สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 49/21)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1494101101กษมาพร ภู่ทองงามKassamapron Pootongngam ไม่ผ่าน
2494101102กาญจนา วิวัฒน์รุ่งเรืองดีKanjana Viwatrungruangdee ไม่ผ่าน
3494101103ขวัญชนก ทองอ่อนKwanchanok Tongon ไม่ผ่าน
4494101104นิตยา คล้ายโพธิ์ทองNittaya Klayphotong ไม่ผ่าน
5494101105พวงทอง ปิ่นประดับPuangtong Pinpradub ไม่ผ่าน
6494101106ภาวนา สงวนพันธุ์Pawana Sanguanpan ไม่ผ่าน
7494101107มาลีรัตน์ ขำเจริญMaleerat Khumcharean ไม่ผ่าน
8494101108วรัสนันท์ วินิจสินธ์Waratsanan Winissin ไม่ผ่าน
9494101109วรารักษ์ คงเกราะWararuk Kongkror ไม่ผ่าน
10494101110วิบูลย์ศรี ทองธรรมจินดาWiboonsri Jongthumjinda ไม่ผ่าน
11494101111ศิรินันท์ ลิขิตธนาวัฒน์Sirinan Likittanawat ไม่ผ่าน
12494101112สินีนารถ แซ่หลิมSineenart Sealim ไม่ผ่าน
13494101113สิริพร พวงสำลีSiriporn Puangsumlee ไม่ผ่าน
14494101114อภิญญา รอบจังหวัดApinya Robjangwat ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)