สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมู่เรียนที่ 49/16)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1494233107เฉลิมขวัญ ตันโตChalermkwan Tanto ไม่ผ่าน
2494233110ณัฐพงษ์ ขุนภักดีNattapong Kunpukdee ไม่ผ่าน
3494233144สุวัฒน์ กันตะเพ็งSuwat Kuntapang ไม่ผ่าน
4494233152อรวิไล สุขสันติสกุลชัยOnwilai Suksantisakulchai ไม่ผ่าน
5494233301กรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่Kannika Thongtangyai ไม่ผ่าน
6494233302กฤตยากร บำรุงเกาะKittayakorn Bamrungkoh ไม่ผ่าน
7494233307ชัยณรงค์ ฉิมวัยChainarong Chimwai ไม่ผ่าน
8494233309ฐิตาภา แก้วศรีงามThitapa Keawsringam ไม่ผ่าน
9494233310ณฐนันท์ รื่นปานNatanan Ruenpan ไม่ผ่าน
10494233311ณัฐ พลอยอ่องNat Polyong ไม่ผ่าน
11494233312ณัฐพร สายพงษ์พรรณNuttaporn Saypongpan ไม่ผ่าน
12494233314ดวงฤทัย สาวทรัพย์Puangrutai Savsub ไม่ผ่าน
13494233315ทิพวรรณ บุตราThipphawan Buttra ไม่ผ่าน
14494233316ทิวา เตียววิไลTiwa Tewwilai ไม่ผ่าน
15494233318ธีรรัชต์ บุรีรักษ์Teerarat Bureeruk ไม่ผ่าน
16494233319นันทนา เทียมศรีNantna Teamsri ไม่ผ่าน
17494233321เนติรัชฎ์ โพธิ์จินดาNatirit Pojinda ไม่ผ่าน
18494233322ปัตณพงษ์ แดงประเสริฐPattanapong Dangpasand ไม่ผ่าน
19494233324พุฒิพงศ์ เสรีเผ่าวงษ์Puttipong Seripaowong ไม่ผ่าน
20494233327ภุมรินทร์ พิริยะเมธีPumarin Piriyamatee ไม่ผ่าน
21494233329มัตติกา โพธิ์มีMuttika Phome ไม่ผ่าน
22494233333ฤทธิไกร กุลวงศ์Ritkai Kulwong ไม่ผ่าน
23494233336วราพงศ์ ทานะเวชWarapong Tanawech ไม่ผ่าน
24494233338วีรวรรณ จุ้ยเสียงเพราะVeerawan Juisiangpor ไม่ผ่าน
25494233339ศักดิ์สกุล แก้วสุวรรณSaksakan Kawsuvan ไม่ผ่าน
26494233343สุภิญญา แสนเสนาะSupinya Saensanoh ไม่ผ่าน
27494233345อนุชา ประทุมเมศร์Anucha Partoommat ไม่ผ่าน
28494233346อภิวัฒน์ ดาสาลีApivat Dasalee ไม่ผ่าน
29494233347อภิวัฒน์ นาคโสมกุลApiwat Naksomgul ไม่ผ่าน
30494233349อรรคเดช ชุนติ่งAkdach Chunting ไม่ผ่าน
31494233351อิศพล เกิดภู่Issapoll Kerdpu ไม่ผ่าน
32494233420พิทักษ์ เหลือวัฒนาสกูลPitak Luawattanasakun ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)