ผ่าน
3474418303เกษแก้ว ลี้ประสิทธิ์Katkaew Leeprasit ไม่ผ่าน
4474418304ขนิษฐา อางนานนท์Kannidtha Angnanoon ไม่ผ่าน
5474418305คมสัน พลอยพยัฆค์Khomson Ploypayak ไม่ผ่าน
6474418306จณิสตรา อ่อนสดJanthat Oonsd ไม่ผ่าน
7474418307จุฑามาศ ผิวเผือกJutamas Phewphuek ไม่ผ่าน
8474418308จุฑารัตน์ จันทร์วิมลJuthayt Jnahmol ไม่ผ่าน
9474418309ฐาปกรณ์ ดวงละม้ายThapakron Dunglamai ไม่ผ่าน
10474418310ณรงค์ศักดิ์ ฮั่วจั่นNarongsak Huajun ไม่ผ่าน
11474418311ณิชมน แซ่ลิ้มNidchamon Saelim ไม่ผ่าน
12474418312ทนงค์ศักดิ์ ชาวบ้านกร่างTanongsak Chawbankang ไม่ผ่าน
13474418313ทิพย์สุดา ผึ้งไผ่Tipsuda Pupi ไม่ผ่าน
14474418314ธนพล แขวงอินทร์Tanaphol Kawngin ไม่ผ่าน
15474418315ธวัชชัย เจริญวัยThawichai Tarnrewai ไม่ผ่าน
16474418316นงลักษณ์ แซ่เจาNongluk Sajur ไม่ผ่าน
17474418317นพดล แสงเสถียรNoppadon Sangsathean ไม่ผ่าน
18474418318นัฐพงษ์ ประกอบบุญNajapong Parkobbun ไม่ผ่าน
19474418319นัทธอร ทองงามNutthaon Tongngam ไม่ผ่าน
20474418320นันทวุฒิ จิตมณีNantavut Jitmanee ไม่ผ่าน
21474418321นันทิยา ธนถาวรวัฒน์Nuntiya Tanathawonwat ไม่ผ่าน
22474418322นุชรินทร์ กลมละม้ายNutcharin Klomlamai ไม่ผ่าน
23474418323นุสรา พึ่งบ้านเกาะNrtsara Pungbankoa ไม่ผ่าน
24474418324นุสรา ภู่ระหงค์Rusara Phoorahong ไม่ผ่าน
25474418325เนตรทราย บุญพวงNattrai Boonpung ไม่ผ่าน
26474418326บัณฑิตศักดิ์ คนอยู่Banditsak Konyou ไม่ผ่าน
27474418327ประภาพร อินแป้นPrapaporn Inpan ไม่ผ่าน
28474418328ปัทมา แผนสมบูรณ์Patama Pansomboom ไม่ผ่าน
29474418329ปาลิตา ภูแก้วPaliia Pukaew ไม่ผ่าน
30474418330ปาลิตา สุทธิบงกชมาศPalita Suttibongkotmas ไม่ผ่าน
31474418331พรพรรณ มณีคำPornpan Maneelum ไม่ผ่าน
32474418332พรศักดิ์ แซ่ตั้งPhornsak Saetang ไม่ผ่าน
33474418333พัชรินทร์ ศรลัมพ์Patcharin Sorlum ไม่ผ่าน
34474418334ภาณุเรือง แก้วเกตุPanuruang Kaewgate ไม่ผ่าน
35474418335ภาณุวิชญ์ ล้ำตระกูลParnuwit Lumtraoun ไม่ผ่าน
36474418336ภูเบศร์ อยู่ญาติมากPoohpest Uyadmak ไม่ผ่าน
37474418337ลักขณา เข็มเงินLukkana Kemageon ไม่ผ่าน
38474418338วชิราภรณ์ แสนศรีWachriporn Sansai ไม่ผ่าน
39474418339วรรณา บัวงามWanna Buangam ไม่ผ่าน
40474418340วรรณิศา พูสีWannisa Poose ไม่ผ่าน
41474418341ศันสนีย์ สระทองคงSunsanee Satongkong ไม่ผ่าน
42474418342ศิริวรรณ บุญวงษ์Siriwan Boonwang ไม่ผ่าน
43474418343สมคิด สีทาSomkid Seeta ไม่ผ่าน
44474418344สมชาย แอ่นศรีSomchai Ansri ไม่ผ่าน
45474418345สราวุธ หาญสู้Sarawut Hansu ไม่ผ่าน
46474418346สายสุณีย์ เมืองนองSaysunee Muangnong ไม่ผ่าน
47474418347สาริยา แก้วสระแสนSariya Kaeosrasaen ไม่ผ่าน
48474418348สิริพร คงสิทธิ์รัตนกุลSiriporn Khongsitrudtanakun ไม่ผ่าน
49474418349สุกัญญา แดงพยนต์Sukanya Dangpayon ไม่ผ่าน
50474418350สุดารัตน์ แผ้วผดุงเกียรติSudarat Pawpaduntkeat ไม่ผ่าน
51474418351สุทิสา ภูฆังSuthisa Phukang ไม่ผ่าน
52474418352สุพรรษา คุ้มตะโกSupansa Kumtago ไม่ผ่าน
53474418353สุภาพร วิเชียรรัตนพงษ์Supaporn Wichaenrattanapong ไม่ผ่าน
54474418354อนิรุนต์ กัลยาวุฒิพงศ์Aniroon Kunyawoldtipong ไม่ผ่าน
55474418355อลิชา อรุณมาสAlcha Aroonmas ไม่ผ่าน
56474418356อุดมลักษณ์ กิ่งแก้วUdomluk Kingkaw ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)