สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 48/B276/1)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1486276101กานต์ เนตรประเสริฐKarn Netparst ไม่ผ่าน
2486276102จาตุรงค์ ฤทธิ์ดีJaturong Ritdee ไม่ผ่าน
3486276103เจษฎา ชิมรสJadsada Chimros ไม่ผ่าน
4486276104ชรินทร์ แก้วเจริญCharin Kaewjareon ไม่ผ่าน
5486276105ชัยพร น้อยพิทักษ์Chaiyaporn Noypitak ไม่ผ่าน
6486276106ทนงศักดิ์ แก้วกฤติยานุกูรThanongsak Kaewkittiyanukul ไม่ผ่าน
7486276107ธีรพงษ์ แย้มศิริTeerapong Yamsiri ไม่ผ่าน
8486276108พงศกร เชื่อมวราศาสตร์Pongsakon Chamwarasat ไม่ผ่าน
9486276109พงศ์ศิริ มูลทรัพย์Pongsiri Moonsub ไม่ผ่าน
10486276110วรวิทย์ ทับชัยWorawid Tabchiy ไม่ผ่าน
11486276111ศรชัย ไหมศรีSonchai Maisree ไม่ผ่าน
12486276112ศุภชัย วงษ์ศิลป์Suppachai Wongsin ไม่ผ่าน
13486276113สมภพ จันทร์สังข์Somphob Chansang ไม่ผ่าน
14486276114สาธิต ผิวอ่อนดีSatid Phiworndee ไม่ผ่าน
15486276115สุรวุฒิ ศศิชานาราSurawut Sasichanara ไม่ผ่าน
16486276116อิศระพล ช้างหล่อItsarapon Charnglor ไม่ผ่าน
17486276117ไมตรี เมืองนกMaitree Moungnok ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)