สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(หมู่เรียนที่ 49/22)

รายชื่อนักศึกษาที่ "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" มาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ
1494327101กรธิดา มีอภิรักษ์Korntida Meeapiruck ไม่ผ่าน
2494327102กิ่งกาญจน์ นาเอี่ยมKingkarn Natem ไม่ผ่าน
3494327103จารุวรรณ มูลละอองJaruwan Moonlaong ไม่ผ่าน
4494327104จิรวัฒน์ สุขจินดาJirawat Sukhjinda ไม่ผ่าน
5494327105จุฑามาศ ขันโสJuthamas Khanso ไม่ผ่าน
6494327106จุฑารัตน์ โรจน์วิภาชน์Jutarat Rosjanawipast ไม่ผ่าน
7494327107ชนัณญา วัฒนบทChananya Wattanabot เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
8494327108ชนิกานต์ บ่อแก้วChanikan Bonkaew ไม่ผ่าน
9494327109ดวงใจ แพ่งผลDuangjai Phaengphon ไม่ผ่าน
10494327110ดวงพร ทัศนบรรจงDoanjphorn Thadsanabanchong ไม่ผ่าน
11494327111ทิพวรรณ กำลังเสือTippawan Kumlungseau ไม่ผ่าน
12494327112เธียร เชาวรักษ์Tien Chaowarak ไม่ผ่าน
13494327113นาตยา วงษ์ทองNattaya Wongthong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
14494327114เบ็ญจวรรณ สายคำกองBenchawna Saikamkong เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
15494327115ภูมิพัฒน์ สุขผลPumipart Sukpol ไม่ผ่าน
16494327116ปริญญานีย์ แก้วดิเรกParinyanee Kaewdirek ไม่ผ่าน
17494327117ปริศนา การะวงศ์Prissana Karawong ไม่ผ่าน
18494327118ปวินท์ สันตมนัสPawin Santamanus เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
19494327119ปัทมาวรรณ วงษ์สุขดีPattamawan Wongsukdee ไม่ผ่าน
20494327120พรพิมล จันทร์ดีPornpimol Chandee ไม่ผ่าน
21494327121ศตายุ วงค์ไวSatayu Wongwai ไม่ผ่าน
22494327122พรรณงาม ตะพังPhanngam Taphang ไม่ผ่าน
23494327123พัชรมน คุ้มจินดาPatcharamon Khumjinda ไม่ผ่าน
24494327124พัชรี คำเคนPatcharee Kumken ไม่ผ่าน
25494327125พุทธธิดา ปฐมโอสถPuttida Pathomosoth ไม่ผ่าน
26494327126ภูษณิศา ศรีสมานPhusanisa Srisaman ไม่ผ่าน
27494327127ยุพิน ใจตรงYupin Jaitrong ไม่ผ่าน
28494327128เยาวธิดา สีหาบุตรYaowathida Srihabuth ไม่ผ่าน
29494327129เยาวเรศ แจ้งประจักษ์Yaowaret Jangprajak ไม่ผ่าน
30494327131ลลิตา ชูศรีLalita Choosri ไม่ผ่าน
31494327132วจี สิงห์เรืองWagee Singrueng ไม่ผ่าน
32494327133วนิดา คำไทรแก้วWanida Kumsaikaew เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
33494327134วรรณิศา จันแก้วWannisa Jankaew ไม่ผ่าน
34494327135วีร์ธิมา วุฒินันติวงศ์Weetima Wutthinantiwong ไม่ผ่าน
35494327136วีร์สุดา มะลินิลWeesuda Malinil ไม่ผ่าน
36494327137ศิริวรรณ ศรสิริอภิลักษณ์Siriwan Sornsiriapiluk เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
37494327138สรภาคย์ ขาวสอาดSorapark Khowsaad ไม่ผ่าน
38494327139สิริพร วิริยะเหิรหาวSiripopw Wiriyahurahow ไม่ผ่าน
39494327140สุธีรา สายหมีSutheera Saimee ไม่ผ่าน
40494327141สุพรรณี หอมหวานSuphannee Homwan เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
41494327142สุพรรษา จันธิมาSupansa Jantima เรียนผ่าน (ได้เกรด B ขึ้นไป)
42494327143อรอนงค์ ก่อศิลป์Onanong Kosin ไม่ผ่าน
43494327144อัญชลี พวงดอกไม้Urchalee Phongdokmai ไม่ผ่าน
44494327145อุษา คีรีวงศ์วัฒนาUsa Keereewongwatthana ไม่ผ่าน
45494327146สุพัตรา เจริญสิริวัฒนกุลSuputtra Chorensiriwattnakul ไม่ผ่าน
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) สถานะ

หมายเหตุ
- หากนักศึกษาเรียนผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โทร. 3892 หรือ 3893 )
- หากนักศึกษาสอบผ่าน แต่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ (คุณสุรัตน์ โทร. 3710 หรือ 3713)