สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 47/418/4)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1474418401กาญจนา สนธิสุทธิ์Kanjana Sontisut ไม่ผ่าน
2474418402กิตติศักดิ์ ขันทะเขตKittisak Kanthaket ไม่ผ่าน
3474418403เกษรา สุนทรพรนาวินKetsara Soontornpornnawin ไม่ผ่าน
4474418404คำรพ บุญมีฤทธิ์Kamrope Boonmeeruet ไม่ผ่าน
5474418405จันทร์เพ็ญ ศิริโสภาJanpen Sirisopa ไม่ผ่าน
6474418406จิตรา เพียรทองJittar Pientong ไม่ผ่าน
7474418407จินตนา ศรีชมภูJintana Srichompoo ไม่ผ่าน
8474418408จิราภรณ์ ทองแฉล้มJiraporn Thongchalaem ไม่ผ่าน
9474418409ชลธิชา แสงทองChonticha Sangtong ไม่ผ่าน
10474418410ชัยยะ จงรุจิโรจน์ชัยChaiya Jongrujirongchai ไม่ผ่าน
11474418411ณัฐพล ธรรมชาติNattapol Thammachat ไม่ผ่าน
12474418412ทัศนีย์ บุมีTasanee Bumee ไม่ผ่าน
13474418413ทิตทยา เซี่ยงเจ็นTittaya Singjan ไม่ผ่าน
14474418414นพรัตน์ คำมณีNopparat Kummanee ไม่ผ่าน
15474418415นารีย์ เปลี่ยนสุวรรณNaree Peansuvan ไม่ผ่าน
16474418416นำโชค แสงแก้วNumchoke Sangkeaw ไม่ผ่าน
17474418417น้ำผึ้ง สิงห์เรืองNarmpoeng Singruang ไม่ผ่าน
18474418418นิภานุช แขวงสวัสดิ์Nipanuch Kangsuwute ไม่ผ่าน
19474418419นิศารัตน์ แดงอุบลNisarat Dangubl ไม่ผ่าน
20474418420นิศารัตน์ เพ็ชรเกิดNisarat Petkert ไม่ผ่าน
21474418421นุจรี เกตุแก้วNucharee Keatkaw ไม่ผ่าน
22474418422บวร ชาญไววิทย์Bowon Chanwaiwit ไม่ผ่าน
23474418423เบญจรัตน์ แก้วบัวดีBenjarat Kaewbuadee ไม่ผ่าน
24474418424เบญจวรรณ พุกพ่วงBenjawan Pugpuoog ไม่ผ่าน
25474418425ปริญญา เจริญรัตนาภิญโญParinya Jareaunrutanapinyo ไม่ผ่าน
26474418426พรจิตรา จันทร์แฝกPornjitra Janfax ไม่ผ่าน
27474418427พัชรินทร์ ไทยเจียมPuchrin Thaijeam ไม่ผ่าน
28474418428พัชสรณ์ ลาภอำนวยทรัพย์Pussorn Lapammnuisap ไม่ผ่าน
29474418429ไพโรจน์ พลายละหารPiroj Playlahan ไม่ผ่าน
30474418430ภานุมาศ ชมเชยPanumas Chomchay ไม่ผ่าน
31474418431มนทกานติ นามวงศ์อภิชาติMonthakan Namwongapichat ไม่ผ่าน
32474418432มยุรี สวนนิลMayuuree Sauniun ไม่ผ่าน
33474418433ยุติศักดิ์ ทับเครือแก้วYutisak Tabcreakew ไม่ผ่าน
34474418434โยธิน เหมมะณีYothin Haemane ไม่ผ่าน
35474418435รุ่งอรุณ รุ่งจำรูญRungaroon Rungjumroon ไม่ผ่าน
36474418436ฤทัยรัตน์ โยธีจรัสศรีRathairat Yotejradse ไม่ผ่าน
37474418437วนิดา ทรัพย์อินทร์Wanida Supin ไม่ผ่าน
38474418438วรรณภา จุมทีWannapa Jumetee ไม่ผ่าน
39474418439วันเพ็ญ เมฆหมอกWenpen Mekmork ไม่ผ่าน
40474418440วิภาดา เงื่อมผาWipada Nguampha ไม่ผ่าน
41474418441วิภาวรรณ ธรรมจงWipawan Thammajong ไม่ผ่าน
42474418442วิไล ชิตนาภรณ์Wilai Chittanaporn ไม่ผ่าน
43474418443วิษณุ บรรณาการWitsanu Bannakarn ไม่ผ่าน
44474418444ศิริกานต์ ดอกไม้จีนSirikant Dokmijeen ไม่ผ่าน
45474418445ศิริวรรณ แสงสว่างSiriwan Sangsawang ไม่ผ่าน
46474418446สรณะ บัวซ้อนSarana Buasoon ไม่ผ่าน
47474418447สิงหา แก้วศรีSingha Kawsee ไม่ผ่าน
48474418448สิทธิพันธ์ ประดับแก้วSittipun Pardubkhaw ไม่ผ่าน
49474418449สุคนธ์ อาการSukon Arkan ไม่ผ่าน
50474418450สุธิดา พรหมรักษาSutida Promruxsa ไม่ผ่าน
51474418451สุนารี ต่อเพ็งSunaree Torpeng ไม่ผ่าน
52474418452เสาวภา เขียวมรกตSavrpar Kevmorkot ไม่ผ่าน
53474418453หทัยรัตน์ วงศ์กัณหาHatairat Wongkunha ไม่ผ่าน
54474418454กล้าณรงค์ เศวตพิทักษ์วงศ์Karnarong Savakpitukwong ไม่ผ่าน
55474418455อรอุมา ไทรชมภูOruma Saichompoo ไม่ผ่าน
56474418456อ้อยใจ จันทรทองOyjai Juntong ไม่ผ่าน
57474418457อัมพกา สุริวงษ์Ampaka Surivong ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)