สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 48/101/1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1484101101กรกนก พวงผ่องKornkanok Pounpong ไม่ผ่าน
2484101102กุสุมา ตี่นาสวนKusuma Teenasuan ไม่ผ่าน
3484101103ขณิศรา ต้นสอนKhanitsara Tonson ไม่ผ่าน
4484101104ขวัญเรือน เนียมศิโรรัตน์Khwanruan Niemsirorat ไม่ผ่าน
5484101105จันทิมา สังขดำเนินการJantima Sangkhadamnoenkan ไม่ผ่าน
6484101106จิราวรรณ โชคประกอบบุญJirawan Chokprakopboon ไม่ผ่าน
7484101107จุฬาลักษณ์ วัฒนประดิษฐ์Chulaluk Wattanapradit ไม่ผ่าน
8484101108เจนจีรา ธนกสิกรJanjera Tanakasikorn ไม่ผ่าน
9484101109ณัฐชยา แสงเลื่อนNutchaya Sangluen ไม่ผ่าน
10484101110ทิพย์วรรณ พูลเพิ่มTippawan Poolperm ไม่ผ่าน
11484101111ธีรพงษ์ ภิรมย์รื่นTeerapong Piromruen ไม่ผ่าน
12484101112นัชชา อธิโรจน์Natcha Atirote ไม่ผ่าน
13484101113บัณฑิต หวังสุขBundihist Wungsook ไม่ผ่าน
14484101114ปานธนา ทับทองดีPantana Tubthongdee ไม่ผ่าน
15484101115ปาริฉัตร วงศ์ดียิ่งParichat Wongdeeying ไม่ผ่าน
16484101116ผกามาส หอมกระจุยPakamas Homkrajui ไม่ผ่าน
17484101117ภาวิณี ชูใจPawinee Choojai ไม่ผ่าน
18484101118มณีวรรณ จูแดงManeewan Judang ไม่ผ่าน
19484101119มรกต แจ่มรัตนกุลMorakot Jamratanakul ไม่ผ่าน
20484101120รัตนาภรณ์ ม่วงสวยRattanaporn Muangsuay ไม่ผ่าน
21484101121ราตรี ทองประเสริฐRatree Thongprasert ไม่ผ่าน
22484101122ฤทัยชนก เสนาะพินRuethaichanok Sanorpin ไม่ผ่าน
23484101123วาสนา สิริอำนวยWasana Siriumnuey ไม่ผ่าน
24484101125วิศิษฏ์ พุทธประเสริฐWisit Putthaprasert ไม่ผ่าน
25484101126วิษณุ นาคผงWisanu Nakphong ไม่ผ่าน
26484101127ศาลินี ม่วงชุ่มSalinee Muangchum ไม่ผ่าน
27484101128สกาวเดือน ภูฆังSagawduan Pookang ไม่ผ่าน
28484101129สมฤดี ยิ้มพลายSomruedee Yimplai ไม่ผ่าน
29484101130สายฝน เกิดสุขSaiphon Kerdsuk ไม่ผ่าน
30484101131สุชาดา วังวารีSuchada Wungwaree ไม่ผ่าน
31484101132สุนีย์ อนันตศิริSunee Anantasiri ไม่ผ่าน
32484101133สุพินยา ศรีปานSupinya Sripan ไม่ผ่าน
33484101134สุภาพร ยั่งยืนSupaporn Yungyun ไม่ผ่าน
34484101135เสาวณีย์ เทียนทองคำSaowanee Teantongkum ไม่ผ่าน
35484101136อนงค์ อ่ำแจ่มAnong Amjam ไม่ผ่าน
36484101137อรสา ศรีอริยะกุลOrasa Sriariyakul ไม่ผ่าน
37484101138อริศรา แจ้งใจดีArisara Jangjaidee ไม่ผ่าน
38484101139อิสสริยา ภมรพลItsariya Phamornphon ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)