สาขาวิชานิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์) คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 48/352/2)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1484352201กนกนิตย์ นาคสวาทKanoknid Naksawad ไม่ผ่าน
2484352202กรรณิการ์ ถ้ำเพชรKannikar Tomphet ไม่ผ่าน
3484352203กิจจา บู๊ประเสริฐKitjar Boopasrech ไม่ผ่าน
4484352204กิตติพงษ์ เกียรติภัทรชัยKittpong Keartipattpattarachai ไม่ผ่าน
5484352205ขนิษฐา อางนานนท์Kanidtha Angnanoon ไม่ผ่าน
6484352206ขวัญชัย จันทร์เทิงRunchuy Chanteng ไม่ผ่าน
7484352207คัชรินทร์ ทองอ่วมใหญ่Chtcharin Thongoumyai ไม่ผ่าน
8484352208จินตนา ควรพิมายJintana Khuanphimai ไม่ผ่าน
9484352209เจนจิรา นิสพะเนาว์Janjira Nitpawao ไม่ผ่าน
10484352210เจริญชัย ตรีอำนรรคJarernchai Treeumnuk ไม่ผ่าน
11484352211เจษฎา สุวัชรกุลJesada Suwatchaeakul ไม่ผ่าน
12484352212ชาลิตา วงษ์จำปาChalita Wonojumpa ไม่ผ่าน
13484352213ณัฐพล ปัทมะสนธิNuttapon Pattamasonthi ไม่ผ่าน
14484352214ภูสุดา นุตจรัสPhusuda Nutjarus ไม่ผ่าน
15484352215ต้องตา คำหอมTongta Comhom ไม่ผ่าน
16484352216เทพยุดา นาคมีTepyuda Nakmee ไม่ผ่าน
17484352217ธิดารัตน์ กลิ่นศรีสุขTidarat Klnsrisuk ไม่ผ่าน
18484352218นริศ เอกชัยรุ่งโรจน์Naris Akachairugrogh ไม่ผ่าน
19484352219นริศ เอี่ยมคงNaris Aemkong ไม่ผ่าน
20484352220น้ำทิพย์ จอมพงษ์Namthip Jompong ไม่ผ่าน
21484352221นิภาภรณ์ เกิดศรีชังNipaporn Kaidseehung ไม่ผ่าน
22484352222นิรมล สังข์น้อยNiramon Sungnoy ไม่ผ่าน
23484352223นิวัฒน์ ชาติปฐมรักษ์Niwat Chatpathomrak ไม่ผ่าน
24484352224ปราณี เนตรกอบเกื้อPranee Nadkorpkung ไม่ผ่าน
25484352225พนารัตน์ จันทวงค์Panarut Juntawong ไม่ผ่าน
26484352226พิพัฒน์ ทองดีPipat Thongdee ไม่ผ่าน
27484352227พิษณุพงศ์ ถิรพงศ์ไพบูลย์Pissanupong Tirapongpiboon ไม่ผ่าน
28484352228พีระพันธ์ พุกยิ้มPeepapun Pukyim ไม่ผ่าน
29484352229ไพรวัลย์ ปลาแสนกุลPaiwan Plasankun ไม่ผ่าน
30484352230ภานุมาศ กิจหว่างPanumard Ditwang ไม่ผ่าน
31484352231มลชัย วัฒนะพันธ์ศักดิ์Monchai Wattanapansak ไม่ผ่าน
32484352232วรรณิศา ถนอมจิตWannisa Thanomchi ไม่ผ่าน
33484352233วัลภา จันทร์ผดุงWanlapa Janpadung ไม่ผ่าน
34484352234วิทวัส อินทรปรีชาWittawat Intarapaechar ไม่ผ่าน
35484352235วิไล แดงพยนต์Wilai Dangphayoun ไม่ผ่าน
36484352236วิศิษฐ์ มากไมตรีVisit Markmajiree ไม่ผ่าน
37484352237ศรรักษ์ สุขเกษมฤทัยSornruk Sukasamrutai ไม่ผ่าน
38484352238ศาริณี จามจุรีร่มใจSarinee Chamchureeromchai ไม่ผ่าน
39484352239ศิริรัตน์ ผ่องสุวรรณSirirat Ponsuwan ไม่ผ่าน
40484352240สถาปนันท์ ศรีสารากรณ์Shathapanan Sresarakorn ไม่ผ่าน
41484352241สมปอง จารุจินดาSompong Jarujinda ไม่ผ่าน
42484352242สิขรินทร์ แผ้วตันSikarin Paewian ไม่ผ่าน
43484352243สิริรัตน์ น้อยเกิดSirirut Nutlend ไม่ผ่าน
44484352244สุนิตา ปัญญาราชSunita Panyarach ไม่ผ่าน
45484352245สุภัทรา มีทองSupattra Meetong ไม่ผ่าน
46484352246กันต์ธีภพ พิชญ์ชโลธรGuntheepob Pichalotorn ไม่ผ่าน
47484352247อนุสรา มุงทองAnutsara Mungtong ไม่ผ่าน
48484352248อเนกนันท์ พยัคฆนันทน์Aneknan Payakkanan ไม่ผ่าน
49484352249อรพรรณ บุญจันทร์Oraphan Boonchan ไม่ผ่าน
50484352250อิสรี สุดใจAisaree Sudjai ไม่ผ่าน
51484352251เอริน รสภิรมย์Arin Rosphirom ไม่ผ่าน
52484352252กนกวรรณ มะโนน้อมKanonwan Manonome ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)