สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีก่อสร้าง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 47/B274/1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1476274101เจษฏา ทนุธรรมนิธิJessada Tanutumniti ไม่ผ่าน
2476274102เทิด เทียนทองTerd Thiantong ไม่ผ่าน
3476274103ประสิทธิ์ ตั้งทวีวิพัฒน์Prasit Tungtaweviput ไม่ผ่าน
4476274104ภูชิต เจริญร่มโพธิ์แก้วPuchit Charoenromphokaew ไม่ผ่าน
5476274105สมบัติ แผนสมบูรณ์Sombut Pansomboon ไม่ผ่าน
6476274106สันติภาพ ณัฐวุฒิSantipad Nuiiawooth ไม่ผ่าน
7476274107อวิโรธน์ มณีวงษ์Awirod Maneevong ไม่ผ่าน
8476274108เอกรัตน์ สาทะกิจAkrit Satakit ไม่ผ่าน
9476274109เฉลิมวุฒิ โพธิละเดาCharlamrwut Photiladao ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)