สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 47/477/1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1474477101กรรณิการ์ อาจปักษาKannika Argpugsa ไม่ผ่าน
2474477102กาญจนา พุ่มนิลKanjana Pumnin ไม่ผ่าน
3474477103กิตติยา ขันดอนไพรKittiya Khandornphi ไม่ผ่าน
4474477104กีรติ นำคิดKirati Namkit ไม่ผ่าน
5474477105ขนิษฐา ตันทองKhanita Tanthong ไม่ผ่าน
6474477106ขนิษฐา ผลวงษ์Kanittha Phonwong ไม่ผ่าน
7474477107เฉลิมพล นาคสงวนChalermpon Naksanguan ไม่ผ่าน
8474477108ดวงพร มะโนมั่นDuangporn Manomun ไม่ผ่าน
9474477109ธนพร สินศิริThanaporn Sinsiri ไม่ผ่าน
10474477110นนท์นภา โพธิ์ผึ้งNonnapha Popueng ไม่ผ่าน
11474477111นภาพร พลอยเอี่ยมNapaporn Ployaiem ไม่ผ่าน
12474477112นันทกาญจน์ ตั้งรุ่งโรจน์กุลNanthakan Tangrunrotkun ไม่ผ่าน
13474477113บังอร พันธ์แจ่มBangon Panjam ไม่ผ่าน
14474477114ประภัสสร เหลืองสุวรรณPrapatsorn Luangsuwan ไม่ผ่าน
15474477115ปัทมาพร กล่อมจิตร์Pattamaporn Kromchit ไม่ผ่าน
16474477116พรพิมล แซ่ลิ้มPronpimol Salim ไม่ผ่าน
17474477117มะลิสา เฮงเจริญMalisa Hengcharoen ไม่ผ่าน
18474477118รจนา เครือวัลย์Rojana Kreauwal ไม่ผ่าน
19474477119รวีโรจน์ สามสีลาRaweeroj Samseela ไม่ผ่าน
20474477120รัชดาภร ศรีวลีรัตน์Rachadaporn Sriwaleerat ไม่ผ่าน
21474477121วนิสา ยางม่วงWanisa Yangmuang ไม่ผ่าน
22474477122วรรณา อิ่มอาคมWanna Imarkom ไม่ผ่าน
23474477123วรัญญา กิจสินทวีWarunya Kitsintawee ไม่ผ่าน
24474477124วัชระ ลิ้มศฤงคารWatchara Limsaringkarn ไม่ผ่าน
25474477125วัฒนา แววทัพเทพWattana Wewtuptep ไม่ผ่าน
26474477126วาสนา ตั้นเหลียงWassana Tunliang ไม่ผ่าน
27474477127วิบูลย์ ดวงรัตน์Wiboon Dongrat ไม่ผ่าน
28474477128วีรยา มั่นสุขผลWeeraya Mansukpol ไม่ผ่าน
29474477129ศศิกาญจน์ แสงสุขSasikan Saengsuk ไม่ผ่าน
30474477130ศิริพร เจริญผลSiriporn Charoenpon ไม่ผ่าน
31474477131ศิริวรรณ จันทร์ทาSiriwan Junta ไม่ผ่าน
32474477132ศิริวรรณ อุ่มเอิบSiriwan Aumaerb ไม่ผ่าน
33474477133สมเกียรติ ชาญธนกิจวาณิชย์Somkiat Chantanakiwanit ไม่ผ่าน
34474477134สมเกียรติ สมตัวSomkieat Somtuw ไม่ผ่าน
35474477135สาลินี แตนรินทร์Salinee Tannarin ไม่ผ่าน
36474477136สุกัญญา ทองอ่อนSukanya Thongon ไม่ผ่าน
37474477137สุดารัตน์ สรรพกิจโกศลSudarat Sapakitkosol ไม่ผ่าน
38474477138สุทิศา โสตธิสงค์Sutisa Sottisong ไม่ผ่าน
39474477139สุนิสา หมวกเมืองSunisa Muakmuang ไม่ผ่าน
40474477140สุปราณี จันทร์หอมหวลSupranee Janhomhuen ไม่ผ่าน
41474477141สุมาลี เต็กสุวรรณSumalee Tegsuwan ไม่ผ่าน
42474477142สุรินทร์ ดวงตาSurin Doungta ไม่ผ่าน
43474477143ปณิชา สุดประเสริฐ ไม่ผ่าน
44474477144หาญณรงค์ คำนิ่มHannarong Comnim ไม่ผ่าน
45474477145อมรทิพย์ ชาวอุทัยAmontip Chawauthai ไม่ผ่าน
46474477146อำไพ ตุ้มบูรณะAmphai Tumburana ไม่ผ่าน
47474477147เอกชัย มั่งน้อยEgchai Mungnoi ไม่ผ่าน
48474477148วัชรินทร์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์Watcharin Arimviriyawat ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)