สาขาวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะครุศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 49/2)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1494117102กรรณิการ์ เนียมเมืองKannika Neammiang ไม่ผ่าน
2494117103กฤษณะ รัมมะฉัตรKitsana Rammachat ไม่ผ่าน
3494117104จรัล สุรธรรมจรรยาJarun Suretumjunhr ไม่ผ่าน
4494117105จารุภูมิ มีบุญJarupoom Meeboon ไม่ผ่าน
5494117106ชวลิต ถิ่นน้อยวงศ์Chawalit Tinnoywong ไม่ผ่าน
6494117107ชัยพร ซุ่ยลาChaiyaporn Hala ไม่ผ่าน
7494117108โชคชัย ก่อเฮงChokchai Koheng ไม่ผ่าน
8494117109ณัฐวุฒิ ปุจฉาการNathawut Putsakan ไม่ผ่าน
9494117110ธีระพล ฤทธิ์เปี่ยมTeerapon Litpiam ไม่ผ่าน
10494117111นพรุจ โลหิตศิริNopparuj Lohitsiri ไม่ผ่าน
11494117112นิทัศน์ แสงสาดNitah Sangsard ไม่ผ่าน
12494117113เนวิน เศวตกิตติกุลNewin Sawetkittikun ไม่ผ่าน
13494117114บำรุง แก้วศรีBamrung Kaewsri ไม่ผ่าน
14494117115ประธาน มั่นคงPratan Monkong ไม่ผ่าน
15494117116ปัญญา ยอดกาวีPunya Yodgawee ไม่ผ่าน
16494117117ปัณฑารีย์ วิจิตรPantharee Wijit ไม่ผ่าน
17494117118ปิยะ ใจกล้าPiya Jaikal ไม่ผ่าน
18494117119พงฏกร บุญนิยมPongtakorn Bunniyom ไม่ผ่าน
19494117120พงศ์พันธุ์ บุญทิพย์Pongpan Bunthip ไม่ผ่าน
20494117121พงษ์พร ผิวทองงามPongporn Pewthongngam ไม่ผ่าน
21494117122พลศิริ สว่างใจPolsiri Sawangjai ไม่ผ่าน
22494117123พิเชษฐ์ กลางแท่นPichet Klangtaen ไม่ผ่าน
23494117124พิพัฒน์ ประภานิชย์กรPipat Prapanitchakorn ไม่ผ่าน
24494117125พิษณุ ชวนอยู่Pissnu Chunyoo ไม่ผ่าน
25494117126ไพลิน กลัดกลีบPririn Kladkleb ไม่ผ่าน
26494117127มงคล เจริญโอภาศMongkon Charranopars ไม่ผ่าน
27494117128ยมนา นภาแสงYommana Npsang ไม่ผ่าน
28494117129รัตนาพร สงวนดิษย์Rattanaporn Sangandit ไม่ผ่าน
29494117130วรพจน์ ภู่ระหงษ์Worapoj Purahong ไม่ผ่าน
30494117131วิเชียร ครุฑอ้นVichean Kbutaon ไม่ผ่าน
31494117132วิฑูรย์ โพธิ์ทองWithoon Phothong ไม่ผ่าน
32494117133วีระ สังข์ฤทธิ์Vera Sunglit ไม่ผ่าน
33494117135ศราวุธ จิตจักรSarawut Chitchak ไม่ผ่าน
34494117136ศักรินทร์ ใหญ่ไล้บางSakkarin Yailaibang ไม่ผ่าน
35494117137ศิริชัย พันธ์แจ่มSirichai Panjam ไม่ผ่าน
36494117138ศิวดล ใหญ่ไล้บางSiwadol Yailaibang ไม่ผ่าน
37494117139ศุภลักษณ์ ประดาSupaluk Pradha ไม่ผ่าน
38494117140สุทธิพงษ์ นาคป้อมฉินSuttipong Nakpomchin ไม่ผ่าน
39494117142เสรี เก้าลิ้มSeree Klaolim ไม่ผ่าน
40494117143อนุรักษ์ อุ่นศิริAunrug Unsiri ไม่ผ่าน
41494117144อภิชล ใจตรงAdichol Jaitong ไม่ผ่าน
42494117145อรรถสิทธิ์ อึ๊งดำรงค์Attasit Engdumrong ไม่ผ่าน
43494117146อัครพล สุดโตAkhraphol Sudto ไม่ผ่าน
44494117147อัจฉราภรณ์ สุจันทร์Ascharaporn Jujan ไม่ผ่าน
45494117148อุเทน อู่ขลิบUten Ouklip ไม่ผ่าน
46494117149เอกวุฒิ กิตติวิไลธรรมAkawut Kittiwilaitam ไม่ผ่าน
47494117150เอกวุฒิ อมรกิตติโรจน์Egkawoot Amornkittirod ไม่ผ่าน
48494117151เดชา เหล่าวัฒนะไพศาลDecha Laowattanainaisal ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)