สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

(หมู่เรียนที่ 48/501/2)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1484501201กมลชนก แซ่ลิ้มKamolchanok Sealim ไม่ผ่าน
2484501202กรรณิการ์ ศรีแสงทรัพย์Kannika Seesaengsap ไม่ผ่าน
3484501203กัลยา หมวกเมืองKanlaya Moukmang ไม่ผ่าน
4484501204กาญจนา ธรรมจินดาKanjana Tummajinda ไม่ผ่าน
5484501205กุสุมา ช้างผึ้งKusuma Changphung ไม่ผ่าน
6484501206เกวลี วงคีรีGewalee Wongkeeree ไม่ผ่าน
7484501207จักรกฤษณ์ ล้อมวงษ์Jugrid Lomwong ไม่ผ่าน
8484501208จุฑารัตน์ บวรธรรมรัตน์Jutarat Bovonthammarat ไม่ผ่าน
9484501209สุชญาภัค จั่นหยวกSuchayapak Junyuak ไม่ผ่าน
10484501210ชนัฎดา ใจดีChanadda Jaidee ไม่ผ่าน
11484501211ชนิดา น้อยพิทักษ์Chanida Noiphitak ไม่ผ่าน
12484501212โชคชัย พาณิชปฐมพงศ์Chokchai Panichpathompong ไม่ผ่าน
13484501213ฐิติญาณ์ โอถกรรมTitiya Otakum ไม่ผ่าน
14484501214กัญญาพัชร โตใหญ่Kanyapach Toyai ไม่ผ่าน
15484501215ดวงสมร ม่วงจีบDuangsamorn Muangchib ไม่ผ่าน
16484501216ดารารัตน์ น้อมนำทรัพย์Dararat Nomnamsup ไม่ผ่าน
17484501217ต้อม ศิริพินTom Siripin ไม่ผ่าน
18484501218กฤตชญา คงอยู่สุขKritchaya Kongyusuk ไม่ผ่าน
19484501219ทัศนีย์ อาจคงหาญTussanee Agconghan ไม่ผ่าน
20484501220ธิบดี มังคลาTibodee Mangkala ไม่ผ่าน
21484501221นันธิดา ชื่นใจหวังNantida Chuenjaiwang ไม่ผ่าน
22484501222นิภาพร พิมพขันธ์Nipapron Pimpakun ไม่ผ่าน
23484501223บุศรา แสนอุบลBusara Sanubon ไม่ผ่าน
24484501224เบญจมาศ เมฆขยายBenjamas Megkhayai ไม่ผ่าน
25484501225ปาริชาติ ขอจุลช้วนParichart Kojunsoun ไม่ผ่าน
26484501226เปรมกมล แซ่จี๊Premkamon Saechi ไม่ผ่าน
27484501227พจนา ใจซื่อPodchana Jaisde ไม่ผ่าน
28484501228พนิดา แซ่ไหลPanipa Saelai ไม่ผ่าน
29484501229พัชราภรณ์ ยะคินินPatcharaporn Yakinin ไม่ผ่าน
30484501230พัชรินทร์ บุญสมPatcharin Boonsom ไม่ผ่าน
31484501231พิมพ์พิไล บุญธรรมPimpilia Boontum ไม่ผ่าน
32484501232มนัญญา เฉลิมพันธ์Mananya Chalearmpun ไม่ผ่าน
33484501233ยุพา สมหวังYupa Somwhang ไม่ผ่าน
34484501234รุ่งกานต์ วงษ์คงคำRungkan Wongkongkum ไม่ผ่าน
35484501235รุจา แย้มศิริRuja Yemsiri ไม่ผ่าน
36484501236วราภรณ์ เล้าศศิวัฒนพงศ์Waraporn Laosasiwattanapong ไม่ผ่าน
37484501237วราภรณ์ ศรีสุขหวังWaraporn Srisukwang ไม่ผ่าน
38484501238วัจรีพร แซ่โกWatchareeporn Saeko ไม่ผ่าน
39484501239วันวิสาข์ เกี้ยวเพ็ง ไม่ผ่าน
40484501240วิไลวรรณ น้อยบาง ไม่ผ่าน
41484501241วิไลวรรณ มอบกระโทกWilaiwan Mobkratok ไม่ผ่าน
42484501242ศิราณี ชูวงศ์วาลย์Siranee Choowongwan ไม่ผ่าน
43484501243สมภพ สังข์วรรณSomphob Sungvun ไม่ผ่าน
44484501244สมรัก สามงามยาSomrak Samngamya ไม่ผ่าน
45484501245สาวิตรี วันอยู่Savitree Wanyuo ไม่ผ่าน
46484501246สิริจิตต์ คำบางSirijit Kumbang ไม่ผ่าน
47484501247สุกัญญา อุบลบัณฑิตSukanya Ubonbandot ไม่ผ่าน
48484501248สุณีย์ แก้วศรีโพธิ์Sunee Kawseepho ไม่ผ่าน
49484501249สุภาพร บุญถนอมSuphaporn Bunthanhom ไม่ผ่าน
50484501250เสาวคนธ์ นุชจันทร์Saowakon Nuchjan ไม่ผ่าน
51484501251เสาวลักษณ์ ประกอบทรัพย์Savalak Prakobsup ไม่ผ่าน
52484501252แสงดาว กิจปราชญ์Sangdaow Kidpart ไม่ผ่าน
53484501253อรนุช บุตรดามาOranuch Butdama ไม่ผ่าน
54484501254อรพรรณ เขนยอิงOraphan Khanoeying ไม่ผ่าน
55484501255อรพิน เหมือนเกตุOraphin Maunket ไม่ผ่าน
56484501256อุษณีย์ ริมธีระกุลUsanee Rimtheelakul ไม่ผ่าน
57484501257อุษา สระทองลันUsa Srathonglun ไม่ผ่าน
58484501258ศิยามล พลายละหารSiyamol Plylahan ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)