สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 48/308/7)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1484308701กตัญญู บุมีKatanu Bume ไม่ผ่าน
2484308702เกล็ดนที ชุ่มเพ็งพันธ์Ketnatee Chumpengpun ไม่ผ่าน
3484308703ขจรศักดิ์ มณีช่วงKajornsak Maneechoung ไม่ผ่าน
4484308704ขวัญชนก มั่งมีKwanchanok Mingmee ไม่ผ่าน
5484308705คชาภรณ์ พวงมาลัยKhachaporn Phuangmalai ไม่ผ่าน
6484308706จริยา แสงสว่างJareya Sangsawing ไม่ผ่าน
7484308707เจริญทอง พุ่มพวงทองJaroentong Poompuangtong ไม่ผ่าน
8484308708เฉลิมชัย บุญเซี้ยงChalearmchai Bunsaing ไม่ผ่าน
9484308709ณรงค์เดช จุนเจิมNarongdech Joonjerm ไม่ผ่าน
10484308710ดำรงศักดิ์ เชื้อรามัญFamrongsak Ghuaraman ไม่ผ่าน
11484308711เทพประสิทธิ์ รักใคร่Tappasit Rakkai ไม่ผ่าน
12484308712นราธิป จ่างสุวรรณ์Narathip Jangsuwan ไม่ผ่าน
13484308713นิติกุล สุทธาวรรณ์Nitikul Suttawan ไม่ผ่าน
14484308714เนตรนภา ผู้มีศิลป์Natenapa Pumeesin ไม่ผ่าน
15484308715บุญชัย มิ่งมาลัยรักษ์Bunchai Mingmalail ไม่ผ่าน
16484308716ปัณณวิช สนประเสริฐPannawith Sonparsert ไม่ผ่าน
17484308717ปัทมา เซี่ยงหลิวApttama Siangliw ไม่ผ่าน
18484308718ปิยะพร โพธิ์พฤกษ์Piyaporn Phoprug ไม่ผ่าน
19484308719พรเทพ อุ่นรั้วPorntep Unrua ไม่ผ่าน
20484308720พัชยา เพ็ชร์แสงนิลPatchaya Petseangnin ไม่ผ่าน
21484308721เตชิต ชาวบางพรหมThechit Chawbangpom ไม่ผ่าน
22484308722พีระพร หงษ์ทองPeeraporn Hongthong ไม่ผ่าน
23484308723ไพรัตน์ มีทรัพย์มั่นPrirus Mesummun ไม่ผ่าน
24484308724ภาคภูมิ พีระประมวลPakpom Perapamuan ไม่ผ่าน
25484308725ภาณุพงษ์ รัศมีกอบกุลPhanuphong Russamigobgun ไม่ผ่าน
26484308726ภาวิณี เจริญสุขPavinee Jalersup ไม่ผ่าน
27484308727มนตรี ศรีบุญขำMontree Sriboonkam ไม่ผ่าน
28484308728มานัส บุญสอดManut Boonsod ไม่ผ่าน
29484308729เมตตา กล่อมเมฆMetta Klommek ไม่ผ่าน
30484308730รณชัย แก้วศรีRonachai Kaewsri ไม่ผ่าน
31484308731รวีวรรณ สงค์อยู่Raweewan Songyou ไม่ผ่าน
32484308732เรวดี ปัฐยาปิยะพลRewadee Patayapiyapon ไม่ผ่าน
33484308733ลักขณา อ่วมจันทร์ ไม่ผ่าน
34484308734วรรณเพ็ญ แจ่มจำรัสWanpen Jamjumrus ไม่ผ่าน
35484308735วรรณภา คนบุญWannapa Konboon ไม่ผ่าน
36484308736วันเฉลิม เอี่ยมเผ่าจีนWanchalerm Aiampaojeen ไม่ผ่าน
37484308737วิทย์ธวัช วังปลาทองWittawat Wangplatong ไม่ผ่าน
38484308738ศตวรรษ ชุ่มมงคลSatawat Chummongkon ไม่ผ่าน
39484308739ศุภชัย ปฐมวัฒนศิริSupachai Pathomwatanasiri ไม่ผ่าน
40484308740สาธิต ดีพรมSatith Deeprom ไม่ผ่าน
41484308741สินาภรณ์ หอมสุวรรณSinaporn Somsuwan ไม่ผ่าน
42484308742สุนันท์ อิ่มอาบSunun Aimarb ไม่ผ่าน
43484308743สุนันทา ปินะทาโนSunanta Pinatano ไม่ผ่าน
44484308744สุรกานต์ คำแก้วSurakran Khamkaew ไม่ผ่าน
45484308745สุรศักดิ์ กุลเพิ่มทวีรัชต์Surasak Kulpermthaveerach ไม่ผ่าน
46484308746สุรีย์ แดงพยนต์Suree Dangpayon ไม่ผ่าน
47484308747เสาวลักษณ์ พุทธนุกูลชัยSaowaluk Puttanukoolchai ไม่ผ่าน
48484308748หยาดน้ำผึ้ง เสือกลิ่นYardnompyng Surdking ไม่ผ่าน
49484308749อนันต์ จรรยากรณ์Anan Chanyakhon ไม่ผ่าน
50484308750อนันต์ ศรีทองดีAnan Sretongdee ไม่ผ่าน
51484308751อนุลักษณ์ เตาะเจริญสุขAunluk Tohjaroensuk ไม่ผ่าน
52484308752อภัสรา ภูฆังApatsara Pukung ไม่ผ่าน
53484308753อัญชลี แย้มบู่Aunchalee Yamboo ไม่ผ่าน
54484308754อัญชลี อ่ำแจ่มAunchare Aumjam ไม่ผ่าน
55484308755อาทิตย์ เล้าอรุณArthit Lauarun ไม่ผ่าน
56484308756อุษา สุบันพาทUsa Subunpat ไม่ผ่าน
57484308757เอกชัย แซ่เตียวEkachai Seatiew ไม่ผ่าน
58484308758อัครพล สุดโตAkharaphol Sudto ไม่ผ่าน
59484308759ชลธี สมบูรณ์บัติChollatee Somboonbut ไม่ผ่าน
60484308760อิทธิพัทธ์ ปานคงIttipat Pankong ไม่ผ่าน
61484308761สุชาติ เหล่ารัดเดชาSuchat Lroratdecha ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)